Hayat?n?za aniden giren yeni cinsel deneyimler kula?a beklenmedik ve heyecan verici gelebilir ama oday? terk ettikten sonra ne olacak?

??te birinci a??zdan grup seks sonras? payla??lan gerçek dü?ünceler.

Grup seks, Beril için her zaman tahrik edici olmu? ama bunun ili?kisi üzerindeki etkisi çok daha önemliydi…
“Saat sabaha kar?? üçtü ve ben gerçekten uyumak istiyordum. Bu s?rada ne dokuz ayd?r birlikte oldu?um erkek arkada??m, ne de az önce birlikte seks yapt???m?z kad?n yorgun görünüyordu. Göz kapaklar?m dü?üyor olabilirdi ama ya?ad???m?z bu olay? sona erdiren veya ilk uykuya dalacak olan?n ben olmayaca??m? bilmeleri gerekiyordu!

‘Bir ?i?e ?arap daha m? açsak?’ diye önerdi Leyla. Erkek arkada??m bana bakt?, art?k beni tan?yordu. Yüzümdeki ifadeden uyuklad???m? ve kesinlikle daha fazla içmek istemedi?imi anlam??t?. ‘Bence art?k uyuyal?m’ diye cevaplad?. Bu cevab? beni mutlu etmi?ti, ta ki asl?nda bunun arkas?ndan ba?ka bir problemin gelece?ini fark edene kadar…

Uyku kurallar?n? hayat?m?zdaki di?er tüm konular gibi önceden belirlemi?tik. Cem’in anla?mam?z? unutaca??n? veya Leyla’n?n üzülece?ini dü?ünüp panikledi?imi hat?rl?yorum. ‘Koltu?u haz?rlayay?m ben’ dedi Cem, uzun bir sessizli?in ard?ndan; ‘Sizinle burada uyurum, benim için fark etmez’ yan?t?n? verdi Leyla. Bunun beni hiç rahats?z etmedi?ini göstermeye çal???yordum. San?r?m bu konuda ba?ar?l? bir i? ç?karamad?m çünkü Cem hemen duruma el att?; ‘Bence rahat edemeyiz’ dedi.

Leyla’yla yata?? payla?mamam?z?n biraz önce yapt???m?z ‘?eyle’ hiçbir ilgisi yoktu. Grup seks yapmay? yakla??k alt? haftad?r planl?yorduk ve bunu sonunda gerçekle?tirdi?imiz için mutluydum ama yatak üç ki?iye yetecek kadar büyük de?ildi. Ve elbette az tan?d???m birinin yan?nda uyumak istemiyordum. O s?rada Cem ve Leyla mutfa?a gittiler ve ben çar?aflar? de?i?tirmeyi dü?ünmeye ba?lad?m. Normal zamanda Cem ve ben seks yapt?ktan sonra böyle bir al??kanl???m?z yoktu ve bu yüzden de?i?tirmedim. De?i?tirirsem, panik yapt???m? hissedeceklerini dü?ündüm. Ertesi gün geç saatte uyand?k ve birlikte kahvalt? yapt?k. Ben, Cem ile ba? ba?a kalmak için Leyla’n?n bir an önce gitmesini istiyordum. Neler oldu?uyla ilgili biraz konu?tuktan sonra tekrar yata?a dönüp ç?lg?nlar gibi sevi?meliydik. Leyla giderken beni yana??mdan, Cem’i ise duda??ndan öptü.

Bir önceki gece k?skançl?k hissetmeden onlar? seks yaparken izlemi? olsam da, öpü?ürken görmek beni huzursuz etti. Sonuç olarak, Leyla’yla sosyal ortamda hâlâ görü?üyor ve beraber oldu?umuz gerçe?ini gizleme gere?i duymuyoruz. ?tiraf etmeliyim; hâlâ ya?ad???m en ate?li ?eylerden biriydi ve bundan daha fazlas? da var. Cem’in bana davran?? ?ekli, duygular?ma ve ihtiyaçlar?ma kar?? gösterdi?i anlay??, ona kar?? duydu?um güvenin temelini olu?turdu diyebilirim. Evet; e?lenceliydi ama bu da benim insan olarak de?i?ti?im veya tekrar bu duygular? ya?amak için ölüp bitti?im anlam?na gelmiyor.”

 

Total
3
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.