Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Instagram, yeni Nametag özelli?i ile kullan?c?lar?n birbirlerini izlemesini oldukça kolayla?t?ran bir güncellemeyle kar??m?zda.

K?saca; gerçek hayatta tan??t???n?z ki?ileri h?zl? bir ?ekilde takip etmenin yeni bir yolu bu. Nametag (Barkod da denebilir) olarak adland?r?lan bu özellik, telefonunuzdaki kullan?c? ad?n?z?n taranmas?na izin veren bir biçimde çal???yor. Bu etiketi ek tasar?mlar, renkler ve ç?kartmalarla da özelle?tirilebilirsiniz.

Benzer i?levler di?er sosyal medya a?lar?nda zaten mevcuttu. Twitter, Facebook ve Snapchat kullan?c?lar?, ba?kalar?n?n kimlik taramas?n? gerçekle?tirerek, kullan?c? hesab?n?n h?zl?ca bulunmas? için QR kodlar? olu?turuyordu, hatta Spotify da müzik parçalar? için ayn? ?eyi sunmakta.

Nametag Özelli?i Nas?l Kullan?l?yor? +

Bu özelli?i kullanmak için profilinize gittikten sonra, sa? üstteki menü dü?mesine bas?n ve kendi kodunuzu görüntülemek için “?sim Etiketi” ni seçin. Ba?ka birinin kodunu taramak istedi?inizde ise bunu do?rudan kameraya kayd?rarak, etikete odaklanarak ve ekranda bas?l? tutarak yapabilirsiniz.

Güncelleme küresel olarak tüm hesaplara geldi. iOS ve Android’de mevcut.

Nametag’?n yan? s?ra, instagram baz? ABD üniversitelerinde, okulunuzu, s?n?f y?llar?n?z? ve üyeli?inizi eklemenizi sa?layacak yeni bir biyografi alan? da test ediyor. Bu bilgiyi aramak, o kurumdaki herkese ait bir dizini göstererek s?n?f arkada?lar?n? bulmay? ve eklemeyi daha kolay hale getirecek ve Facebook’un sizinle ilgili daha fazla bilgi edinmesini sa?layacak.

 

Total
2
Shares