Dünyan?n en büyük ve seçkin tekstil üreticilerini senede iki defa bir araya getirerek gelece?in trendlerini belirleyen Première Vision ?stanbul’un Türkiye Ofisi Direktörü Gülperi Erkanl? ile özel söyle?imiz sizlerle.

Premiere Vision global ölçekte neler yap?yor ? Fuar? bize anlat?r m?s?n?z?

Tekstil ve moda sektörüne yönelik fuarlar organize etmeye ba?layarak kurulan öncü Frans?z markas? Première Vision S.A., 1973 y?l?nda faaliyet göstermeye ba?lad?. Öncelikle lokal olarak Lyon’da, ard?ndan Paris’te faaliyetine devam eden Première Vision daha sonra Avrupa ve dünyaya yay?lmaya devam etti. Seçmi? oldu?u stratejik noktalar ve kaliteli servisi sayesinde de uluslararas? bir üne kavu?may? ba?ard?. Yabanc? ülkelerdeki ofisleri ile son 10 y?ld?r kilit yerlerde moda sektörüne yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Ba??ndan beri, düzenledi?i toplant?lar ile moda dünyas?n?n nabz?n? yokluyor ve e?siz yakla??m? sayesinde uluslararas? düzeyde uzmanla?m?? ki?ileri ve profesyonelleri bir araya getirerek yeni ç?kacak olan trendleri takip etme olana?? ve gelecek sezonlara haz?rlanma olana?? sa?l?yor. 

Première Vision dünyada Paris, New York ve ?stanbul gibi ?ehirlerde gerçekle?iyor ve y?lda 14 ayr? fuar düzenliyor. Her sene ilkbahar-Yaz ve Sonbahar-K?? sezonlar?na göre organize edilen Première Vision fuar?, ?stanbul’da da y?lda iki kere gerçekle?iyor. Moda ve Tekstil dünyas?n?n önemli oyuncular?n? bir araya getiren fuar, moda bulu?malar? ve i? görü?meleri ile 3 gün boyunca sürüyor. Tekstil sektörünün her oyuncusunu bir araya getirirken (iplik&elyaf, kuma?, denim, aksesuar ve haz?r giyim üreticilerini) bir di?er taraftan da fuar?n klasikle?mi? etkinli?i olan ‘Let’s Talk About Fashion’ ile gelece?in trendlerine ???k tutuyor.  Tekstilde gelecek trendlerinin birkaç y?l önceden belirlendi?i ve sektörün buna göre pozisyon ald??? bir fuar Première Vision.

Première Vision ?stanbul’dan bize söz eder misiniz? 10. Sezonu olacak de?il mi? 

Première Vision Istanbul’un 20-22 Mart tarihlerinde gerçekle?ecek edisyonu ile 10. Sezonunu yapm?? olacak. Yani 5 y?l? a?k?n süredir Türkiye’de Première Vision fuar?n? gerçekle?tiriyoruz. Türkiye tekstil sektöründeki uzmanl??? dünyada da biliniyor ve bu alanda önemli bir oyuncu oldu?unu unutmamam?z gerek. Bir di?er taraftan da tekstil sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden oldu?unu dü?ünürsek, Première Vision’un, ?stanbul aya??n?n olmas? gerçek anlamda önem te?kil ediyor. 

Première Vision fuar?n?n Türkiye’nin tekstil ve haz?r giyim ihracat?na katk?s?n? de?erlendirmek istersek, neler söylemek istersiniz?

Premiere Vision’un  dünya modas?na yön ve ilham veren bir numaral? referanns noktas? oldu?unu dü?ünürsek, bu fuar?n Paris ve New York d???nda bir de sadece Istanbul’da olmas?, ülkemiz tekstil ve haz?r giyimi aç?s?ndan paha biçilmez bir de?ere sahip. Zira, böylesine de?erli bir markan?n seçti?i lokasyonlardan birinin Türkiye olmas? asl?nda tüm dünya moda ve tekstil sektörüne, ülkemizin bu alanda ne kadar vas?fl?, yarat?c? ve de?erli oldu?una dair çok önemli bir i?aret veriyor. Premiere Vision fuarlar?nda kat?l?mc? olarak yer alan firmalar?n her sezon  bir seçim komitesince belirlenerek yer ald??? dü?ünülürse, yani bir tür akreditasyon sistemi, konunun ciddiyeti ve özelli?i daha da net ortaya ç?k?yor. Dolay?s?yla, dünya çap?nda da markalar, ma?azalar, tasar?mc?lar gerek ilham almak, gerekse tedarik için en yo?un ?ekilde Premiere Vision fuarlar?na geldi?inden, Türkiye özelinde hem önemli bir ticaret ve i? geli?tirme f?rsat? hem de ihracat aç?s?ndan yine fark yaratan bir durum için gereken altyap?y? sa?l?yor bu fuar.

Türk tekstil ve haz?r giyim markalar?n?n global arenada bilinilirli?i sizce ne seviyede?

Türk tekstili ve konfeksiyonculu?u global arenada gerçekten de güçlü bir yere sahip, gerek ürün çe?itlili?i, gerek koleksiyon geli?tirme kabiliyeti ve yenilikçilik, gerekse h?zl? servis ve uygun fiyat noktalar?nda, özellikle de co?rafi avantaj? da ekleyince Avrupa markalar? için vazgeçilmez. Haz?r giyim markalar?m?z?n da önemli bir k?sm? özellikle Türkiye’yi çevreleyen co?rafyada yüksek bir bilinirli?e sahip ve Avrupa’da da yava? yava? adlar?ndan söz ettirme konusunda güzel ilerlemeler kaydetmekte. Ku?kusuz marka olma ve yayg?nla?ma süreçleri daha zaman yay?larak gerçekle?iyor ancak bu konuda da markalar?m?z?n yollar? aç?k.


Gelecek sezonlar? belirlemede Première Vision tam olarak nas?l bir rol oynuyor? 

Premiere Vision fuarlar?, yap?ld?klar? her dönem itibariyle en az 1 y?l sonras?n?n ilgili sezonunun trendlerine yöneliktir, örne?in 20-22 Mart’ta gerçekle?en son PV Istanbul fuar?m?z 2020 ?lkbahar-Yaz trendlerine yönelikti. Paris fuar?m?z ise bu anlamda esas belirleyici rolü oynamakta. Renkler, biçimler, kontrüksiyonlar, kompozisyonlar  gibi noktalarda Premiere Vision moda departman?n?n öngörüleri do?rultusunda olu?an trendler, tüm kat?l?mc?larla payla??larak, fuarlar?m?zda bu do?rultuda geli?tirdikleri koleksiyonlar?n sergilenmesine temel te?kil etmekte. Fuarlar s?ras?nda da moda dünyas?n?n önemli oyuncular? da kendi kreasyonlar?n? geli?tirirken bu çal??malar? baz almakta.


Total
0
Shares