Özellikle so?uk havalar dü?ünülünce; evde vakit geçirdi?imiz hafta sonlar?n?n say?s?n?n artt???n?n fark?nday?z.

??te hafta sonunu evde geçirecekler için içinizi ?s?tacak romantik filmler: 

Two Night Stand

New York’ta ya?ayan Alec ve Megan yirmili ya?lar?nda iki gençtir ve tek gecelik ili?kinin ard?ndan ertesi sabah uyand?klar?nda her yerin karla kapland???n? görüp ?a??r?rlar. ?kili Alec’in dairesinde mahsur kal?p o günü birlikte geçirmek zorunda kal?rlar. Romantik komedi türündeki filmin ba?rollerini Miles Teller ve Analeigh Tipton payla??yor.

The Fault In Our Stars

16 ya??ndaki Hazel üç y?ld?r tiroid kanseriyle bo?u?maktad?r ve kanser akci?erlerine de s?çrad??? için yan?nda bir oksijen tüpüyle gezmektedir. Kanserli hastalar için olu?turulan destek grubunun bir terapi seans? esnas?nda Augustus isimli bir gençle tan???r. Augustus da beyin tümörüyle sava?m?? ve bu yolda bir baca??n? kaybetmi?tir. ?kili birlikte zaman geçirdikçe birbirlerine a??k olurlar. Akci?er tedavisi için hastaneye yat?r?lan Hazel’?n yan?ndan bir an dahi ayr?lmayan Augustus, sevgilisinin çok istedi?i bir hayali gerçekle?tirmek için onunla birlikte yola ç?kar. Planlar?na göre Amsterdam’a gidecek ve Hazel’?n en sevdi?i yazar olan Peter Van Houten’i bulmaya çal??acaklard?r…

Before We Go

Chris Evans’?n hem yönetmenli?ini üstlendi?i hem de ba?rolünde oynad??? Before We Go, genç bir kad?n?n New York Manhattan’da 1.30 trenini kaç?rd?ktan sonra genç bir adamla tan??mas?n? ve aralar?nda olu?an ba?? anlat?yor. Birbirlerini tan?d?kça a??k olan bu ikiliyi birlikte geçirdikleri gece nerelere götürecek?

 

Something’s Gotta Give

Harry Langer, genç kad?nlar için yan?p tutu?an bir müzik piyasas? kurdudur. Birlikte oldu?u genç ve güzel sevgilisinin annesinin yazl?k evinde romantik bir haftasonu geçirmeye karar verirler. Ama hiç beklemedikleri süprizler, bütün haftasonu boyunca yakalar?n? b?rakmaz.

Erica, k?z?n?n kendisinden bu kadar ya?l? biriyle birlikte olmas?na kar?? ç?ksa da duruma katlamaktan ba?ka çare bulamaz. Ama tüm bu itirazlar?n?n bir kan?t? gibi Harry, bir ak?am kalbinden rahats?zlan?nca bütün bir haftay?, hiç anla?amad??? Erica ile birlikte geçirmek zorunda kal?r.

Sürekli didi?en ve çok farkl? ya?am tarzlar? olan iki insan olmalar?na ra?men birlikte geçirmek zorunda kald?klar? bu süre, hiç beklemedikleri ?ekilde yak?nla?malar?na neden olacakt?r. Jack Nicholson ve Diane Keaton’?n keyifli oyunculuklar? ile oldukça e?lenceli zaman geçirten, Nancy Meyers imzal? ho? bir komedi…

 

Un moment d’égarement

1977 Frans?z yap?m? filmin, modern uyarlamas?nda Vincent Cassel ba?rolde yer al?yor. Yeni bo?anan 44 ya??ndaki Pierre, genç k?z?, yak?n arkada?? Jacques ve onun k?z? Francois ile tatile ç?kar. Saint Tropez’de gittikleri bir partide, Pierre ve genç Francois yak?nla??r. Pierre, bunun yanl?? oldu?unu dü?ünerek bitirmek istese de Francois, tak?nt?l? bir biçimde ili?kiyi sürdürmek, hatta babas?na anlatmak ister. Sonunda anlat?r da; fakat Pierre oldu?unu söylemez. Jacques ise dostu Pierre’ye durumu anlatarak, k?z?n? ba?tan ç?karan bu orta ya?l? adam?n kim oldu?unu bulmak istedi?ini söyler.

Maggie’s Plan

Bekar bir kad?n olarak tek ba??na anne olmak isteyen Maggie’nin tüm planlar? John’a a??k olunca de?i?ir. Tek problem ise tam zamanl? antropolog, yar? zamanl? yazar olan John i?inden ba?ka bir ?ey dü?ünmeyen bir profesör olan Georgette’le evlidir. ?stemeden de olsa olaylar? iyice kar??t?ran Maggie arkada?lar? da i?leri içinden ç?k?lmaz bir hale sokar…
Rebecca Miller’?n yönetmenli?ini ve senaristli?ini üstlendi?i filmin ba?rollerinde Travis Fimmel, Julianne Moore, Ethan Hawke, Greta Gerwig, Bill Hader, Maya Rudolph yer al?yor.

Man Up

Nancy (Lake Bell) ile tan???n: 34 ya??nda, bekâr, ak?amdan kalma ve sürekli iyi niyetli fakat beceriksiz arkada?lar?n?n çöpçatanl?klar?na maruz kalan bir kad?n. ?imdiye kadar ya?ad??? ili?kiler ya kendi beceriksizli?i ya da aldat?ld??? için bir sonuca varmam??, arkada??n?n ni?an partisinde ya?anan son çöpçatanl?k felaketi, ili?ki olay?n? tamamen rafa kald?rmas?na neden olmu?tur. Art?k yolun sonuna gelmi?tir ve kendini tamamen kapat?p yaln?z bir hayata teslim olmaya haz?rd?r. Derken kar??s?na Jack (Simon Pegg) ç?kar. Jack onu Waterloo tren istasyonunda, saatin alt?nda bulu?mak için sözle?ti?i kör randevusu sanm??t?r ve Nancy olacaklar? hiç dü?ünmeden kar??s?ndaki adam?n teklifini kabul eder.

Total
17
Shares

Bir cevap yazın