2018 y?l?nda Hamilton gökyüzündeki ilk yüz y?l?n? tamamlarken tarihindeki bu çok önemli kilometre ta??n? St. Regis Hotel’de gerçekle?en bir davet ile kutlad?.  Bas?n ve influencerlar?n kat?l?m? ile gerçekle?en etkinlikte tema havac?l?k olurken kat?l?mc?lara havac?l???n tarihi, Hamilton’un havac?l?kla olan ilgisi anlat?ld? ve havac?l?k koleksiyonu tan?t?ld?. Müziklerin Aksak taraf?ndan yap?ld??? kutlamada davetliler St. Regis Hotel’in e?siz manzaras?nda gökyüzüne yak?n olman?n keyfini ç?kard?.

Hamilton’?n uçu? camias?na hizmet etme konusunda prestijli bir geçmi?i bulunmakta ve uçu?lar?n ilk günlerinden beri pilot ve kopilotlara temel kokpit araçlar? sa?lamaktad?r. Havac?l?kta saat bir gerekliliktir. Her ?ey hassas zamanlamay? temel alm??t?r. Modern pilotlar bile, çok ayg?tl? dijital ekranlar?na güvenilir destek olarak bir saate ihtiyaç duyarlar.

Hamilton’?n havac?l?kla yak?n ba?lant?s? geçmi?imizin erken döneminde ba?lam??t?r. Railroad kol saatleri ile do?ruluk konusunda bir repütasyona sahip olan Hamilton, pilot saatleri yaratmaya ba?lad?.

1918 y?l?nda, Hamilton saatleri Washington, D.C., Philadelphia ve New York aras?ndaki ilk ABD Uçak Postas? uçu?lar?n?n resmi zaman tutucusu seçilmi?tir. 1926 y?l?, Hamilton saatin Kuzey Kutbuna ilk uçu?un zaman?n? tutmas?na ?ahit oldu.

1930’larda, havac?l?k saatleri üretme konusundaki ?öhretimiz, Hamilton’?n ABD’nin en büyük dört havayolunun resmi saati ve saatimizin de New York’tan San Francisco’ya ilk aktarmas?z uçu?un zaman tutucusu olmas?n? sa?lad?.

O zamandan bu yana, Hamilton dünya çap?nda askeri filolar, hava kurtarma hizmetleri, gösteri ekipleri ve akrobasi pilottlar? ile ortakl?klar kurup bu ortakl?klar? korumu?tur.

2017’de Hamilton, motor sporlar?n?n yeni boyutu olan Red Bull Air Race’in Resmi Zaman Tutucusu olmu?tur. ?ampiyona h?z ve hassasiyet odakl?d?r ve salise tutmay? gerektirmektedir. Pilotlar, yüksek h?zlarda dü?ük seviyeli hava rotas?nda yol alabilmek için en h?zl?, en çevik ve hafif yar?? uçaklar?n? kullan?r. Bu ortakl?k sayesinde Hamilton havac?l???n en heyecan verici dal?nda en ön safhada yer almaktad?r.

Havac?l?ktaki geli?meler artt?kça, yerle?tirildikleri test ortamlar?na dayanabilen ve pilotlar?n sürekli de?i?en ihtiyaçlar?n? kar??layabilen uçu? ayg?tlar? olarak saatlere olan talep de artm??t?r.

Mevcut Hamilton koleksiyonu, ini? h?z?, dü?me aç?s? ve yak?t gereksinimleri de dahil çok say?da hesaplay?c?ya sahip, iki saat dilimli, 20 uçu?a kadar kay?t tutabilen saatler de dahil modern havac?lar?n ihtiyaçlar?n? yans?t?r. Hamilton’?n pilotlarla sürekli yak?n i?birli?i içinde olmas?, saatlerinde havac?l?kla ilgili en son yenilikleri kullanmas?na yard?mc? olmu?tur.

1918’den beri do?ruluk, inovasyon, macera ve hassasiyete odaklanma, profesyonel havac?lar?n kokpitte kendilerine e?lik etmek üzere Hamilton’? seçmesine katk?da bulunmu?tur.

Hamilton gökyüzünde zaman tutman?n ilk yüzy?l?n? kutlayaca?? için son derece gururludur.

 

Bizi web sitemizde ziyaret edin:

Hamiltonwatch.com

Bizi Facebook, Twitter, Instagram ve Pinterest‘de takip edin.

 


Burn Energy Drink Taraf?ndan Organize Edilen 100’den Fazla DJ ve 5 Sahne ile Kesintisiz Müzik Deneyimi Sunan Big Burn ?stanbul Festival Bu Yaza da Damgas?n? Vuracak!

 

Geçen yaz ?stanbul’da harika bir ?eyler oldu! ?ehir, müzikseverlerin hala konu?tu?u 3 günlük inan?lmaz bir festivale ?ahitlik etti. Burn Enerji ?çece?inin organize etti?i Big Burn ?stanbul uluslararas? ve lokal olmak üzere 100 DJ ve produktör, 5 sahne ile Suma Beach’i bir elektronik müzik mabedi haline getirdi. Big Burn Istanbul, bu yaz da muhte?em bir Line Up ile elektronik müzikseverlere 20-21-22 Temmuz’da Suma

Beach’te ev sahipli?i yapacak.
Festivale ait ilk aç?klanan isimler dünya elektronik müzik sahnesinin y?ld?zlar?: Adam Beyer, Claptone, Dubfire, Seth Troxler, Tale Of Us olurken sosyal medya sayfalar? daha ?imdiden kat?l?mc?lar?n heyecanlar?n? bildiren yorumlar? ile dolmu? durumda. Daha pek çok DJ ve prodüktör ismin www.bigburn.istanbul adresinden ve Big Burn ?stanbul sosyal medya hesaplar?ndan aç?klanaca?? festival için bu y?l yurt d???ndan da yo?un bir kat?l?m bekleniyor.

 

4 Kapak Kodu 50 TL ?ndirim F?rsat?

Türkiye’nin yeni festival deneyimi Big Burn ?stanbul biletlerini indirimli almak isteyenler için ise kaç?r?lmayacak bir f?rsat sunulmu? Burn Enerji ?çece?i Taraf?ndan. BURN kutular?nda yer alan siyah açma halkalar?ndaki ?ifreyi http://bigburn.istanbul/avantajlibilet adresinden Biletix indirim koduna çevirenler 1 kapaktan 10 TL, 4 kapaktan 50 TL indirim kazan?yor.

Müzik ve do?an?n iç içe oldu?u bir atmosferde, ?stanbul’un en gözde aç?k hava mekanlar?ndan biri olan Suma Beach’te binlerce müzikseveri ikinci kez benzersiz bir festival ortam?nda a??rlayacak olan Big Burn ?stanbul’u ajandan?za not etmeyi unutmay?n!

Total
0
Shares

Bir cevap yazın