Kad?n orgazm?n?n gizemini bilim adamlar? bile çözemedi. Kad?n?n kendi bedeni ve duygusal zihninin bulu?tu?u zirve noktas? olan orgazm? tadamad???n? dü?ünenlerin say?s? oldukça fazla. Peki, sorun nerede dersiniz?

Onun hakk?nda neden bu kadar çok konu?may? sevdi?imizi biliyorsunuz. Tüm konu?ulanlara, ara?t?rmalara ve aç?klamalara ra?men kad?n orgazm?n?n bir k?sm? hâlâ gizemini koruyor. Bu konuda birçok tabu, önüne geçemedi?imiz endi?elerimiz var.

Orgazm, vücudumuz ve içimizde bar?nd?rd???m?z güç aras?ndaki ba??n, en yo?un d??a vurulmu? fiziksel hâllerinden biri. Orgazm anatomisi gere?i, ne kadar fiziksel bir durum gibi gözükse de duygusal taraf? onu mümkün k?lan ve var eden en önemli özelli?i. Cinsel hayat?nda zirveyi ya?ayamam??, yatakta orgazm olma rolünü oynayan pek çok kad?n bulunuyor. O zaman içinizi yiyip bitiren soruya geliyoruz; neden orgazm olam?yoruz?

Erkek orgazm? üzerine para harcayan porno endüstrisi sa? olsun; bu konuda herkesin kafas? oldukça kar???k. Cinselli?i pornodan ö?renen erkek toplulu?unun kad?n orgazm?na yakla??m?n?n ise bu filmlerden altta kal?r yan? yok. Bu da do?al olarak beklentiyi anlams?z yere, bir de?il birçok kademe yukar? ta??yor. Porno filmler, görsel ispat olarak orgazm olman?n kolay bir etkiye tepki olay? oldu?unu dü?ündürüyor.

Kad?n ise kendi vücudunda gerçekle?en bu olay? kafa kar???t?r?c? buluyor. Merak etmeyin; her zaman söyledi?imiz gibi porno endüstrisinde hiçbir ?ey göründü?ü gibi de?il.
Peki, o zaman bilim adamlar?n?n bile hâlâ tam olarak bir anlam bulamad??? kad?n orgazm?n? engelleyen duygusal faktörler aras?nda neler yer al?yor.


Orgazm?n nas?l bir his oldu?unu bilmiyorsunuzdur

Bu dü?ünce ‘a?k?n ne demek oldu?unu bilmiyorum’ ile ayn? yap?ya sahip. Ço?u kez â??k oldu?umuzu dü?ünür, bir sonraki a?amada bunun ?üphesini ya?ar?z. Orgazm olarak dü?ündü?ünüz ?ey, belki de en ba??ndan beri koca bir yan?lg?yd?. Birçok kad?n?n gerçek orgazm? ya?ayamad???n? biliyoruz.

Çevrenizdeki ço?u insandan her defas?nda ‘orgazm olmak çok zor’ cümlesini duyuyor olmal?s?n?z. Peki, ya daha önce, ‘orgazm olman?n ne demek oldu?unu bilmiyorum’ cümlesini duymu? muydunuz?

Ço?u kad?n için bunu aç?kça söylemek çok zor. Bunun eksikli?i kendi içlerinde büyük bir korku yarat?rken, çevreyle payla?ma fikri deh?ete dü?ürüyor, olabilir. Hatta bu korku hâlihaz?rdaki cinsel hayat?n?zda o hissini bilmedi?inizi dü?ündü?ünüz orgazma engel bile olabilir. E?er içinizde gerçekten böyle bir korku ya da merak bar?nd?r?yorsan?z, sis perdesini kendiniz kald?rmay? deneyin. Bunu da kendinizi tan?makla ba?arabilirsiniz. Elbette en kolay ve kestirme yol mastürbasyondan geçiyor. Özel alan?n?z? yarat?n, kendinizi parmaklar?n?z?n yönlendirmesine b?rak?n. Eminiz parmaklar?n?z için en iyi olan?n ne oldu?unu anlatacak en güvenilir rehber. Buradan ö?rendiklerinizle birlikte partnerinizden ne istedi?inizi daha iyi bileceksiniz.

Seks terapisti Vanessa Marin’in önerdi?i dü?ünce yolunu da deneyebilirsiniz; “Orgazm olmay? bekâreti kaybetmekle k?yaslamak faydal? olacakt?r. Sonuçta bakireyseniz seksin nas?l olaca??n? bilemezsiniz. ?lk defas?nda gergin hissedebilirsiniz, ama sizi ele geçirmesine izin vermezsiniz. Beklentilerinizin ne oldu?unu bilmeden, kendinizi seks yaparken bulursunuz. Orgazm? da böyle dü?ünün. Neyin gelece?ini bilmeden, bekâretinizi kaybetti?iniz zamanki cesaretinizi gösterin.

