Etkileyici grafiti sanatç?s? André Saraiva, sanat?n? MANGO MAN tasar?mlar?na ta??yor. 90’lar?n ikonik çizimi Mr. A’n?n yarat?c?s? Saraiva, kendisinin alter egosu olarak bilinen bu gizemli ve özgür ruhlu karakterden ilham alarak bir koleksiyon yaratt?. Tasar?mlar?, ‘Love Graffiti’ ya da onun kendine özgü pembe kullan?m? gibi di?er konseptleri arac?l???yla, sanatç?n?n ki?isel dünyas?n? yans?t?yor.

S?n?rl? say?daki koleksiyon, mü?terilerin bir dizi yama ve i?leme ile ki?iselle?tirebilece?i ti?ört ve sweatshirtlerden olu?uyor. ??leme hizmeti, 3 Aral?k’tan itibaren ?spanya ve di?er Avrupa ülkelerindeki (Fransa, ?ngiltere, Hollanda, Portekiz ve ?talya) seçili ma?azalarda ve k?sa bir süre sonra da, web sitesi mango.com’dan sat??a sunulacak.

E?siz parçalar yaratan illüstrasyonlar

Koleksiyonun lansman?ndan bir gün sonra, 4 Aral?k’ta, André Saraiva, Madrid’de düzenlenecek halka aç?k bir etkinlikte yer alacak ve etkinli?e kat?lanlar için ki?iye özel tasar?mlar yapacak.  Etkinlik, 19:00-20:00 saatleri aras?nda, C/ Preciados, 8 adresinde yer alan ma?azada gerçekle?ecek.

Giysi ki?iselle?tirme ve tadilat? için yeni bir alan

AndréxMango koleksiyonunu i?lemelerle ki?iselle?tirmek için yap?lan bu giri?im, di?er Mango Man tasar?mlar?na da yans?yacak. Firma, ba?latt??? bu yeni proje ile, giysi tadilat? ve sat?n al?nan giysilere isim ba? harfleri ve çizim i?leme gibi hizmetler için seçili ma?azalara yeni bir alan ekliyor. Bu seçenek, ?spanya ?ehirleri olan Barselona, Madrid, Malaga, San Sebastian, Sevilla ve Valensiya’daki on ma?azada uygulanacak.

Total
0
Shares