Getty

Instagram, büyük ilgi gören gif özelli?ini art?k desteklemiyor.

Instagram’da “hikayeler” k?sm?n?n ba??ml?s?ysan?z, muhtemelen çoktan fark etmi?sinizdir. Payla??mlara gif eklemek art?k mümkün de?il.

Ocak ay? sonlar?na do?ru instagram ve GIPHY i? birli?iyle hayat?m?za giren gif’ler; 9 Mart 2018 tarihinden itibaren de, bu anla?man?n bitmesi sonucu eri?ilmez olmaya ba?lad?.

Peki, instagram ve GIPHY  aras?ndaki bu kar??l?kl? anla?ma neden son buldu?

TechCrunch sitesine göre, gif kitapl???nda yer alan suç ve ?rkç? gif’ler buna neden oldu.

Irkç?l?k ögesi ta??yan bu gif’lerin, Instagram kullan?c?lar? taraf?ndan büyük bir tepki kar??l??? oldu.

Instagram, GIPHY’nin bu animasyonlar? kald?rmas?n? bekledi?ini belirtirken, gif özelli?i de geri dönü? tarihi belirtilmeden ?imdilik kald?r?ld?.

 

 

 

Total
3
Shares

Bir cevap yazın