Tekstil ve moda alan?nda trendleri belirleyen Première Vision, ?stanbul’daki 9. sezonunu 10 – 12 Ekim 2018 tarihlerinde aç?yor. ?stanbul Kongre Merkezi’nde gerçekle?tirilecek Première Vision ?stanbul’a bu sezon Do?u Avrupa ve Ortado?u’nun yan? s?ra; at?lan sa?lam ad?mlar?n sonucu olarak Bat? Avrupa’dan da yo?un bir ziyaretçi ak?n? olacak. Moda ve tekstil sektörlerinin öncü organizasyonu Première Vision, ?stanbul’da gerçekle?tirece?i 9. sezonuna, hedeflerini hayata geçirdi?i istikrar tablosuyla ‘merhaba’ diyor.

Première Vision ?stanbul Fuar Koordinatörü ve GL Events Türkiye Genel Müdürü Gülperi Erkanl? ile fuar ve moda sektörüne dair çok özel bir söyle?i yapt?k. Ayr?nt?lar özel röportaj?m?zda…

Première Vision, 2014’ten bu yana ?stanbul’da. Daha önce, ya?an?lan olumsuz konjonktürlerde de Türkiye’ye ve Türk tekstil sektörüne güveninizin tam oldu?unu söyleyerek Türkiye’de kalmaya devam edece?inizi söylemi?tiniz. Türk tekstil sektörüne ve Türkiye’ye kar?? bu denli güvenle yakla?man?z?n nedenleri nedir? 2014 y?l?ndan bu yana nas?l bir a?ama kaydettiniz? Türkiye ile ilgili gelecek planlar?n?z? nedir?

Türkiye ihracat?n? her y?l art?ran bir ülke. Türkiye’nin ihracat? içinde tekstil ve haz?r giyim sektörleri ikinci s?rada yer al?yor. Ayr?ca Türk tekstil ve haz?r giyim sektörü vizyoner bir yapay? sahip. Bizim Paris ve New York fuarlar?m?zda da gerek kat?l?mc? gerek ziyaretçi olarak Türkiye’yi her zaman ilk 10 içerisinde görüyoruz. Dolay?s?yla, tekstil sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden oldu?una inanc?m?z tam.

Özellikle son y?llarda ya?anan yerel ve global konjonktür de?i?ikliklerine ra?men sektör gücünden bir ?ey kaybetmeyerek bizim dü?üncemizin do?rulu?unu teyit etti, etmeye de devam ediyor. Bizim i?imiz ise sab?r ve kal?c?l?k esaslar?na dayal?. Bu nedenle 4 y?l içinde Türkiye’de olu?turdu?umuz sa?lam zeminden çok memnunuz. Her yerde söylemekten gurur duydu?umuz cümleyi burada da tekrarlamakta yarar görüyorum: Türk tekstil ve haz?r giyim sektörüne güvenimiz tam.

Bu güvenin temelinde de yine bu sektörlerin dinamik ve vizyoner yap?lar? var. Türkiye’de oldu?umuz süre boyunca kat etti?imiz yoldan çok memnunuz. Gelecek için plan?m?z ise her y?l daha da sa?lam ve istikrarl? bir ?ekilde büyüterek Türkiye’deki varl???m?z? sürdürmek.

 Première Vision ?stanbul, bu y?l dokuzuncu kez düzenleniyor. Gösterilen ilgi, hedeflerinizle örtü?üyor mu? Bu y?l ne gibi yenilikler var?

?stanbul’daki fuar?m?za özellikle yabanc? sektör profesyonellerinin gösterdi?i ilgiden çok memnunuz. ?stanbul, hedeflerimizle birebir örtü?üyor. Bu sebeple bu sezon itibariyle sadece Türkiye ve yak?n co?rafyas?ndaki ülkelerden olu?an ziyaretçi hedefimizi geni?leterek Türkiye’nin haz?r giyim ve tekstilde ihracat?n?n en yo?un oldu?u 9 Avrupa ülkesinden markalar? da fuar?m?za ekledik. Dünya moda sektörüne hammadde ve hizmet sa?layan dört sektör, üç gün boyunca ?stanbul Kongre Merkezi’nde bir araya gelecek ve tek bir çat? alt?nda toplanacak. ?plik, elyaf, kuma? ve aksesuar üreticileri bu fuarda olacak.

