American Psycho‘nun Patrick Bateman‘?ndan; Batman‘in Bruce Wayne‘ine; beyaz perdede canland?rd??? her karakter ile gönlümüze taht kuran Christian Bale bugün 44. ya? gününü kutluyor. Biz de do?um günü ?erefine Bale’in en iyi 7 filmini listeledik. ?yi ki do?dun Christian Bale!

American Psycho / Amerikan Sap???

Patrick Bateman, aileden zengin bir adamd?r. Gençli?i ve yak???kl? olmas?, kendisine hem i?inde hem de sosyal hayat?nda avantajlar sa?lamaktad?r. Oldukça s?radan bir hayata kap?l?p gidiyormu? gibi görünen Bateman’?n hayat?n?n karanl?k taraf?n ise oldukça derinliklidir. Bateman, insanlar? sebepsiz yere öldürmekten ho?lanan ve öldürdü?ü insanlar?n vücutlar?ndan hat?ra olarak ald??? parçalar? evinde saklayan bir ak?l hastas?d?r. Bunu kendisi d???nda kimse bilmemektedir.

The Dark Knight / Batman: Kara ?ovalye

Suç i?leyenlerden ar?nd?r?lan bir yer, bir zaman sonra yeniden tehdit alt?nda kalabilir ve i?te o zaman yeniden kollar? s?vayacak olanlar?n mücadelesi de daha keskin olarak hayata geçecektir. Batman, Te?men Gordon ve Savc? Harvey Dent bir araya gelerek Gotham Sokaklar?’nda bu i?i kotarm?? olsalar da ans?z?n ortaya ç?kan Joker, i?leri fena halde bozar. Onun dehas? ile ba? etmek kolay olmayacakt?r. Gotham eski karma?a dolu günlerin e?i?indedir. Batman yeniden kurtar?c?l??a soyunurken kendi varl???n?n buldu?u anlam? da sorgulamaya ba?lar. O asl?nda suçlular?n say?s?n? azalt?yor mudur yoksa ço?alt?yor mudur bunu gerçekten anlamak isteyecektir.

The Prestige / Prestij

19.yy sonlar?nda Londra’da Robert Angier, sevgili e?i Julia McCullough ve Alfred Borden hem arkada?t?rlar hem de bir sihirbaz?n asistanlar?d?rlar. Bir gösteri esnas?nda Julia ölünce Robert, onun ölümünden Alfred’i suçlar ve birbirlerine dü?man olurlar. Zaman içinde ikisi de hem ünlü olurlar hem de rakip sihirbazlara dönü?erek birbirlerinin sahne üstünde performans?n? sabote etmeye kalk???rlar. Alfred ba?ar?l? bir hile yap?nca Robert, rakibinin s?rr?n? çözmek konusunu tak?nt? halinde getirir ve trajik olaylar birbirini kovalar.

Velvet Goldmine

New York’ta s?radan bir gazetede muhabirlik yapan Arthur, yak?n dönemin en önemli Glam Rock temsilcilerinden biri olan Brian Shade’in kariyeri ve ?aibeli ölümü üzerine bir haber yapmak üzere görevlendirilir. Kendi gençli?inde Glam Rock ak?m?ndan çok etkilenmi? bir çocuk olan Arthur, yeni göreviyle birlikte kendi gençli?ine do?ru bir yolculu?a ç?kacakt?r. Brian Shade’in sansasyonel ölümünün üzerindeki s?r perdesi, Arthur’un kendi tutkular? sayesinde aralanmak üzeredir.
Amerikan ba??ms?z sinemas?n?n en önemli yönetmenlerinden biri olarak kabul gören Todd Haynes’in müzik filmi, David Bowie’den esinlenerek tasarlan?lm??. Filmin ba?rollerinde Christian Bale ve Ewan McGregor var.

The Machinist / Makinist

Bir y?ld?r uykusuzluk hastal??? çeken Trevor, bir fabrikada i?çi olarak çal??maktad?r. Dinlenememekten ötürü vücudu bitik bir haldedir. Öte yandan i?i dikkat gerektirir ve en ufak bir hatan?n bedeli a??r olacakt?r. Trevor ise her ?eye çok zor konsantre olmaktad?r. Trevor, kendisine bir tak?m notlar b?rakmaya ve giderek azalan kilosunu sar? ka??tlara yaz?p dairesine asmaya çok merakl?d?r. Hayat?nda duygusal olarak bir ?eyler ya?ad??? fahi?e Stevie ile bir yandan da tutku duydu?u Maria vard?r. ?? arkada?lar? kendisine, bu gözle görünür kilo kayb? ve bedensel çökü?ün arkas?nda ne oldu?unu bilmemekten ötürü güven duymazlar.

The Big Short / Büyük Aç?k

Sektör d???ndan dört ki?i büyük bankalar?n, medyan?n ve hükümetin görmekten kaç?nd??? ?eyi, ekonominin küresel çökü?ünü gördü?ünde ak?llar?na bir fikir gelmi?ti: Büyük Aç?k. Cesur yat?r?mlar?, onlar? her ?eyi ve herkesi sorgulamalar?n?n gerekti?i modern bankac?l???n karanl?k, hassas noktas?na götürecek. Michael Lewis’in çok satan kitab?na ve gerçek bir hikayeye dayanan, Adam Mckay’in yönetti?i Büyük Aç?k filminde ba?ar?l? oyuncular Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling ve Brad Pitt rol al?yor. Filmin senarist koltu?unda ise Adam McKay ve Charles Randolph oturuyor.

3:10 Yuma

Evans, az?l? bir katil olan Wade’in yakalanmas?n?n ard?ndan onu 3.10 ‘da Yuma’ya kalkacak olan trene götürmeyi kabul eder. Buna gönüllü olmu?tur. Ancak durum farkl? ?ekilde geli?ecektir. Evans, bu kanun kaça?? ile birlikte yola ç?kt???nda bir ?ekilde ona sayg? duyacak noktaya var?r. Wade’in bir çetesi vard?r ve farkl? noktalarda say?s?z tehlike ile çevrilidir etraf. Söz konusu yolculuk bir tür kader görevine dönü?ür. Film, bir zamanlar çok fazla ilgi gören hakiki bir Western filminin yeniden yap?m?d?r.

Total
2
Shares

Bir cevap yazın