GUESS, Bahar 2019 kampanya yüzünün birden çok Latin Grammy ödülünün sahibi J Balvin oldu?unu gururla sunar. ?ark?c? çekimleri Miami, Florida’da gerçekle?en reklam kampanyas?nda ünlü mankenler Sofia Jamora, Kara Del Toro, Xian Mikol ve Gabriela Giovanardi ile birlikte yer ald?.

Medellin, Kolombiya kökenli Balvin, Latin müzi?ini global ba?ar?ya ula?t?ran ikinci nesil reggaeton devriminin lideridir. Balvin, 1 numara olan 11 Latin single ile k?sa sürede 50 milyonun üzerinde sosyal medya takipçisi elde etti ve Youtube videosu 10 milyar?n üzerinde izlenmeye ula?t?. Balvin, bu y?l Latin Grammy Ödülleri’nin ve Latin AMA Ödülleri’nin en güçlü adaylar? aras?nda yer al?yor.

Balvin “VIBRAS turnesi boyunca sat?lacak ürünler aras?na GUESS’ten parçalar ekleyerek moda dünyas?n? böyle bir etkinli?e entegre etmek, farkl?l?k yaratmak için bir ?ans oldu.  Tarz?ma mükemmel uyum sa?lad? ve hayranlar?m?n tepkileri muhte?em oldu. ??birli?imizi yeni bir a?amaya ta??d???m?z için çok mutluyum” dedi.

Sanat yönetmenli?ini GUESS?, Inc. Ba? Yarat?c? Direktörü Paul Marciano’nun, çekimlerini ise moda foto?rafç?s? Tatiana Gerusova’nun yapt??? kampanyada Balvin, Küçük Haiti sokaklar?nda ve evinde ‘GUESS Vibras’ koleksiyonundan parçalarla görüntülendi. Parlak renkli ve sokak sanat?yla süslü duvarlar?n önünde yap?lan çekimlerde, canl? koleksiyon tropik ortamla kusursuz uyum sa?lad?.

GUESS?, Inc. ve GUESS Jeans Amerika Marka Ortakl?klar? Yöneticisi Nicolai Marciano, i?birli?ine ili?kin ?unlar? söyledi: “J Balvin kampanyas?n?n bütünü hislerle, yani “Vibras” ile ilgili. Kampanya, J Balvin ile GUESS miras?n?n örtü?tü?ünün ifadesi. J Balvin’in dünyan?n en büyük sanatç?lar?ndan oldu?u ve GUESS’in geni? bir Latin hayran kitlesi oldu?u dü?ünüldü?ünde, bu i?birli?inin küresel perakende platformumuzu dünya çap?ndaki hayranlar?na sunmak ve onlarla müzi?in ötesinde ileti?im kurabilmek için mükemmel oldu?unu anlam??t?m.”

Paul Marciano ise “Global bir y?ld?z, trend öncüsü ve yenilikçi J Balvin ile gerçekle?tirdi?imiz bu yeni i?birli?inden heyecan duyuyorum. Geçen y?l ComplexCon’da tan??t???m?zda modern sanat, moda ve kültür hakk?ndaki bilgisinden çok etkilendim. Ayn? de?erleri ve tutkular? payla?t???m?z? anlay?nca aram?zda bir ba? olu?tu. Özellikle reggaeton’un pozitif enerji ta??mas? ve içerdi?i mesajdan dolay? müzi?inin büyük hayran?y?m. Y?llar içinde Balvin bir reggaeton ?ark?c?s? olarak pop müzi?in tüm çehresini h?zla de?i?tirmekte önemli bir rol oynad? ve bu tür yarat?c? güçlerle çal??mak benim için daima ilham ve enerji kayna?? oldu” dedi.

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.