Bu y?l ayr?ca devrim niteli?inde bir yenilik yapaca??z. Bilindi?i gibi Première Vision ?stanbul’da bu zamana kadar sadece tekstil sektörü oyuncular? boy gösterdi. Tekstilde gelecek trendlerinin birkaç y?l önceden belirlendi?i ve sektörün buna göre pozisyon ald??? bir fuar Première Vision ?stanbul. Bu y?l ise ilk kez haz?r giyim sektörü oyuncular?n? davet ettik.

Endüstri profesyonellerinden olu?an bir seçim komitesi taraf?ndan seçilen 100’den fazla Türk ve uluslararas? (?talya, Fransa) kat?l?mc? firman?n olaca?? fuara bu y?l konfeksiyon alan?ndan 11 ba?ar?l? oyuncu da kat?lacak. Talebe göre yeniden ?ekillendirdi?imiz fuarda Avrupa ve Orta Do?u’ya da verilen önemi göz önünde bulundurduk ve Avrupa’dan ziyaretçi ve haz?r giyim markalar?n? Türk pazar?na çekmeyi hedeflerimizde tuttuk. Böylece Première Vision Istanbul’a gelen sat?n almac? ve tasar?mc?lar, sadece kuma? ve aksesuarlar?n? de?il ayn? zamanda ürünlerini dikecek seçkin firmalar? da tan?ma imkan?na kavu?acak.

30 yeni kat?l?mc? ile tekstil ve moda alan?ndaki en iyi yerli ve yabanc? ismin boy gösterece?i Première Vision ?stanbul esnas?nda ayr?ca son trendleri ke?fetmek için ‘Moda hakk?nda konu?al?m’ isimli seminerler ve sezonun anahtar trendlerinin gösterilece?i Forum alan? da olacak. Avrupa’dan yeni kat?l?mc?lar ve haz?r giyim sektörüne verilen önem ile Première Vision ?stanbul olarak do?u ve bat? aras?ndaki moda köprüsü misyonumuzu güçlendirerek devam ettiriyoruz.

Première Vision, global ölçekte neler yap?yor? Fuar? hangi ülkelerde düzenliyorsunuz? Yeni ülkeler, yeni aç?l?mlar gibi planlamalar?n?z var m?? 

Tekstil ve moda sektörüne yönelik fuarlar organize etmeye ba?layarak kurulan öncü Frans?z markas? Première Vision S.A., 1973 y?l?nda faaliyet göstermeye ba?lad?. Öncelikle lokal olarak Paris’te faaliyetine ba?layan Première Vision daha sonra Avrupa ve dünyaya yay?lmaya devam etti. Seçmi? oldu?u stratejik noktalar ve kaliteli servisi sayesinde de uluslararas? bir üne kavu?may? ba?ard?. Yabanc? ülkelerdeki ofisleri ile son 10 y?ld?r kilit yerlerde moda sektörüne yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Ba??ndan beri, düzenledi?i toplant?lar ile moda dünyas?n?n nabz?n? yokluyor ve e?siz yakla??m? sayesinde uluslararas? düzeyde uzmanla?m?? ki?ileri ve profesyonelleri bir araya getirerek yeni ç?kacak olan trendleri takip etme olana?? ve gelecek sezonlara haz?rlanma olana?? sa?l?yor. Première Vision bu ön görü?lü ve sürekli de?i?en ve yenilikçi bak?? aç?s? sayesinde tasar?m ve yarat?c?l?k zincirini tamamen etkilemeyi ba?ar?yor. Bugün, 3 farkl? ülkede y?lda 22 ayr? show düzenlemekte. T?pk? Fransa’daki show’larda oldu?u gibi her birinde yakla??m ayn?: seçicilik, yarat?c?l?k, yenilikçilik ve kalite aray???.

