Sosyal medya platformu instagram, bu yaz hikayelerde yeni bir al??veri? özelli?ini test ettikten sonra art?k tüm kullan?c?lara ürünleri sat?n alman?n yeni bir yolunu sunuyor.

Instagram, ki?iselle?tirilmi? bir al??veri? kanal?yla kar??m?za ç?k?yor. Yeni al??veri? özellikleri hakk?nda edindi?imiz ayr?nt?lar ise ?öyle;

400 milyondan fazla Instagram hesab?, her gün hikayeler k?sm?n? kullan?yor ve instagram, en çok görüntülenen Hikayelerin ise % 33'ünün i?letmelerden geldi?ini söylüyor. Önemli bir pay tabii ki. ??te tam bu noktada da instagram bu pay? büyütmek için yeni ad?mlar at?yor.

Art?k en sevdi?iniz markalar?n hikayelerini izlerken ve sevdi?iniz bir ?eyi gördü?ünüzde, daha fazla bilgi edinmek için bir ürüne h?zl? bir ?ekilde dokunabilirsiniz.

Platforma gelen al??veri?le ilgili di?er özellik, ke?fet k?sm?ndaki özel bir kanal.

Haziran ay?nda lanse edilen, ke?fet k?sm?ndaki konu kanallar?, ilgi alanlar?n?za göz atman?za ve istedi?iniz herhangi bir alana daha da derinlemesine gitmenize olanak sa?lamakta.

Art?k sadece al??veri? yapmak istedi?inizde, takip etti?iniz veya be?endi?iniz markalardan al??veri? yay?nlar?na adanm?? bir kanal göreceksiniz.

Instagram bu yeni ad?mla ?unu söylüyor özetle bize;  “En sevdi?iniz markalardan al??veri? yapmak ve ilham almak için de en iyi yer buras?”.

Henüz resmi ç?k?? tarihi belli olmayan bu özelli?i sab?rs?zl?kla bekliyoruz.