Intimissimi’nin ilkbahar/yaz 2018 reklam kampanyas?n?n yüzleri Gisele Bundchen ve Chiara Ferragni oldu

Intimissimi ‘güçlü kad?nlar’ kampanyas?n? tan?t?yor. Bir reklam kampanyas?ndan daha fazlas? ile, kad?nlar?n gerçek ba?ar? hikayelerini kendi a??zlar?ndan dinleyen Intimissimi, kad?nlara ilham vermeyi amaçl?yor.

Bas?nda, televizyonda ve internette kar??m?za ç?kacak olan bu reklam kampanyas?nda kendilerini ki?ilikleri, tarzlar? ve yenilikçi fikirleriyle ?spatlam?? iki kad?n? tan?t?yor: Top model Gisele Bundchen ve influencer Chiara Ferragni.

Intimissimi’nin bir önceki kampanyas? #insideandout’?n devam? niteli?inde çekilen Güçlü kad?nlar temas?, iç giyim dünyas?n? al???lmad?k ?ekilde ele al?yor. Bir kad?n?n d?? güzelli?inin sadece iç gücünden ve ki?ili?inden ald???n? savunan Intimissimi, iç giyimin de bir kad?n? ayn? ?ekilde etkiledi?ini dü?ünüyor; her ne kadar gözükmese de, kad?nlar?n d?? görünümü etkiliyor.

Intimissimi’nin yeni y?ld?zlar? Gisele ve Chiara, güçlü ve kendilerine özgü ki?ilikleriye moda dünyas?na kendi izlerini b?rakmay? ba?ard?lar. Normlar?n d???nda güzelli?i ile podyumlara yeni bir soluk getiren Gisele, daha sonras?nda ba?ar?l? bir i? kad?n?, ard?ndan da çevreci bir aktivist ve iyi bir anne olarak kar??m?za ç?kt?. Chiara ise dijital dünyan?n moda’ya olan etkisini ilk görenlerdendi ve bu anlamda kendi mesle?ini yarat?p, günümüzde moda dünyas?n?n en etkileyici ve en çok takip edilen ismi haline geldi.

Azimli, tutkulu ve h?rsl? bu iki kad?n, güzelliklerini iç giyim dünyas? ile birle?tiriyorlar. Intimissimi’nin art?k ikon haline gelmi? parçalar?n? giyen Gisele ve Chiara, ayn? zamanda ilkbahar/yaz sezonundan parçalar da tan?t?yorlar.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın