Apple, yeni y?la ba?larken dünyan?n en popüler kameras? olan iPhone ile çekilen en büyüleyici foto?raflar? kutlamak üzere iPhone kullan?c?lar?n? en iyi foto?raflar?n? göndermeye davet ediyor.

Apple, yeni y?la ba?larken dünyan?n en popüler kameras? olan iPhone ile çekilen en büyüleyici foto?raflar? kutlamak üzere iPhone kullan?c?lar?n? en iyi foto?raflar?n? göndermeye davet ediyor.

Apple, 22 Ocak ile 7 ?ubat aras?nda Shot on iPhone Yar??mas?’na kat?lacak mükemmel foto?raflar? ar?yor. Jüri üyeleri tüm dünyadan gönderilen foto?raflar? de?erlendirerek kazanan 10 foto?raf? seçecek. Kazananlar ?ubat ay?nda aç?klanacak. Kazanan foto?raflar belirli ?ehirlerdeki reklam panolar?nda, Apple ma?azalar?nda ve internette sergilenecek.

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr; foto?rafç?l??a ayarlanabilir alan derinli?ine sahip geli?mi? portrelerden, daha h?zl? sensörler, geli?mi? ISP ve ileri düzey algoritmalar gibi çe?itli teknolojilerden yararlanan Ak?ll? HDR’a kadar pek çok inovasyon getirerek foto?raflardaki ???kl? alanlara ve gölgelere daha zengin detaylar kat?yor.


(iPhone 6s ile Mariko Klug taraf?ndan çekildi.)

Jüri Üyeleri

Pete Souza (ABD) 

Pete, Ba?kan Obama döneminde Beyaz Saray’?n ba? resmi foto?rafç?s?yd?. “Obama: An Intimate Portrait,” adl? kitab? New York Times’?n çok satanlar listesinde bir numaraya ula?arak tüm zamanlar?n en çok satan foto?rafç?l?k kitaplar?ndan biri oldu.

Austin Mann (ABD)

iPhone foto?rafç?s?, film yap?mc?s? ve yarat?c? bir ki?ilik olan Austin, tüm dünyay? dola?t? ve dünya çap?ndaki çe?itli kâr amac? gütmeyen kurulu?larla birlikte çal??arak vizyonlar?n? dünyaya daha iyi tan?tmalar?na yard?mc? oldu. Austin, y?llar boyunca National Geographic ve CNN gibi yay?n kurulu?lar?nda iPhone foto?rafç?l???yla ilgili incelemeler yay?nlad?.

Annet de Graaf (Hollanda)

Annet, sanat?n? sadece iPhone kullanarak icra eden bir seyahat foto?rafç?s?. Ayn? zamanda “Morning Amsterdam” ve yak?nda yay?nlanacak “GO d’Azur” adl? iki foto?raf kitab?na imza atan Annet, ikinci kitab?nda yaln?zca iPhone 8 Plus ile çekilen foto?raflara yer veriyor. Annet Suriyeli balet Ahmad Joudeh’in yan? s?ra merhum Amsterdam Belediye Ba?kan? Eberhard van der Laan’?n da portrelerini çekmi?ti. 

Luísa Dörr (Brezilya)

Luísa, TIME dergisinin ?lkler say?s? için yaln?zca iPhone ile çekti?i foto?raflarla ünlenen Brezilyal? bir foto?rafç?. TIME, bu haberle Uluslararas? Y?l?n Resimleri ödüllerinde Y?l?n Belgesel Projesi ödülüne lay?k bulunmu?tu.

Chen Man (Çin)

Çinli bir modern görsel sanatç? olan Chen, Çin’de moda foto?rafç?l??? alan?nda ç???r açan özgün bir görsel dil yaratt?. Chen’in çal??malar? Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi’nin yan? s?ra San Francisco’daki Asya Sanatlar? Müzesi’nde kal?c? koleksiyonlara kabul edildi. Chen ayr?ca, Bigshot gibi foto?raf tabanl? sosyal uygulamalar geli?tiren Vnision isimli bir internet ?irketinin kurucular? aras?nda yer al?yor.

Phil Schiller

Phil, Apple’?n iPhone ile cep telefonlar?na yeni bir boyut kazand?rmas?na yard?mc? oldu. Usta bir foto?rafç? olan Phil, Global Pazarlamadan Sorumlu K?demli Ba?kan Yard?mc?s? olarak ç???r aç?c? kamera teknolojileri geli?tirme çal??malar?na katk?da bulunuyor.

Kaiann Drance

Global Ürün Pazarlama K?demli Direktörü olarak görev yapan Kaiann, kameraya sahip ilk iPod touch ve çe?itli iPhone nesilleri dahil, mükemmel foto?rafç?l?k araçlar?n? geni? kitlelere ula?t?ran ürünler sunmak üzere Apple’daki yetenekli ekiplerle birlikte çal???yor.

Brooks Kraft

Profesyonel foto?rafç? olan Brooks, Apple’a kat?lmadan önce editoryal ve ticari foto?rafç?l?k alan?nda çal??t?. TIME dergisine katk?da bulunan foto?rafç?lar aras?nda yer alan Brooks, Bush ve Obama’n?n ba?kanl?k dönemlerinde Beyaz Saray’?n yan? s?ra yedi ba?kanl?k kampanyas?n? foto?raflad?.

