?lk görü?meden sonra nas?l hareket etmeli? +

Bu soruya cevap bulmak önemli konulardan biri, de?il mi? Tüm heyecan?yla ya?anan ve geride kalan görü?meden sonras?…

Sizin aç?n?zdan gayet pozitif olan bu bulu?may? daha ileri ta??mak ve kar?? tarafa bu i?in burada bitmemesini istedi?inizi anlamas? için çaba sarf etmek.

?lk randevudan sonra o beklenen ad?m? atan kim olmal?? ??te tam bu noktada bir bilene dan???yoruz. Gleeden yard?ma ko?tu ve es geçmemeniz gereken bir rehber haz?rlad?.

Haz?r m?s?n?z? +

Bana dönü? yapmas?n? m? beklesem? Mesaj m? yazsam?

Ya sizin onu be?endiniz kadar size çarp?lmad?ysa?

?lgi görmeme ihtimali olabilir mi?

Tüm endi?elerinizi bir kenara b?rak?n ve ortak ya?anan kayg?lar?n ba?kalar? taraf?ndan da deneyimlenip çözümlenebildi?i bu ça?a ???nlan?n.

??te ilk görü?menin ard?ndan yap?lmas? ve yap?lmamas? gerekenlerin k?sa listesi.


Ne yapmal?? +

Ona bir mesaj gönderin

Kafan?z?n içinde iki ki?ilik sohbetler üreterek kendinizi yormak yerine yap?lacak en do?ru hareket onunla ileti?ime geçmek ve kendi repliklerini ona söyletmektir.

Bunu yapman?n en geçerli ve sorunsuz yolu Sms veya WhatsApp mesaj? göndermek olacak. Telefon açmaktan daha çekimser bir metot olmakla beraber kar?? tarafa da; çok kasmadan devam etmek istedi?inizi belirtmenin bir yoludur.

Gayet sade bir “Seninle vakit geçirmek keyifliydi, tan??t???m?za çok memnun oldum” yazmak yeter de artar bile. Daha ileri gitmek istiyorsan?z da zaten muhabbet do?al ak???nda seyredecektir.

?ki saat oldu hâla cevap yazmad? pani?ini gençlere b?rakman?z? tavsiye ederiz. Ama iki gün geçti ve hâlâ kar?? taraftan ç?t ç?km?yorsa, geçmi? olsun demek gerek… Ön sözden öteye geçemedi bu hikâye belli ki.

Sesinizi hat?rlat?n +

Cesur olanlar ve klâsik sevenler için; telefon açmak her zaman en tatminkâr oland?r. Tekrar görü?meyi garanti alt?na alman?n, sesinizi duyurarak yapmaktan daha güzel bir yolu var m?d?r?

Tutkular?n?z? terbiye etmeye ve bir hafta i?kence çekmeye ne lüzum var ki? Arzular ?elale madem, b?rak?n aks?n gitsin… ?lk görü?menin hemen ertesi günü onu aray?n ve hislerinizin ortak olup olmad???na ?ahit olun. Her ne tepki gelirse gelsin, en az?ndan hayat?n?z?n bir sonraki a?amas?na daha çabuk varm?? olacaks?n?z.


Nelerden sak?nmal?? +

Sonsuza dek beklemeyin +

Ondan ho?land?n?z ama bunu ifade etmekte çekiniyor hatta bildi?imiz utan?yorsunuz. Siz bu konuyu önce kendinizle oturup bir tartmal?s?n?z. Sizi bu randevuya iten güdü, dostlar?n?z?n tavsiyeleri miydi? Hay?r, ?ahsi arzular?n?zd?.

O halde neden kendinizi inkar eden bir tav?rla utangaçl?k sarmal?na sar?l?yorsunuz? Oldu?unuz gibi davranmayarak neden kar?? taraf?n sizi yanl?? anlamas?na zemin haz?rl?yorsunuz? Ya kar??n?zdaki ki?i de utangaç yap?da biriyse?

Birinin eline kalemi almas? laz?m ki, a?k hikayeleri h?zl?ca yaz?labilsin.


Sosyal a?larda v?z?lt? yapmay?n +

?lk görü?meden sonra onunla direkt ileti?ime geçmeye cesaretiniz yok ama kendinizce bir çözüm buldunuz. Onun kulland??? tüm sosyal a?larda, sizi ke?fetmesini beklemeye ba?lamak yerine hemen arkada?l?k talebi yollad?n?z.

Büyük hata! Facebook’unu kar??t?rmakla ya da instagram’da tüm foto?raflar?n? be?en yapmakla onu tedirgin eder hatta ürkütürsünüz.

Sürekli temasta olmaya kasmay?n +

?lk bulu?madan keyif ald???n?z? yazan bir mesaj, tamamd?r. Tekrar görü?mek istedi?inizi bildiren bir mesaj daha, hadi o da tamam. Mesaj?n?z? al?p almad???ndan emin olmak için bir mesaj daha.

Sonra da  neden hâlâ dönmedi?ine sitem eden bir de sesli mesaj…

Yeter art?k ! Kar??n?zdakinin hayat?n? istila etmeye çal??may?n. Böyle yaparak onu korkutur ve tüm umutlar? daha en ba?ta kurutursunuz. Zaten ileti?im kurma çabalar?n?za yan?t vermiyorsa, bunu bir “Hay?r” olarak kabul etmelisiniz. Bugünlerde red yemeler böyle oluyor. Yeni dünyaya ho? geldiniz!

Total
1
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.