Model Saskia De Brauw, sürdürülebilir giysilerden olu?an dördüncü kapsül koleksiyonunun ba?rolünde ve sanatç? olarak mevcut nesnelere ikinci bir ya?am verme ?eklindeki i?inden bahsediyor.

Kaostan kurtulmak istedi?imiz zamanlarda, huzur, günlük ya?am?m?zda bizi iyile?tirmeye ve MANGO Committed yeni kapsül koleksiyonunda oldu?u gibi çevreye ba?l?l??? olan giysilere esin kayna?? olmak bak?m?ndan çözümler sunuyor. MANGO’nun ilk kez geçti?imiz y?l sundu?u koleksiyon, geri dönü?türülmü? kuma?lardan ve sürdürülebilir liflerden tasarlanan ürünlerden olu?uyor.

“Aiguas Tortas” adl? do?al parkta karelenen bu kampanyan?n ba?rolünde model Saskia De Brauw yer al?yor. Moda dünyas?na getirdi?i bak?? aç?s?na sanatç?n?n perspektifi de ekleniyor ve foto?rafç?l??a ait ögeler, grafikler ve hatta “art performance” sunuluyor. Sanatç?, çal??malar?n? mekan, zaman?n geçi?i veya yo?un etkinliklerin sembolü olan ?ehirler gibi konseptlere odaklanarak geli?tiriyor. Sanatç?n?n gözlemleri, net ve sade bir görsele ula??lmas? amac?yla farkl? alanlardan kurtar?lan nesneler ile gerçekle?tirilen çal??malara dönü?üyor.

Bu minimalist güzellik, ayn? ?ekilde bu kapsül koleksiyonu olu?turan parçalara da yans?yor. Yün gibi do?al malzemeler, Tencel ™ gibi biyolojik olarak parçalanabilen lifler veya viskoz gibi geri dönü?türülmü? lifler, beyaz, kahverengi veya patl?can rengi tonlar ile kullan?l?yor.

 

Total
0
Shares