Türkiye’nin önde gelen moda tasar?mc?lar?n?n dönüm noktalar?nda Koza Genç Moda Tasar?mc?lar? Yar??mas? var. Bu y?l 26’?nc? kez düzenlenecek olan Koza, gelecekte Türkiye’nin önde gelen moda tasar?mc?lar?na dönü?ecek olan yeni finalistlerini ar?yor…

Koza serüveni 1992 y?l?nda ba?lad?. Düzenlendi?i ilk günden beri, genç ve yetenekli tasar?mc?lar?, Türkiye’nin önde gelen tasar?mc?lar?na dönü?türen Koza, bu y?l, 26’?nc? kez gerçekle?iyor. Kat?lanlara, hayallerine ula?mak için maddi destek, e?itim deste?i ve birçok konuda dan??manl?k alarak kendini geli?tirme imkan? veren, defile tecrübesi ve bilinirlik kazand?ran Koza; tasar?mlar?na güvenen, tasar?m konusunda kendini geli?tirmek isteyen tasar?mc? adaylar?n? bekliyor. Yar??maya son ba?vuru tarihi 26 Ocak 2018.

Ba?vuru ko?ullar?:
• T.C vatanda?? olmak
• 1988 ve daha sonraki y?llarda do?mu? olmak
• Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde ya da moda tasar?m bölümlerinde okumak ya da mezun olmak, moda tasar?m? meslek yüksek okullar?nda veya olgunla?ma enstitülerinde okumak ya da mezun olmak, en az 2 y?ll?k moda tasar?m? sertifika/diploma program?nda okumak ya da mezun olmak.
• Türk moda çevresinde tan?nan bir isim veya marka olmay?p, ad?na kay?tl? ticari firmas?, markas? olmamak ve ticari sponsoru bulunmamak.
• Koza Genç Moda Tasar?mc?lar? Yar??mas?’nda daha önce dereceye (ilk üç) girmemi? olmak.

 

Ödüller:
– Tasar?mc? geli?imine dair ödüller: ?lk 10’a giren tasar?mc?lar, Koza Gala Gecesi’nde defile yapmaya hak kazan?yor. Defile öncesi, finalistler bir yandan koleksiyon üretimleri için 5.000TL malzeme deste?i ve atölye deste?i al?rken bir yandan da kendilerine yol gösterici olarak atanan Türkiye’nin önde gelen tasar?mc?lar?ndan, koleksiyon haz?rlama, styling, fitting, casting gibi konularda dan??manl?k alma ?ans? yakal?yor. ?lk 10 tasar?mc?, ?stanbul Moda Akademisi’nin (?MA) ileri düzey e?itim programlar?ndan Moda Tasar?m? ve Yönetimi Lisansüstü Diploma Program?’na kat?l?m hakk? kazan?rken, ayn? zamanda ?HK?B taraf?ndan belirlenecek sektöre dair bir yurt d??? fuar?na ziyarette bulunabiliyor. Bunlara ek olarak ilk üçe kalan tasar?mc?lar, seçecekleri bir yabanc? dili ö?renmek üzere bir y?l e?itim al?rken, ayn? zamanda yurt d???nda moda e?itimi almaya hak kazan?yor. Tüm bu ödüllerin yan?nda yar??man?n birincisine 20.000TL, ikincisine 15.000TL ve üçüncüsüne 10.000TL, para ödülü veriliyor.

– Tan?t?ma dair ödüller: Yüz yüze mülakat sonucunda seçilen 10 finalist yar??ma gününe kadar yaz?l? ve dijital bas?nda ve Koza Genç Moda Tasar?mc?lar? Yar??mas?’n?n resmi sosyal medya hesaplar?nda tan?t?lma ?ans? yakalarken, ayr?ca Moda Tasar?mc?lar? Derne?i’ne (MTD) bir y?l boyunca üye olma hakk? kazan?yor. ?MA’daki e?itimini tamamlayan 10 tasar?mc?n?n koleksiyonu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsam?nda “New Gen” defilesiyle sektöre ve bas?na tan?t?l?yor ve kazanan ilk 3 tasar?mc? ise yar??ma sonras?nda ulusal bas?na lanse ediliyor.

 

Mentor Tasar?mc?lar:
Finale kalan 10 genç moda tasar?mc?s?na yar??ma koleksiyonlar?n? haz?rlama sürecinde, yak?n zamanda duyurulacak olan, Türkiye’nin önde gelen moda tasar?mc?lar? yol gösterecek. Bugüne kadar Koza kapsam?nda finalistlere yol gösterici olan moda tasar?mc?lar? aras?nda Mehtap Elaidi, Zeynep Tosun, Gamze Saraço?lu, Özgür Masur, Gül A???, Özlem Kaya, Niyazi Erdo?an gibi isimler yer ald?.

 

Koza Hakk?nda:
?stanbul Haz?r Giyim ve Konfeksiyon ?hracatç?lar? Birli?i (?HK?B) taraf?ndan Ekonomi Bakanl???’n?n destekleriyle 1992 y?l?ndan beri moda dünyas?na genç yetenekler kazand?rmak amac?yla düzenlenen KOZA Genç Moda Tasar?mc?lar? Yar??mas? bu y?l da kariyerini moda tasar?m? alan?nda sürdürmek isteyenleri sektörle bulu?turuyor. Bu yönüyle Türkiye’deki moda endüstrisinin geli?imini ve tarihini de temsil eden, bu y?l 26’?nc? kez düzenlenen Koza Genç Moda Tasar?mc?lar? Yar??mas?’nda bugüne kadar kazananlar aras?nda Bahar Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Y?ld?r?m, Özlem Kaya gibi birçok önemli isim yer al?yor.

Instagram: @kozayarismasi
Youtube: Koza Moda Yar??mas?
Hashtags: #koza2018 #kozayarismasi

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.