Hailey Baldwin

Önümüzde, uzun saatler boyunca sosyal medya kullan?m?n?n, anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sa?l?k sorunlar?yla ili?kilendirebilece?imiz pek çok ara?t?rma mevcut.

Örne?in; 2017’de yap?lan bir çal??mada, instagram’?n zihinsel sa?l???m?z için en kötü uygulama oldu?unu öne sürülüyor.

Çünkü foto?raflar?n sonsuz geçit töreni, kendi ya?am?n?z?, filtrelenmi? bu görüntülerle kar??la?t?rman?z? kolayla?t?r?yor. Bu dü?ünceyle, neden ço?umuzun zihnimizi temizlemek için dijital detokslara yöneldi?ine ?a?mamak gerek.

@emrata

Elbette unutmamak gerekir ki, sosyal medyan?n ruh sa?l???n?za olan etkisi, ki?isel geçmi?inize ve uygulamalar?n?z? kullanma biçiminize ba?l?.

Ancak instagram feed’iniz gerçekten sizi bunaltt???nda bile, telefonunuzu kenara koymak veya hatta hesab?n?z? kapamay? dü?ünmek zor gelebilir.

Teknolojiyle olan ili?kimizi inceleyen Psikolog Dr. Larry Rosen, insan olarak ileti?im kurmak için do?u?tan gelen bir ihtiyac?m?z oldu?unu ve teknolojinin bunu daha kolay hale getirdi?ini söylüyor. Bu kötü bir ?ey de?il ama e?er kendinizi sosyal medyada bo?ulmu? veya bunalm?? buluyorsan?z, zaman?n?z? tümüyle çevrimiçi bir ?ekilde geçiriyorsan?z, bu noktada uzman destekli birkaç sa?l?kl? öneriye ihtiyac?n?z olabilir.

 

1. Bildirimleri Kapat?n

Gönderi bildirimlerinizi kapatmakla i?e ba?layabilirsiniz. Dr. Rosen, bu dikkati da??tan uyar?lar?n endi?enizi de art?rabilece?ini söylüyor.

Bildirinin biyokimyasal olarak ne yapt??? ise k?saca ?öyle; kayg?yla ba?lant?l? bir kimyasal reaksiyonu ba?latmas? ve kayg?n?n kontrol etmeniz gereken bir düzeye ula?mas?.

Gerçekte, arkada??n?z?n ya da takip etti?iniz ki?ilerin ?u anki hikayesini payla?t??? an görmeniz gerekmiyor. An?nda ileti?im güzel bir ?ey olabilir ama kendinize bu konuda biraz mola vermek daha da iyi gelebilir.

 

Hailey Baldwin

 

2. Uygulamalar?n?z? Gizleyin

Dr. Rosen, sosyal medya uygulamalar?n?z? telefon ekran?n?z?n ön giri? sayfas?ndan farkl? bir sayfadaki klasöre ta??man?z? öneriyor.

Kendiniz için bu i?i daha da zorla?t?rman?z gerekiyor, ?imdi kontrol etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç var.

Gözden uzak hale getirmenin önemine dikkat edin!

 

3. Sosyal Medya ?çin Zaman Dilimi Olu?turun

Yukar?daki maddeleri düzenli olarak yerine getirmekte zorlan?yor olabilirsiniz. O zaman Dr. Rosen’?n bu önerisine kulak vermenizde fayda var.

“Özellikle uygulamalar?n?za bakmak için kendinize belli bir zaman dilimi ay?r?n. Her saat ba?? 15 dakika gibi net bir ba?l?k belirleyebilirsiniz. Önemli olan, ayarlanan zaman?n?za ba?l? kalmak.”

Dr. Rosen, “Bunu yapt?ktan sonra sosyal medyaya çok zaman harcad???n?z? ve her saatte bir bakman?za gerek bile olmad???n? anlamaya ba?l?yorsunuz” diyor.

Sosyal medyay? daha az s?kl?kta kontrol etmeniz ve bu ?ekilde gün boyu ilerlemeniz, zihniniz için önemli ad?mlardan biri.

 

4. Gerçekten Be?endi?iniz Payla??m? “Like”lay?n

Nedenine dikkat etmeden, takip etti?iniz payla??mlara seri be?eni geçiyorsan?z, bunu durup dü?ünmenin tam zaman?.

O payla??m gerçekten ho?unuza gidiyor mu? Yoksa o be?eniyi hiç dü?ünmeden mi veriyorsunuz?

Bu seri be?eni, zamanla herkesin payla??m?n? be?enme zorunlulu?u do?urabiliyor.

Dr. Rosen, “Kar??la?t???n?z her gönderiye (neredeyse) sadece size hissettirdi?i kar??l??? verin. Böylelikle telefon ekran?n?za ba?l? kalman?z? sa?layan k?s?r bir döngüyü de k?rabilirsiniz.”

 

5. Gerekirse ?nsanlar? Takip Etmekten Vazgeçin

Sosyal medya kullan?m?n?z? s?n?rland?rmaya çal??mak, zihinsel sa?l???n?z için en önemli ad?mlardan biri.

Ancak kullan?m al??kanl???n?z? tam anlam?yla kesemiyorsan?z, takip listenizi k?rpman?n zaman? gelmi? olabilir.

Dr. Rosen, kendinizi a?a?? hissettiren hesaplar?n takibini b?rakman?n bu konuya yard?mc? olabilece?ini söylüyor.

Ki?isel olarak tan?d???n?z birini takip etmekten vazgeçmek çok zor olabilir elbette. ??te o noktada da onlar? susturmay? deneyin. Birisinin instagram yay?nlar?n? kesemeyebilirsiniz ama instagram hikayelerini sessizle?tirebilmeniz oldukça mümkün.

Takip listenizde size ne?e getirecek hesaplar? ve ki?ileri takip etti?inizden emin olmaya ne dersiniz?

Total
4
Shares

Bir cevap yazın