Çok uzun zamand?r sadece yurt d??? moda haftalar?nda yer alan Hakan Y?ld?r?m, yeni koleksiyonunu bu kez büyülü ?stanbul Bo?az?’nda sergiliyor. Sezen Aksu’nun “Dört Günlük Bir ?ey” ?ark?s?yla ba?layan davetiye videosu, bize defileye dair tek bir ipucu veriyor: Mor salk?mlar?n içinden geçerek Hakan’?n zihninde bir yolculu?a ç?kaca??z. T?pk? markan?n Ni?anta??’ndaki mor salk?mlarla örülü diki? atölyesi ve showroom’u gibi…

Koleksiyondaki binlerce çiçek bu atölyede, elde haz?rland?. Otri?lerin kuma?tan tüyleri uçu?urken, uçlar?ndaki y?ld?z ve kalp detaylar? bu gizli bahçenin romantizmini daha da güçlendiriyor. K?yafetlerin hacimlerini büyüten f?rf?rlar ise bahçeye kendine has yeni bir bitki örtüsü kazand?rm?? gibi. Kristallerin ve boncuklar?n ???lt?s? gözlerinizi kama?t?r?yor ve kuma??n sesini duyabiliyorsunuz.

Koleksiyon parçalar?, gerçekten de efsanelerden f?rlam?? bir sahne sergiliyor. Arkada?? Engidu’nun arkas?ndan gözya?? döküp ölümsüzlü?ü aramak için yola ç?kan G?lgame?’?n, rüyas?nda girdi?i k?ymetli ta?larla dolu bahçeyi hat?rlat?yor izleyenlere: “Orada akikten meyveler ta??yan üzüm salk?mlar? dallarda as?l?r. Görünü?ü bir zevktir.”

Hakan Y?ld?r?m’?n “bir tasar?mc? olarak dünyan?n görmek istedi?im hali” olarak anlatt??? koleksiyon, üstünde çal???lm?? uzun saatleri unutturup, her ?ey sanki kendi do?al?nda bir dengeye ula?m?? hissi uyand?r?yor. “Tüm parçalar, ilk günden bugüne kadar yaratmaktan mutluluk duydu?um siluetlerin, ilham ald???m bütün hat?ralar?n belirli bir zamana ait olmayan hal ve biçimleri…”

Tasar?mc? y?llar sonra Türkiye’de yapt??? bu defileyle, onu büyüten ve yeti?tiren topraklara, insanlara ve ya?att?klar? tüm duygulara kendi dilinde te?ekkür ediyor.

E?siz atmosferi, etkileyici dekorasyonu, görkemli salonlar? ve seçkin lezzetleriyle Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipli?inde gerçekle?en Hakaan Y?ld?r?m Haute Couture defilesi özel isimlerin kat?l?m?yla gerçekle?ti. Vodafone Red’in katk?lar?yla canl? yay?nlanan k?rm?z? hal? seremonisi ile ba?layan geceye aralar?nda Serenay Sar?kaya, Gül?en-Ozan Çolako?lu, Nil Karaibrahimgil, Ezgi Mola, Sedev Ac?-K?vanç Kasabal?, Hande Ataizi, Ahu Ya?tu, Deniz Mar?an, Ba?ak Dizer Tatl?tu?, Ece Sükan, Özgür Masur, Mehtap Elaidi, Gamze Saraço?lu, Nihat Odaba??, ?ule Zorlu, Derin Mermerci, P?nar Tezcan, ?pek-Talat Ayayd?n, Ezgi Apa ?çel, Raisa & Vanessa ve Etel Sason, Edis, Evin ?a?maz, Tünay-Yalç?n Ayayd?n, Gülden Büyükuçak, Ayten Dan??man, ?ebnem Ercantürk, Begüm Tacir, Ça?la Bostanc?’n?n bulundu?u ünlü isimler kat?ld?.

Tüm detaylar? özel olarak tasarlanan defilede çoraplar Penti, ayakkab?lar ise Hotiç imzas? ta??yor. Stylingini Mahizer Ayta?’?n, show direktörlü?ünü U?urhan Akdeniz’in yapt??? defilede saç tasar?mlar? Serkan Aktürk, Ali Y?lanc? ve Mehmet Mente? makyaj ise Ece Karagülle ve Serkan Parmaks?zo?lu taraf?ndan yap?ld?.Total
5
Shares

Bir cevap yazın