Bu ay ?kizler burcunda gerçekle?ecek yeniay ile birlikte burçlar? ço?u konuda olumlu bir süreç bekliyor. Rahatlat?c? ve keyif verici pozitif etkiler ya?ayaca??n?z bir haziran ay? sizi bekliyor.

??te Astrolog Dinçer Güner’den haziran ay? astroloji yorumunuz.

 

?K?ZLER (21 May?s – 21 Haziran)
13 Haziran Çar?amba günü ?kizler burcunda bir yeniay gerçekle?ecek. Bununla beraber dünyaya ve hayata bak?? aç?n?z? de?erlendirip yeni yol haritalar? çizmeye ba?layacaks?n?z. Yeni kararlar al?p bunlar? hayata geçireceksiniz. ?stikrarl? ad?mlar atacaks?n?z. Liderlik ve öncülük vas?flar? bu dönemde ön plana ç?kabilir.

 

YENGEÇ (22 Haziran – 22 Temmuz)
Bu yeniay ile psikolojiniz, önceli?iniz olacak. Endi?e ve korku gibi size bask? yapan duygulardan bu süre zarf?nda kurtulacaks?n?z. Maneviyat?n?z? geli?tirme ve derinle?tirme yolunu tercih edebilirsiniz. Bilinçalt? ve parapsikoloji gibi konulara ilgi duyup bunlarla alakal? ara?t?rmalar yapabilir; kitaplar okuyabilirsiniz.

 

ASLAN (22 Temmuz – 22 A?ustos)
Bu ay çevrenizle daha fazla organizasyon yap?p sosyalle?eceksiniz. Arkada?l?k ve dostluk temas?n?n daha ön planda olaca?? bir dönem. ‘Kendime, etraf?ma ve hatta topluma nas?l daha faydal? olurum?’ dü?üncesinin zihninizde s?kl?kla yer edece?i bir dönem ya?ayacaks?n?z. Her türlü yard?m kurulu?lar?nda veya derneklerde etkin bir ?ekilde görev alacaks?n?z.

 

BA?AK (23 A?ustos – 22 Eylül)
Yeniay ile birlikte mesleki dinamiklerin ön planda olaca?? bir dönem. Kariyer odakl? hareket edece?iniz ve bununla ilgili de pozitif etkilerin oldu?u bir dönemi tecrübe edeceksiniz. Bireysel ba?ar?lar?n?z? peki?tireceksiniz. ?? odakl? hareket edece?iniz için hayat?n?zdaki di?er kalemleri bir süre öteleyebilirsiniz.

 

TERAZ? (23 Eylül – 22 Ekim)
Bu ay i? hayat?n?zla ilgili geli?melerin ya?anaca?? bir dönemdesiniz. Daha soyut dü?ünece?iniz ve bu dü?üncelerinizi hayat?n?za da yans?taca??n?z bir aydas?n?z. Hayat? anlamland?rmaya çal??aca??n?z keyifli zamanlara i?aret eden bu süreç, farkl? bak?? aç?lar?na da uyum sa?layaca??n?z? gösteriyor.

 

AKREP (23 Ekim – 22 Kas?m)
?kizler burcu yeniay? ile birlikte finansal konularla ilgili geli?melerin ya?anaca?? bir dönem sizi bekliyor. Ani para kay?plar?, ödemeler ya da kredi gibi konularla ilgili beklenmedik geli?meler ya?ayabilirsiniz. Ancak yine de ummad???n?z bir paran?n geli?iyle beraber bu konularda ya?ayabilece?iniz olas? krizi de bertaraf etmeyi ba?aracaks?n?z.

 

YAY (23 Kas?m – 21 Aral?k)
?kizler yeniay? ile birlikte ili?kiler, ortakl?klar ve partnerlerle ilgili geli?meler ya?ayacaks?n?z. Bu zaman zarf?nda kar??n?zdaki insanlardan beklentilerinizi, uyum ve denge konular?n? tecrübe edeceksiniz. Hassasiyetlerinizi gözden geçirece?iniz bu dönemde rahatlat?c? ve keyif verici pozitif etkiler ya?ayacaks?n?z.

 

O?LAK (22 Aral?k – 20 Ocak)
Bu ay sizi sa?l?kl? k?lacak
her türlü eylem ve dü?ünceye daha aç?k olacaks?n?z. Günlük hayat?n yükünü atmak için kendinizi daha sa?l?kl? k?lacak planlar yapabilirsiniz. Bu süre zarf?nda diyete ve spora ba?layabilirsiniz. Ya?am ?eklinizi gözden geçirip kendinizi daha iyi hissettirecek birtak?m aktivitelerle ilgileneceksiniz.

 

KOVA (21 Ocak – 19 ?ubat)
Yeniay ile birlikte özel hayat?n?z?n daha etkin olaca?? bir süreci tecrübe edeceksiniz. ?li?kinizde keyifli zamanlar geçirece?iniz bu süre zarf?nda sosyal aktivitelerde de hareketli bir dönem ya?ayacaks?n?z. Ebeveynler bu dönemde çocuklar?na her zamankinden daha fazla zaman ay?rabilir. Onlarla daha özel birtak?m aktiviteler yapmak isteyebilir.

 

BALIK (20 ?ubat – 20 Mart)
13 Haziran’da gerçekle?ecek ?kizler yeniay? ile birlikte aile ili?kilerinizi, anne ve baban?zla olan ileti?iminizi, ev ya?ant?n?z? daha ön plana alacaks?n?z. Duygusal güven temalar?yla ilgili bak?? aç?n?z? ele alaca??n?z bu süre içerisinde daha korumac? davranabilirsiniz. Aile odakl? hareket edece?iniz güzel bir süreç sizi bekliyor.

 

KOÇ (21 Mart – 20 Nisan)
Bu ay gerçekle?ecek yeniay ile yeni fikirler üretti?iniz, daha analitik dü?ündü?ünüz ve çözüm odakl? hareket etti?iniz bir süreç tecrübe edeceksiniz. Hayat? daha pozitif taraf?ndan görmek, yak?n çevreniz ve karde?inizle ileti?iminizin daha da artaca?? bir ay olacak. K?sa mesafeli yolculuk planlar?n?n yap?ld??? bir dönem sizi bekliyor.

 

BO?A (21 Nisan – 20 May?s)
Finansal kaynaklar?n?z? nas?l yönetece?iniz, olas? maddi kay?plar? kendi bütçenizde nas?l dengeleyece?iniz ve geçim kaynaklar?n?z? nas?l zenginle?tirip art?rabilece?inizle ilgili konular gündemde olacak. Mesleki ve ticari konularda dikkatli hareket etmelisiniz. Öz de?er duygusunu zedeleyecek giri?imlerde de bulunmamal?s?n?z.

Total
12
Shares

Bir cevap yazın