Ay tutulmas? gerçekle?ti ama etkisi sürmeye devam edecek. ??te Uzman Astrolog Su Karaku?’un 21- 27 Ocak haftas?na özel burç yorumlar?.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç    
+

Ay tutulmas? gerçekle?ti ve etkisi 15 daha sürecek. A?k, e?lence ya?am?n, sanata yakla??m?n ve çocuklar?n hakk?nda biraz daha dü?ünmeniz gerekecek. Yeni kararlar almal?, de?i?melisiniz. Öfke kontrolü bu hafta çok önemli. Kariyerinizi tehlikeye atmamal?s?n?z. De?i?imi önce d?? dünyaya ve davran??lar?n?za yans?t?n sonra içinizde her ?ey kendili?inden evrilecek.

Bo?a –  Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

Ev ya?am?n?z? ve aile kavram?n?z? sorgulad???n?, ili?kileri gözden geçirdi?iniz bir haftadas?n?z. ?nançlar?n?z, size zarar veren dü?ünce kal?plar?n?z ve suçluluk e?iliminiz fark?ndal???n?z? bekliyor. Yenilenmek için bir k?v?lc?ma ihtiyac?n?z var ve o k?v?lc?m kendili?inden yanacak. Geçmi?ten gelen k?zg?nl?klar? yolculuklarda konu etmeyin. Tehlike yaratabilirsiniz.

?kizler – Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Tutulma gerçekle?ti ve yak?n çevrenizle ili?kilerinizde dikkat etmeniz gereken noktalar? bir kez daha fark ettiniz. De?i?im bir dostun uyar?s?yla veya ani de?i?imiyle ba?lam?? da olabilir. Arkada? çevrenizi de?i?tirmek size iyi gelebilir. Öfkeli arkada?lar?n yan?nda yer al?rken dikkatli olun. Birileri kazaya kurban gidebilir ve zor durumda kalabilirsiniz.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

Tutulma ekonomi ve para kazanma, birini sahiplenmek ve özgüven gibi kavramlar?n?za bak?? aç?n?z? de?i?tiriyor. Eksiklerinizi görecek, özgüven yükselten tav?rlara sahip olmak için ad?m atacaks?n?z. Motivasyonunuzu bir ?ekilde yükseltmeli özellikle kariyer ya?am?n?zda de?i?iklik yapmal?s?n?z. Özgürle?mek size iyi gelecek. Öte yandan yöneticilerinizin ani ve kontrolsüz öfkesini üstünüzde hissedebilirsiniz. Yak?nlar?n?z?n sizi koruma dürtüsü harekete geçerse ortaya travmatik sonuçlar ç?kabilir. Bir süre daha sakin.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Ay tutulmas? burcunuzda gerçekle?ti. Ki?ili?iniz hakk?ndaki ince bir ele?tiri kendinizi ve görünü?ünüzü yeniden gözden geçirmenizi sa?lad?. Ortam de?i?ikli?i, yeni e?itimler almak, akademik kariyer yapmaya ba?lamak, k?sada olsa bir yurt d??? seyahat ihtiyac?n?z olan ?eyi kar??n?za ç?karacak ve yenileneceksiniz. Bak?? aç?n?z ancak bu ?ekilde de?i?ecek. Öte yandan uzun yolculuklarda dikkatli olmal?s?n?z. Gerilimli ki?ilerin ani sald?r?lar? i? ya?am?n?z? bloke edebilir.

