Buzullar?n erimesi gibi gezegenimizin korkunç durumu hakk?nda çaresiz hissetmek i?in en kolay k?sm?.

Ancak bir noktada art?k at?lacak ad?mlara odaklan?lmas? gerekiyor, de?il mi? Genel olarak dünyam?za kar?? nazik olmak için günlük al??kanl?klar?m?z? de?i?tirmekle ba?layabiliriz. Mesela; bugün düzenli olarak geri dönü?üme ba?lamak için harika bir gün.

Bu geri dönü?üm sürecinde çok büyük fark yaratabilecek birkaç ad?m? hat?rlamakta fayda var. Makyaj çekmecenizde yatan at?klar? gözünüzün önüne getirmeye ne dersiniz?

Bunun sebebi ise; Çevre Koruma Ajans?’ndan al?nan bir raporda, at?k depolama alanlar?ndaki at?klar?n yakla??k üçte birinin ?ampuan ?i?elerinden parlat?c? tüplerine kadar her ?eyi içeren ki?isel bak?m ürünleri taraf?ndan olu?makta.

Bir bütün olarak bak?ld???nda güzellik endüstrisi daha dü?ünceli, çevre dostu politikalara yönelmeye ba?lad?, pek çok marka s?f?r at?k konusunda büyük çaba sarf ediyor ve konuya te?vik etmeye çal???yor.

Ancak gerçekler ?unu gösteriyor; tamamen geri dönü?türülebilir tek bir güzellik ürünü yapmak sinir bozucu derecede zor. Plastik temelli bitmi? göz far? setinizi, far tabanlar?n?, ayna ve m?knat?s?n? ç?karmadan geri dönü?üm kutusuna atmak mümkün de?il.

Bir ürünü geri dönü?üme yollamadan önce bilgileri yeniden hat?rlamakta fayda var. Örne?in, cam ?i?ede geri dönü?üm yap?labilir, ancak onun plastik kapa?? geri dönü?türülemez. Yani o ?i?eyi geri dönü?üme atmadan önce plastik kapa?? ç?karmak gerekmekte.

Biz tüketiciler ço?u zaman, özellikle de güzellik ürünlerimizin geri dönü?ümünü mümkün k?lmayan küçük ayr?nt?lar?n fark?nda de?iliz ve geri dönü?ümü mümkün olmad???n? bile bilmedi?iniz ilk be? ürün bile?enini hat?rlaman?n tam zaman? diye dü?ünüyoruz.

Aynalar

Aynalar?n, ço?unlukla cam olmalar?na ra?men, cam?n arka taraf?na boyanm?? yans?t?c? kaplanmas? nedeniyle geri dönü?ümü mümkün de?ildir. Camlar?n geri dönü?ümü için ?irketler genellikle onlar? küçük parçalara ay?rmak zorunda kal?yorlar; bunlar daha sonra bir f?r?na koyularak yeni cam yapmak için di?er malzemelerle birle?tiriliyor.

Bu parlak ayna kaplamas? ve aynan?n yap?ld??? kar???k cam malzeme bu geri dönü?ümü de imkans?z hale getiriyor. E?er paran?z? çevreye duyarl? ?irketlere vermeye çal???yorsan?z, kompaktlar? içinde ayna olan markalar? tercih etmeyebilirsiniz.

Aplikatörler

Aplikatör derken akl?n?za; maskara de?nekleri veya dudak parlat?c?s? aplikatörlerini getirebilirsiniz. Farkl? plastik türlerinden ve çe?itli küçük parçalardan yap?lmakta olduklar? için ço?u zaman geri dönü?türülemez kategorisinde yer al?rlar.

Aplikatörün di?er parças? olan tüp, geri dönü?türülebilir çünkü basit bir cam türü ya da plastikten yap?lmakta, fakat aplikatörün kendisi için bu geçerli de?il.

O yüzden bitmi? maskara ya da parlat?c?n?z? geri dönü?üme atarken aplikatörle tüpü birbirinden ay?rman?z oldukça önemli. E?er onlar? bir bütün olarak içeri atarsan?z, geri dönü?üm sistemine dahil olmayacaklar.

Makyaj F?rçalar?

Hayvan k?l? yerine plastik veya naylon kullan?lan f?rçalar hatta vegan makyaj f?rçalar? bile geri dönü?türülemez .

?ether Beauty kurucusu Tiila Abbitt, “Bu beni inciten bir ?ey” diyor. “Vegan f?rçalar olu?turmak için yaln?zca bakire plastik kullanabiliyorlar. Her ?eyden önce, f?rça tutamac?n? geri dönü?üme sokabilirsiniz, ama bunu kim yap?yor? “

Buradaki en çevre dostu seçenek, gerçekten iyi bir makyaj f?rças? temizleyicisine yat?r?m yapmak ve f?rça setinizi mümkün oldu?unca seyrek de?i?tirmeye çal??makt?r.

Pompalar

?ether Beauty kurucusu Tiila Abbitt, “Endüstride geri dönü?türülebilir bir pompa yok” diyor.

Tüm plasti?in geri dönü?türülebilir oldu?unu dü?ünmekle birlikte, asl?nda bu durumu mümkün olmayan bir karma??k kodlama sistemi var. ?u anda ço?u pompada, farkl? plastik malzemeler var ve bu da pompay? titizlikle bölümlere ay?rman?z? engelleyen bir ?ey. Demek oluyor ki, bu küçük dostumuzu çöpe yollamak zorunday?z.

M?knat?slar

M?knat?slar hiçbir ?ekilde geri dönü?türülemez ve bu oldukça talihsiz bir durum, çünkü en “gizli” makyaj ürünü olarak her yerde kar??m?za ç?kmaktalar. Far paletinizin mucizevi gibi kusursuzca s?k? s?k? kapanmas?n? gözünüzün önüne getirin.

Total
0
Shares