Orgazm olman?n nas?l bir duygu oldu?unu bilmedi?inizi dü?ünüyorsan?z, kendiniz ke?fetmeyi deneyin.

Kontrolü kaybetmekten korkuyorsunuz

Zaman?m?z?n ba?l?ca karakteristik özelliklerinden biri oldu?unu dü?ündü?üm ‘kontrol delili?i’ hayat?n?z?n her noktas?na parmak basar. ??, ev, aile ve özel hayat?n?zda gerçekle?en pek çok olay?n, kendi kontrolünüzde geli?mesi için büyük çaba gösterirsiniz. Bu, kimi zaman obsesif vakalar? bile beraberinde getirir. Kontrol delili?inizin etkiledi?i durumlardan biri de orgazm. Asl?nda orgazm, do?as? gere?i kontrolünüzün d???nda gerçekle?mesi gereken eylemlerden biridir. Mutlu anlar?n?z? dü?ünün. Arkada?lar?n?zla her bir araya geldi?inizde att???n?z kahkahalar ya da sevdi?iniz biri size sürpriz yapt???nda verdi?iniz tepki…

Bunlar?n hepsi de kontrol d???nda gerçekle?en örnekler de?il mi? ??te orgazm?n da sizin için böyle bir durum olmas? gerekiyor. Bir nevi kontrolünüz d???nda gerçekle?en, ama size zevk ve mutluluk veren

Elbette bunun yüzde yüz kontrolünüz d???nda gerçekle?ti?i söylenemez. Vücudunuz orgazm s?ras?nda fark?nda olmadan istemsiz tepkiler verecek, ama sonuçta tamamen kendinden geçmeyecektir. Ya da sonras?nda bamba?ka bir insana dönü?meyeceksiniz. Dememiz o ki; ‘kendimi serbest b?rak?rsam ne olacak?’ korkusunu ya?amak, orgazm? gözünüzde büyütmekten ba?ka bir ?ey olmayacakt?r. Orgazm? da??n zirvesine ç?k?p daha sonra deniz seviyesine inmek gibi dü?ünün.


Partnerinize kar?? rahat hissetmiyorsunuz

Orgazm?n fiziksel bir d??avurumdan çok, duygusal bir tepki oldu?unu anlatan en iyi neden partnerinize kar?? ya?ad???n?z güven sorunu olabilir. Sonuçta orgazm hassas bir deneyim. Seks yapt???n?z insana kar?? tam anlam?yla bir güven beslemiyorsan?z, vücudunuzda gerçekle?ecekleri de engelliyor olabilirsiniz.

Belki de ‘ten uyumu’ dedi?imiz ‘cennette e?le?me kadar kutsal’ olan çekimi de yakalayamam?? olabilirsiniz. En ba??ndan beri aran?zdaki ‘tuhaf’ hissin en basit aç?klamas? bu da olabilir.

?u anki partnerinizle ya?ad???n?z bu tuhaf durumu daha önce ba?kas?yla ya?amad?ysan?z, oturup dü?ünmeniz gereken ?eyler var demektir. Herkesin size uygun partner olaca??na dair bir ?art yok. Ya da partnerinizle
bu uyumsuzluk durumunu sadece yatakta ya??yorsan?z, birbirinize biraz daha zaman tan?y?n.

Kötü cinsel tecrübeleriniz var

Belki de tespiti en kolay, ama bir o kadar da trajik olan neden; kötü cinsel tecrübe. Ara?t?rmalar gösteriyor ki, her dört kad?ndan biri hayat?nda bir kez cinsel tacize u?ruyor. Bunun yans?mas? olarak daha sonras?nda ya?anan pek çok cinsel tecrübe, rahats?z edici ve zor bir durum hâline geliyor.

Vücudumuz ve zihnimiz ya?ad??? travmay? üzerinden atmak için direnç gösterir. E?er ba??n?zdan buna benzer olumsuz bir tecrübe geçtiyse o anda kalmak sizin için al??mas? zor olabilir. Bu da ili?kilerinize ve konumuzla ba?lant?l? olarak cinsel hayat?n?za yans?yacak bir vaka olmaktan geri kalmaz. Böyle durumlarda yap?lacak en iyi ?ey, bir psikologdan yard?m almak olacakt?r.

Seks s?ras?nda odak noktan?z?n ba?ka bir yöne do?ru kaymas?, vücudunuzun gösterece?i tepkilere de yans?yor. Kendinizi an?n ak???nda serbest b?rakmak yerine, akl?n?z? kurcalayan ?eyi dü?ünmeyi seçiyorsunuz.

Dikkat da??n?kl??? ya??yorsunuz

Yine modern ya?am problemlerinden biriyle kar?? kar??yay?z. Dikkat da??n?kl???, neredeyse hepimizin ya?ad??? günlük bir sorun. Bazen ayn? anda birçok i?i birlikte yapmak durumunda kalabiliyoruz. Yemek yerken televizyon izlemek, çal???rken arkada??n?zla sohbet etmek gibi pek çok eylem birbiriyle ba? kurar hâle gelebiliyor.