Ba?ak – Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

?ç dünyan?z?, travmalar?n?z? ve sizi bugün rahats?z eden davran?? kal?plar?n?z? dü?ünüp dururken önemli bir ?ey ke?fettiniz. Bu büyük ad?m hayat?n?z? kolayla?t?racak ve birazda harcama yapman?za neden olacak bir küçük ad?ma dönü?tü. Gitgide rahatlayacaks?n?z ve bu de?i?im size iyi gelecek ancak ayn? alanda gerginli?i yükselten harcama krizleri olabilir. Çocuklar?n?z veya e?lenmek için harcad???n?z paray? k?s?tlaman?z gerekebilir.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Arkada?l?k ve ekip çal??malar?n?n ili?kilerinizi nas?l etkiledi?ini ince bir ?ekilde gözden geçirmeniz gerekiyordu. Yüzeysel olarak yapt???n?z bu özele?tiri daha derin bir boyut kazand?. Yak?nlar?n?zla ili?kinizi de?i?tirmekle ba?layacak, özgürlü?ünüzü ilan edecek, özgürlüklere daha fazla sayg? duyacaks?n?z. Yine de a??r? agresif davran??lara maruz kalabilirsiniz. Sakinli?inizi korursan?z ailenizi de korumu? olursunuz.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Kariyer ya?am?n?zla ilgili son karar? ald?n?z. Art?k özgürle?meniz gerekiyor. ?? saatleriniz veya ortam?n?z sizin karakterinizi yans?tmal?. Bunu ba?aracak formülü buldunuz veya bulmak üzeresiniz. Ancak çözüm ba?kalar?n?n ho?una gitmeyebilir ve hedef haline gelebilirsiniz. Yak?n çevrenizdekilerde benzeri ?ekilde bask? yapabilir. Veya sizi özgürle?tiren ?ey ayn? zamanda tehlike de içerebilir. Bu durumda korunaks?z kalabilirsiniz. Yak?n çevrenizden gelecek zararlara kar?? dikkatli olmal?s?n?z.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay +

Uzaklara ta??nmak, yurt d???yla ba?lant?l? i?ler veya çal??malar yapmak, akademik yolculu?unuzu ba?latmak son dönemde sizi en çok dü?ündüren konular. A?k ya?am?n?zda daha özgür olmak, çocuklarla ilgili sorumluluklar?n?z? azaltmak veya onlar? da rahatlatmak için biraz seyahat etmelisiniz. Özgürlük yak?n?n?zda ve gelecek 15 gün ?ans?n?z yüksek. Ancak çocuklar?n?z?n agresif davrand???n?z, partnerinizin ani ç?k??lar yapt???n? gözlemleyeceksiniz. Ki?iselle?tirmeyin. Mali konularda dikkatli olun.

O?lak – Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Ödeme dengenizi yeniden düzenleyecek ?ekilde mali sorunlar?n?za e?ilmelisiniz. Bir biçimde kredi bulmal?, borçlar?n?z? kapatmal? veya ekstra gelir kazanaca??n?z i?lere giri?melisiniz. Evi de?i?tirmek konforunuzu yükseltecek veya özgürle?tirecek. Buna ra?men ev kazalar?na aç?ks?n?z. Birkaç hafta dikkatli olmal?, kurallar?n?z? esnetmelisiniz.

Kova –  Yükselen / Ay Burcu Kova +

Evlilik veya ortakl?k kurma fikrine gitgide aç?l?yorsunuz. Buna haz?r oldu?unuzu hissediyor, özgürlük zannetti?iniz hapishanenin fark?na var?yorsunuz. Yak?n çevrenizden birinin önerisi sizi daha geni? bir çevreye ta??yacak ve o çevrede do?ru insana rastlayacaks?n?z. Bir ili?kiniz varsa birlikte yeni çevrelere aç?labilirsiniz, kendinizi daha çok tan?tabilirsiniz. K?sa yolculuklarda dikkatli olun. Aniden delice tepki veren insanlarla ba? etme yollar?n? ö?renmelisiniz.

Bal?k – Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

B?? alan?n?zda gerçekle?en ay tutulmas? 15 gün daha etkisini gösterecek. ?? yapma stilinizi, elemanlarla ili?kinizi ve ihtiyac?n?z olan deste?i, liderlik vas?flar?n?z? gözden geçiriyorsunuz. Önceli?iniz özgürlük ve konfor sa?lamak olmal?. Bunun için gerekenleri sakinlikle yapacaks?n?z. Ancak mali konularda dikkatli olmal?s?n?z. A??r? harcamalar kazanman?za yard?m etmeyecek bu dönemde. Arkada?lar?n?z?n bask? yapmas?na izin vermeyin ve kendi bildi?iniz do?rultuda yol al?n.

Instagram/ youtube: su karaku?

Total
0
Shares