Yaz aylar? için neler okumak istedi?inize karar verdiniz mi? S?radaki kitab?n?z? seçmenizi sa?layacak ve biraz da sizi heyecanland?raca??n? dü?ündü?ümüz haziran ay?na özel öneriler tam kar??n?zda.

Yeni yazarlara ve okumalara aç?ksan?z, listede keyifli bir ava ç?kabilirsiniz. Haydi, ?imdi günün tüm yükümlülüklerini bir kenara b?rak?n, kitaplar?n?zla aran?zdaki o engeli kald?r?n.

Zor geçen bir günün etkisinden kurtulmak için yan? ba??n?zda duran o kitab? elinize al?n, telefonunuzun sesini k?s?n ve yeni maceralara yelken aç?n.

Paulo Coelho – Hippi | Can Yay?nlar?

1970 y?l?n?n Eylül ay?nda, dünyan?n merkezi olma ?erefi için yar??an iki mekân vard?: Londra’daki Piccadilly Circus ve Amsterdam’daki Dam Meydan?… 1970 y?l?n?n Eylül ay?nda uçak biletleri ate? pahas? oldu?undan uçakla seyahat ancak elit kesim için mümkündü. Gençlerden olu?an muazzam bir kitle içinse durum farkl?yd?. 1970 y?l?n?n Eylül ay?nda dünyaya kad?nlar hükmediyordu… Genç hippi kad?nlar demek belki daha do?ru olur…

1970 y?l?n?n Eylül ay?nda, yazarl?k hayalleri kuran Paulo, özgürlük pe?inde dünyay? dola??rken Karla’yla kar??la??nca ikisinin de ya?am? kökten de?i?ecekti; Peru’nun kay?p ?ehirleri, Brezilya’n?n zindanlar?, Amsterdam’?n arka sokaklar?, ?stanbul’un çar??lar? bir bütünün parçalar? haline gelecekti…

Paulo Coelho’nun kendi ya?amöyküsüne belki de en yak?n eseri Hippi, ba?ka bir dünyan?n mümkün oldu?una inanan bar??ç?l bir neslin aray?? ve dönü?üm öyküsü.

1233

Çocukken öksüz kalan, dede ve ninesinin Çek k?rsal?nda büyüttü?ü Jakub Procházka’ya, kendi halinde bir biliminsan?yken Çek Cumhuriyeti’nin ilk astronotu olmas? teklif edilir. Venüs’le Dünya aras?nda ortaya ç?kan Chopra isimli bulut, gökyüzünü mora çevirmi?tir. Yapaca?? bu tek ki?ilik tehlikeli uçu? Jakub’a hem kahramanl?k hayalinin gerçekle?mesi için hem de önceki rejimin muhbirlerinden olan babas?n?n günahlar?yla yüzle?mesi için bir f?rsat sunar. Bilinmeyene do?ru yola ç?kan Jakub, ard?nda hayat?n?n a?k? Lenka’y? geride b?rakmay? bile göze al?r.

Derin Uzay’da yapayaln?zken, Jakub bir hayal olabilece?inden ?üphelendi?i devasa uzayl? bir örümcekle kar??la??r. Zamanla yak?n dost olan ikili zamanlar?n? sevginin, ya?am?n ve ölümün do?as? ile Nutella’n?n lezizli?i üzerine konu?arak geçirirler. Tüm bunlar Jakub’un görevini tamamlamas?na, sa? salim Dünya’ya dönüp Lenka’yla ikinci bir ?ans elde etmesine yetecek midir?

Sürprizlerle dolu Bir Astronotun Sonsuz Yolculu?u galaksileraras? bir a?k, azim ve ke?if seyahati.

Robert Moor – Patikalar Üzerine Bir Ke?if | Kolektif Kitap

“Seni o yere tekrar ba?layacak ve onu senin k?lacak bir hikâye her zaman vard?r.”

Patikalar?n Jared Diamond’u gazeteci Robert Moor hevesin deneyime, merak?n bilgeli?e, dünyan?n iddias?n?n dünyay? anlay??a ad?m ad?m dönü?tü?ü bilgi dolu bir yürüyü?e ç?kar?yor okuru. Görünmez kar?nca patikalar?ndan k?talar? ba?layan yürüyü? yollar?na, otobanlardan internet a?lar?na çok farkl? ?ekillerde patikalar in?a etti?imizi ve bunlar?n dünyay? anlamam?za nas?l yard?mc? oldu?unu anlat?yor.

Robert Moor bizzat yürüdü?ü patikalar?n tarih öncesinden kalma izlerini incelerken insanl???n kadim sorular?nda, t?pk? bir yolu ?ekillendiren izler gibi birikmi? cevaplar? hat?rlat?yor: Düzen kaostan nas?l ç?kt?? Hayvanlar?n denizden karaya sürünerek ç?kmaya ba?lad?klar? yolculuklar? bir k?tadan di?erine uzanacak geni?li?e nas?l ula?t?? ?nsan?n do?a ve teknolojiyle ili?kisi bizi çevreleyen dünyay? nas?l ?ekillendirdi? Ve son olarak her birimiz kendi ya?am patikalar?m?z? nas?l seçeriz?

“Yabana ili?kin rastlad???m en k?sa ve öz tan?m bu: ben olmayan. Orada, kendi imgemiz içinde yeniden ?ekillendirmemi? oldu?umuz o tek yerde, çok derin ve kadim bir bilgelik biçimi bulunabilir. Albert Camus ‘Bütün güzelli?in kalbinde insan d??? bir ?ey yatar,’ diye yazm??t?. Bu insan d??? yüre?i yaln?zca a?inal???n pembe gözlükleri indi?inde görürüz.”