Sebastien Marineau-Mes
Apple’da Yaz?l?m Ba?kan Yard?mc?s? olarak çal??an Sebastien, 20 y?l? a?k?n süredir yaz?l?m geli?tirme alan?nda edindi?i bilgi birikimini iPhone’a aktar?yor. Odakland??? geli?mi? foto?rafç?l?k özellikleri aras?nda Ak?ll? HDR ve Derinlik Denetimi özelli?ine sahip Portre Modu gibi inovasyonlar bulunuyor.

Jon McCormack

Jon, ?u anda Apple’?n kamera yaz?l?m ekibine liderlik eden ba?ar?l? bir foto?rafç?. Jon’un imzas?n? ta??yan foto?raflar TIME, The New York Times, UNESCO, The Nature Conservancy, Africa Geographic ve daha birçok uluslararas? kurulu? taraf?ndan yay?nland?. 

Arem Duplessis

Apple Pazarlama ekibinde Foto?raf Direktörü olan Arem, dünyan?n en ba?ar?l? foto?rafç?lar?ndan baz?lar?yla yak?n bir ili?ki içinde çal???yor. Arem, bundan önce yakla??k on y?l boyunca The New York Times Dergisi’nin tasar?m direktörü olarak görev yapm??t?. 


(iPhone 6 ile Mandy Blake taraf?ndan çekildi.)

En ?yi Foto?raflar?n?z? Gönderin


Shot on iPhone Challange’a kat?lmak için iPhone ile çekti?iniz en iyi foto?raf? #ShotOniPhone etiketiyle Instagram veya Twitter’da yay?nlay?n. Weibo kullan?c?lar? da #ShotOniPhone# etiketini kullanarak yar??maya kat?labilirler. Resim aç?klama yaz?s?nda, kullan?lan modeli belirtin. ?sterseniz, foto?raf?n?z? “ad_soyad_iphonemodeli” biçiminde adland?rarak en yüksek çözünürlük ayar?yla shotoniphone@apple.com adresine de gönderebilirsiniz. Foto?raflar do?rudan kameradan al?nm?? ya da Foto?raflar uygulamas?nda Apple’?n düzenleme araçlar? veya üçüncü taraf yaz?l?mlar kullan?larak düzenlenmi? olabilir. Foto?raf gönderim dönemi yerel saatle 22 Ocak günü 11:01’de ba?lar ve 7 ?ubat günü 10:59’da sona erer. Yar??maya kat?lmak için 18 ya??n? doldurmu? olman?z gerekir. Bu yar??ma Apple çal??anlar?na ve onlar?n yak?n akrabalar?na aç?k de?ildir.

Kazanan 10 foto?raf; Apple Newsroom, Apple’?n Instagram kanallar?, apple.com, Apple ma?azalar?, Apple WeChat, Apple Twitter hesaplar?, Apple Weibo hesaplar? ve dünya çap?ndaki reklam panolar?nda sergilenecektir. Kazananlara, 26 ?ubat 2019’da veya yak?n bir tarihte bilgi verilecektir.

Foto?raf?n?z? sosyal medyada yay?nl?yorsan?z foto?raf?n?z? herkese aç?k hale getirmeniz gerekir. Telif hakk?, ticari marka, gizlilik, reklam veya di?er tüm fikri mülkiyet haklar? ya da vatanda?l?k haklar? dahil, ancak bunlarla s?n?rl? olmamak üzere ba?ka bir ki?inin haklar?n? ihlal eden; cinsellik veya ç?plakl?k içeren, müstehcen, ?iddet içerikli ya da itiraz edilebilir veya uygun olmayan ba?ka bir içeri?e sahip olan ya da Apple’? veya di?er herhangi bir ki?iyi ya da taraf? herhangi bir biçimde kötüleyen foto?raflar kat?l?ma uygun de?ildir.

Foto?raf?n?zla ilgili haklar taraf?n?za ait olmaya devam eder; ancak foto?raf?n?z? göndererek Apple’a bir y?l süreyle foto?raf? kullanmas?, de?i?tirmesi, yay?nlamas?, sergilemesi, da??tmas?, foto?raf?n türevi çal??malar üretmesi ve foto?raf? Apple Newsroom, apple.com, Apple Twitter hesaplar?, Apple Instagram (@Apple), Apple ma?azalar?, Apple Weibo, Apple WeChat, reklam panolar? ve Apple’?n ?irket içi sergilerinde ço?altmas? için telifsiz, dünya çap?nda geçerli, geri al?namaz, münhas?r olmayan bir lisans vermi? olursunuz. Ço?alt?lan tüm foto?raflarda foto?rafç?n?n ad? belirtilecektir. Foto?raf?n?z reklam panosunda sergilenmek üzere seçilirse Apple’a lisans kullan?m ömrü boyunca foto?rafç?ya ait münhas?r ticari kullan?m haklar?n? vermeyi de kabul etmi? olursunuz.

Total
0
Shares