Beynimiz o kadar yüksek bir çal??ma ivmesi kazan?yor ki, bazen tek bir ?eye odaklanmak dünyan?n en zor i?iymi? gibi gelebiliyor. ??te bu noktada seks hayat?n?zda ya?ad???n?z dikkat da??n?kl?klar? en büyük kabusunuz olmaya aday. Seks s?ras?nda odak noktan?z?n ba?ka bir yöne do?ru kaymas?, vücudunuzun gösterece?i tepkilere de yans?yor. Kendinizi an?n ak???nda serbest b?rakmak yerine, akl?n?z? kurcalayan ?eyi dü?ünmeyi seçiyorsunuz.

Bu da sizi orgazmdan al?koyan en büyük problem olarak kar??n?za ç?k?yor. E?er gerçekten benzer bir durumda oldu?unuzu dü?ünüyorsan?z, deneyebilece?iniz ilk ad?m meditasyon olabilir. Bunun için art?k o kadar çok aplikasyon bulunuyor ki, mükemmelini bulmakta zorlanmayacaks?n?z. Headspace yeni ba?layanlar için iyi bir uygulama. Deneyebilece?iniz ba?ka bir ad?m ise kendinize meydan okumak olacakt?r.

Kendinize haftada bir gün sadece bir tane aktivite yapma ?art? koyun. Kula?a ne kadar imkâns?z gibi gelse de, bir süre sonra al??maya ba?lad???n?z? göreceksiniz. Üçüncü ad?m ise kendinizi telkin etmek olacakt?r. Seks s?ras?nda dikkatinizin da??ld???n? hissetti?iniz an, toparlan?n. Kendinize odaklanman?z gerekti?ini hat?rlatan cümleler kurun. Her ?eyin ray?na girmeye ba?lad??? anda tekrar kendinizi an?n güzelli?ine b?rak?n. Odaklanma k?sm?n? fazla ciddiye al?rsan?z, zorlama a?amas?na geçmeniz mümkün. Bu da olmas?n? istemedi?imiz bir durum. Bu yüzden hangi noktaya kadar gelmenin yeterli olaca??n? bilmek önemli bir detay.

Sizi engelleyen ?eyin ne oldu?unu bilmiyorsunuz

Bazen bizi al?koyan ?eyleri belirlemekte zorland???m?z zamanlar olabilir. Bu, hayat?n her döneminde geçerli olan bir durum. Biraz önce bahsetti?imiz nedenlerin aras?nda, sizi engelleyeni bulamad?ysan?z kendinize sorular sorun. “Neden korkuyorum?”, “En kötü ne olabilir ki?” bu sorular üzerinde derinlemesine dü?ünüp asl?nda tüm endi?elerinizin bo?a oldu?unu anlaman?z an meselesi olacakt?r.

Tabii, bu sorular? cevaplarken kendinize aç?k ve dürüst olman?z gerekti?ini de unutmay?n. Kendiniz için ufak fanteziler içeren egzersizler de geli?tirebilirsiniz. Mesela kendinizi orgazm olurken hayal edin. Tüm seks tecrübenizi en ba??ndan ba?layarak zirveye ula?t???n?z ana kadar akl?n?zdan geçirin. Belki bu süreçte sizi engelleyen ?ey, bir anda kar??n?zda belirebilir.

Orgazm? do?an?z?n bir parças? olarak kabullenin

Kendi do?an?z? oldu?u gibi kabullenmek, hayat?n?z?n her döneminde size yard?m edecek bir davran?? olacakt?r. Yukar?da s?ralad???m?z nedenlerin yan?nda, kendinize olan güvensizli?iniz sebebiyle bir al?koyma durumu ya??yorsan?z, yaln?z olmad???n?z? bilin.

Dünyada birçok insan ‘vücudumu sevmiyorum’ hissini ta??yor. Bu hissiyat sadece cinsel hayat?n?zdan alaca??n?z zevkten de?il, ba?ka dünyevi zevklerden de sizi mahrum b?rakacakt?r. Kendinizi, vücudunuzu ve zihninizi oldu?u gibi kabullenin; onu sevin. Bu noktada yeni ke?ifler ya?ayacak, bunca zaman kendinizi engelledi?iniz duygulardan büyük hazlar alabileceksiniz.

En ba?ta, orgazm?n sadece erkek do?as?nda de?il, kad?n da var oldu?u gerçe?iyle yüzle?in. Etraf?n?zdaki her ?eyin, erkek toplumuna odakl? olmas? sizi y?ld?rmas?n. Bu noktada kad?n bak?? aç?n?zla ve bencilce dü?ünmek, sizi kötü biri yapmayacakt?r. Herkesin orgazm?n vadetti?i derin hazdan, bir parça tatma hakk? oldu?unu asla akl?n?zdan ç?karmay?n.

Yaz?: Selen Meço?lu, Marie Claire Haziran 2018

Total
6
Shares