 

 

 

G. W. F. Hegel – Felsefe Tarihi, Thales’ten Platon’a Grek Felsefesi | NotaBene Yay?nlar?

Hegel’e göre; önemli olan, hangi filozoflar?n hangi dü?ünceleri ileri sürdü?ünün eklektik bir betimlemesi de?ildir, dü?üncenin, filozoflar? ve felsefeleri tarih içinde belirlenimlerinin s?ms?k? ili?kiselli?i alt?nda nas?l görünü?e ç?kard???d?r.

Hegel’in differentia specificalar?ndan biri tam da burada i?te: felsefe tarihi, dü?üncenin “hiçlikten” gelen ba??bozuklu?unun tin formunda kazanm?? oldu?u zorunluluk yolunda kimseye kahramanl?k payesi vermez. Bir kavram olarak felsefe, hakk?n? arar ve bu yolda içinden geçmi? oldu?u tüm dolay?mlar? yoklar; onu kendine benzetir, kendini onda kurar. Hegel’in Felsefe Tarihi uzun maceras? boyunca sadece bunu anlat?r.

Margit Schreiner – ?nsan Dengesi | Yap? Kredi Yay?nlar?

Arkada?lar?yla birlikte, medeniyetten uzak ?ss?z bir adada tatil yapmay? planlayan orta ya?? çoktan geride b?rakm?? bir çift, yola ç?kmadan hemen önce Sarah’n?n kap?lar?nda belirmesiyle ?a?k?na döner. Anne babas?n? uzun y?llard?r tan?d?klar? bu genç k?z, adada anlat?c? ve kocas?na e?lik eder. Sarah, bu sakin ama gergin günlerin birinde, beklenmedik bir biçimde, günlü?ünü anlat?c?ya gösterdi?inde trajik geçmi?i ortaya ç?kar. Bu geçmi?le hesapla?mas? gereken sadece o de?ildir art?k… Eserleri çe?itli dillere çevrilen, Avusturyal? ödüllü yazar Margit Schreiner’den, keder, zaman ve varolu?un sorumlulu?u üzerine ak?llardan ç?kmayacak bir anlat?.

Ertesi sabah zaman devrilmeye ba?lad?. Az önce sonsuz gibi görünen zaman art?k s?n?rl?yd?. Adada sadece üç günümüz kalm??t?! Art?k hayal kurmaya, uzun uzun dü?ünmeye, karar alaca??m?z birtak?m konu?malar yapmaya, yazmaya ba?lamaya zaman yoktu, nihayet bir kez olsun eski koyun a??l?nda gecelemeye ya da adan?n güney ucundaki marinaya yürüyerek gitmeye yine zaman yoktu. Adaçay? toplay?p kurutmaya, evde salamura yapmak için tepedeki zeytinlikten zeytin toplamaya ya da denizden ç?kan kütü?ü boyamaya bile zaman yoktu. Zaman darl???ndan felce u?ram?? gibiydim. Sarah’n?n günlü?ü komodinimin üzerinde duruyordu.

Haruki Murakami – Rüzgar?n ?ark?s?n? Dinle | Do?an Kitap

Kesinlikle güzel biri de?ildi. Ancak “güzel biri de?ildi” demekle ona haks?zl?k etmi? olurum. “O, kendine yak???r güzelli?e sahip biri de?ildi” demek daha do?ru bir ifade olur.Tek bir foto?raf? var bende. Foto?raf?n arkas?nda tarih ve not da var; 1963 A?ustos. Ba?kan Kennedy’nin ba??ndan vuruldu?u y?l. Yazl?k bir yerlerde gibi, sahildeki dalgak?rana oturmu?, biraz keyifsiz bir ?ekilde gülümsüyor.

Saç? Jean Seberg modelinde k?sac?k kesilmi?, k?rm?z? çizgili kuma?tan, uzun kollu bir elbise giymi?. Hem biraz tuhaf, hem de güzel görünüyor. ?nsan?n yüre?ine dokunan bir güzellik bu. K?z arkada??m?n neden öldü?ünü kimse bilmiyor. Kendisinin bilip bilmedi?inden de ?üpheliyim nedense.

Haruki Murakami’nin yirmili ya?lar?n?n sonunda yazd???, çevrilmesine y?llar sonra izin verdi?i ilk roman? Rüzgâr?n ?ark?s?n? Dinle Murakami okurlar?n? ?a??rtacak ipuçlar?yla dolu…

Yasmina Reza – Ne Mutlu Mutlulara | Can Yay?nlar?

Ad?n? Borges’in bir cümlesinden alan Ne Mutlu Mutlulara, art?k hükmedemedikleri gündelik hayat?n girdab?na kap?lm?? on sekiz karakterin art arda söz ald??? ça?da? bir insanl?k komedisi.

Gelecek hayallerinden vazgeçmi?, arzular?n? yitirmi?, hayatla yeni?emeyen s?radan insanlar?n a?kla, iktidarla, dostlukla, hastal?kla, ba?ar?yla, ölümle, aileyle ili?kilerini kimi zaman derin bir melankoliyle kimi zaman da keskin bir mizahla mercek alt?na alan Yasmina Reza birbirine de?en bu hayatlara s?zm??.

Duygusal açmazlar?yla yüzle?en her ya?tan kad?nlar?n ve erkeklerin boy gösterdi?i on sekiz ki?ilik bu orkestray? ustaca yöneten yazar ritim duygusunu hiç yitirmeden, ayr?nt?lar? ince ince i?leyerek bu aksak hayatlar?n ve yaral? insanlar?n öykülerini sars?c? ve hayret verici bir gerçekçilikle aktarm??.

Total
4
Shares

Bir cevap yazın