Türkiye’nin önemli influencer’lar?n?n markalarla birlikte gerçekle?tirdi?i kampanyalar?n ödüllendirilece?i INFLOW Ödülleri için ba?vuru dönemi ba?lad?. 12 Ekim 2018 tarihine dek sürecek ba?vuru döneminin ard?ndan, ödül töreni, Türkiye’den ve dünyadan ünlü influencer’lar?n kat?l?m?yla 30 Ekim Sal? günü gerçekle?tirilecek ve ülkemizin ilk ve en prestijli influencer marketing ödülleri sahiplerini bulacak.

Türkiye’de do?an ve k?sa sürede dijital dünyan?n küresel çapta önde gelen markas? haline gelen INFLOW, de?er yaratmak hedefiyle olu?turdu?u çal??malar?na bir yenisini daha ekledi. Bu y?l ilk kez gerçekle?tirilecek olan INFLOW Ödülleri’yle, Türkiye’deki influencer ve markalar?n birlikte düzenledi?i kampanyalar? ödüllendirmeyi hedefleyen INFLOW, bu sayede sektördeki ba?ar?l? çal??malara dikkat çekmeyi ve yenilikçili?i te?vik etmeyi amaçl?yor.

INFLOW Ödülleri’ne ba?vurular 12 Ekim 2018 tarihine kadar kabul edilecek. Ba?vurular?n sona ermesinin ard?ndan de?erlendirme jüri heyeti de?erlendirmesi ve halk oylamas? olarak 2 ayr? ?ekilde gerçekle?ecek. Dijital ve pazarlama dünyas?ndan deneyimli isimlerin yer ald??? jüri heyeti çe?itli kategorilerde yar??an projeleri inceleyerek ödül kazananlar? tespit edecek. Instagram,  Youtube, Twitter ve Facebook üzerindeki en iyi influencer’lar?n belirlenme süreci ise www.inflowawards.com adresindeki ayr? bir halk oylamas?yla yap?lacak. Kat?lan herkesin yaln?zca birer kez oy verebilece?i halk oylamas? 15 Ekim’de ba?lay?p 26 Ekim’de sona erecek.

Markalar, ajanslar ve influencer’lar ödül için yar??acak

INFLOW Kurucu Orta?? Af??n Avc?, ?u bilgileri verdi: “Influencer’larla birlikte proje geli?tiren marka ve ajanslar birbirinden de?erli çal??malara imza at?yor. Bu kapsamda her y?l say?s?z proje gerçekle?tiriliyor. INFLOW, dijital dünyada influencer’lar?n nabz?n? tutan bir marka oldu?u için biz de sektöre de?er yaratmak ve influencer pazarlama etkinliklerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için INFLOW Ödülleri’ni ba?latma karar? ald?k. Ba?vuru süreci daha yeni ba?lam?? olmas?na kar??n, gelen ba?vurulara bakt???m?zda birbirinden de?erli isimlerden olu?an jürimizi zor bir sürecin bekledi?ini daha ?imdiden söyleyebiliriz. ?nan?yorum ki INFLOW Ödülleri, influencer’lar? oldu?u kadar markalar ile ajanslar? da yenilikçilik anlam?nda te?vik edecek ve zaten oldukça hareketli olan bir sektörün daha da h?zl? ko?mas?na yard?mc? olacakt?r.”

INFLOW Ödülleri’nde toplam 18 kategori yer al?yor. Ödüllere ba?vurmak isteyen marka, ajans ve influencer’lar www.inflowawards.com adresinden bilgi alabiliyor ve ba?vuru sürecini ba?latabiliyorlar. Tüm kategorilerde kazananlar?n aç?klanaca?? ödül töreni, Türkiye’den ve dünyadan sürpriz isimlerin kat?l?m?yla, 30 Ekim 2018 Sal? gecesi Four Seasons Hotel at the Bosphorus’ta gerçekle?ecek.

INFLOW Ödülleri’nde ba?vuru yap?labilecek kategoriler:

 • En ?yi Influencer Ajans?
 • Influencer Pazarlamas?n? En ?yi Kullanan Marka
 • En ?yi Yükseli? Gösteren Influencer
 • En ?yi Instagram Influencer’?
 • En ?yi Facebook Influencer’?
 • En ?yi Twitter Influencer’?
 • En ?yi Youtube Influencer’?
 • En ?yi Teknoloji Influencer Kampanyas?
 • En ?yi Influencer & Marka ??birli?i
 • En ?yi Moda Influencer Kampanyas?
 • En ?yi Seyahat Influencer Kampanyas?
 • En ?yi Ebeveyn & Çocuk Influencer Kampanyas?
 • En ?yi Oyun Influencer Kampanyas?
 • En ?yi Gastronomi Influencer Kampanyas?
 • En ?yi Güzellik & Bak?m Influencer Kampanyas?
 • En ?yi Sa?l?kl? Ya?am Influencer Kampanyas?
 • En ?yi Influencer & Sosyal Sorumluluk Kampanyas?