TONI&GUY Saç Bak?m ve ?ekillendirme Ürünleri’ nin “Glamour Koleksiyonu” ile,  yeni y?la yakla?t???m?z bu günlerde ???lt?y? bir güç haline getirin!

Bu k??, geçmi? y?llar? referans al?p üzerine modern e?ilimleri katan bir trend ile kar?? kar??yay?z. 60’ l? ve 70’ li y?llar?n hacimli saçlar? ve kad?ns? tavr? yükseli?e geçiyor.  Sezonun glamour kad?n?, saç?n? yapmak için harcad??? her dakikan?n buna de?er oldu?unu dü?ünüyor.  Hacimli, ???ldayan saçlar? gösteri?li tarz? ile bütünle?ti?inde, ortaya ç?kan sonuç ise; sofistike, göz kama?t?ran ve kendinden emin bir kad?n.

TONI&GUY Glamour koleksiyonu ?ekillendirme ürünleri ile tamamlad???n ???lt?l? stilinle y?lba?? gecesi spotlar?n üzerinde dola?mas?na haz?r ol!

Moisturising Shine Spray  – Nemlendirici ve Parlakl?k Verici Sprey

Özel olarak geli?tirilmi? formülü ile saçlar?n ???lt?l?, canl? ve pürüzsüz bir görünüme kavu?mas?na yard?mc? olur. Kuru saçlar?n?za püskürtün ve tüm saç?n?za e?it bir ?ekilde uygulay?n.

Serum Drops I??lt? Verici & Elektriklenmeye Kar?? Koruyucu Serum

Saçlar?n?zda olu?an elektriklenme ve uçu?may? engellemeye yard?mc? olur. Tek bir dokunu?la, saç?n?z?n daha parlak ve canl? görünmesini sa?lar. Saç?n?z?n uzunlu?una göre gerekli miktardaki serumu avuç içinizde yayarak, saç diplerinize gelmeyecek ?ekilde e?it bir biçimde uygulay?n.

Spritz & Shine Liquid Mousse – I??lt? Verici ?ekillendirici Köpük

I????, saç?n dibinden ucuna kadar her noktas?nda yans?tarak,do?al parlakl?kta bir görünüm olu?turman?za yard?mc? olur. Havlu ile nemi al?nm?? saç?n?za, diplerinden uçlar?na do?ru uygulay?n. Is? veren bir ?ekillendirici yard?m? ile diledi?iniz ?ekli verin.

Firm Hold Hairspray – Yüksek Tutu?lu Saç Spreyi

Saç?n?z?n ?eklini gün boyu koruyarak, yo?un sabitleyici bir tutu? sa?lar. Elektriklenmeye ve nemli havaya kar?? saç? korur. Kuru ?ekillendirilmi? saç?n?za, k?sa püskürtmeler halinde uygulay?n.