Première Vision Paris 6 farkl? tema ile ocak ve ?ubat aylar?nda gerçekle?iyor. Première Vision New York ise senede 2 defa ocak ve temmuz aylar?nda gerçekle?iyor. Türkiye’de ise Première Vision ?stanbul olarak mart ve ekim aylar?nda olmak üzere y?lda 2 kere gerçekle?tiriyoruz. Ayr?ca Première Vision S.A olarak, Frans?z tekstil endüstrisinin tecrübesi ve uzmanl???ndan yararlanmak isteyen profesyonelleri bir araya getiren “Made in France Fuar?”, yarat?c?, lüks ve üst düzey moda markalar?n? hedefleyen “Blossom Fuar?” ve özellikle denim sektörüne odaklanan Denim Première Vision gibi ba?ka özel fuarlar da düzenliyoruz.

Première Vision standartlar?, diye bir tan?mlama var. Bu tan?ma uymayanlar? fuara kabul etmiyorsunuz. Nedir bu standartlar?

Première Vision fuarlar? üreticilere yönelik seçici bir fuard?r. Her y?l uluslararas? kimlikli ve farkl? sektör profesyonellerinin yer ald???  Seçim Komitesi de?erlendirmelerini “yarat?c?l?k”, “endüstriyel varl?klar ve araçlar” ve “mali ve genel yakla??mlar” ?eklinde Première Vision yönetiminin belirledi?i kriterler üzerinden yapar.

Bu kriterlerden en önemlisi ise “yarat?c?l?k”… Bizim k?saca her sezon yeni ve yenilikçi koleksiyonlar üretebilme kabiliyeti olarak özetledi?imiz, ba?vuran firmalardan beklenen vizyoner yakla??m. Her sezon ?stanbul fuar?m?za 120 civar?nda yerli ve yabanc? aday firma ba?vuruyor. Seçim Komitesi’nin yapt??? de?erlendirme neticesinde ise ancak bu firmalar?n 15-20’si fuara kabul ediliyor. Denim fuar?m?zda ve Paris fuar?m?zda da yine ayn? yakla??m söz konusu.

Dünya çap?nda faaliyet gösteren bir organizatör olarak Türk tekstilinin global arenadaki alg?s? hakk?ndaki gözlemleriniz nedir?

Gerek uluslararas? markalar?n üretim ihtiyaçlar?na kolayl?kla cevap verebilmek için co?rafi yak?nl???, gerek uzun y?llara dayal? bilgi ve becerisi ile Türk tekstili, dünya çap?nda hakl? bir üne sahip. Nitekim 17 y?l gibi k?sa say?labilecek bir süreçte, Türk firmalar? Paris fuar?m?za kabul edilme a?amas?ndan, en çok kat?l?mc? veren 10 ülke aras?nda yer alma a?amas?na geçti. Üstelik fuar?n düzenlendi?i 3 ülkeden biri haline geldi. Özgünlük ve yarat?c?l???n, güvenilir ve yüksek nitelikli servis  anlay???yla birle?mesi global arenada en önemli avantajlar?m?zdan.

Première Vision Istanbul’da ba?ka neler olacak?

Dört y?l önce kuma? ve aksesuar ile ba?lad?k, bu y?l itibariyle özellikle Avrupal? fast fashion markalar?na yönelik hizmetler de sunmak üzere konfeksiyon bölümünü ekledik, ilerleyen dönemlerde de Paris’te yapt???m?z gibi tekstilin tüm segmentlerini kapsayacak ?ekilde Première Vision Istanbul’u büyütece?iz.

Première Vision Istanbul’da bu y?lki çal??malar?m?zdan bahsetmek gerekirse geçti?imiz sezon ?stanbul Modern i?birli?iyle büyük yank? uyand?ran “Motivasyonel Sanat Atölyeleri” bu sezon da devam edecek. Önceden gerçekle?tirdi?imiz Open Fashion Studio, bu defa hem Okan Üniversitesi hem de Marmara Üniversitesi i?birli?inde yap?lacak ve canl? tasar?m performanslar? Première Vision Istanbul’da sahne alacak.

 

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.