Alt Başlıklara Hızlı Erişin

1/8 +

Ünlü y?ld?z Kristen Stewart; bugün 28. ya? gününü kutluyor!

2/8 +

Hayat?m?za Twilight / Alacakaranl?k serisindeki Bella rolüyle girmi? olsa da sonras?nda yer ald??? yap?mlarla ne kadar farkl? karakterleri canland?rabilece?ini kan?tlayan genç y?ld?z; ?imdiye dek pek çok unutulmaz performansa imza att?.

??te Kristen Stewart’?n en iyi performanslar?!

 


On The Road

3/8 +

Dean ve Sal Beat Ku?a??’n?n birer portresi gibidirler. “Onu” bulmak için sürdürdükleri aray??lar?, ABD’yi ba?tan ba?a geçtikleri, çok yükseldikleri ve bir o kadar da dibe bakt?klar? uzun ve heyecanl? bir yolculu?a dönü?ür…

Beat ku?a??n?n babas? Jack Kerouac’?n, 1947’de gerçekle?tirdi?i ve 3 y?l süren uzun yolculu?unun Yolda ad?yla romana dönü?mü? halinin sinema uyarlamas? olan film, dönemin özgür ruhlu gençli?ini beyazperdeye ta??ma hedefinde.


Into The Wild

4/8 +

Into the Wild, bir metropolden vah?i hayata, kirlilikten safl??a ve temizli?e dönü? hikayesi. Önemli bir üniversiteden dereceyle mezun olan Christopher ayn? zaman ba?ar?l? bir atlettir de. Mezuniyet sonras? verilen bir davette ailesine istedi?i hayat?n bu olmad???n?, bir ?eylerin eksik ve yanl?? oldu?unu söyler. Genç adam tüm mal varl???n? hay?r kurumuna ba???lay?p sahip oldu?u her ?eyi evinde b?rakarak bamba?ka bir hayata do?ru uzun bir yolculu?a ç?kar. Alaska’n?n ?ss?z ormanlar?nda sona eren bu yolculuk esnas?nda ve sonras?nda Christopher, hayat?n? kökünden de?i?tirecek baz? ki?ilerle tan??arak, hayat?n anlam?n? ve ölümün kaç?n?lmazl???n? en sert haliyle deneyimleyecektir.


Cafe Society

5/8 +

Film Bronx’da do?an Bobby Dorfman’?n izinden giderek seyircilere heyecanl? bir hikaye vadediyor. Birbirinden ilginç bireylere sahip olan bir ailenin en küçük o?lu Bobby Dorfman ya?ad??? hayattan bezmi? durumdad?r. Dönemin en popüler film y?ld?zlar?n?n menajerli?ini yapan day?s? Phil’in yan?na gitmek ailesinin kuyumcu dükkan?nda çal??maktan çok daha cazip gelince gen adam solu?u Hollywood’ta al?r. Phil’in ajans?nda çal??maya ba?layan Bobby, Hollywood’un skandal, dedikodu ve güzel kad?nlarla dolu göz kama?t?r?c? dünyas?na ilk ba?larda hayran kalsa da orada gerçekli?in bir hayli esnek bir ?ey oldu?unu ke?fedecektir. Bildi?i ac? ve a?k kavramlar?n?n bir bir y?k?l???n? gören genç adam edindi?i deneyimlerle zaman geçtikçe farkl? bir adam olmaya ba?lar. Hollywood’un deneyimlerinden sonra New York’a dönen Bobby s?f?rdan yeni bir hayata ba?lasa da geçmi?in par?lt?l? ancak ac?l? izleri onu rahat b?rakmayacakt?r.


Personal Shopper

6/8 +

20’li ya?lar?nda, içine kapan?k bir kad?n olan Maureen, Paris’te ünlü bir modelin özel al??veri? dan??manl???n? yapmaktad?r. Genç kad?n, k?sa zaman önce ikiz erkek karde?ini kaybetmi?tir ve henüz yas sürecindedir. Bir gün cep telefonuna bir mesaj gelir. Karde?inin hayaletinden…
Film 2016 Cannes Film Festivali’nde En ?yi Yönetmen ödülünü kazanm??t?.


The Runaways

7/8 +

70’lerin tamam? kad?nlardan kurulu olan grubu The Runaways’in öyküsünden yola ç?kar?larak haz?rlanan filmin ba?rollerinde Kristen Stewart ve Dakota Fanning var.

Kendilerine seksi genç k?zlar imaj? yaratmaya çal??an menajerlerine ra?men; Cherie ve Joan bu imaja ihtiyaçlar? olmad???n? dü?ünüyorlard?. ?yi müzik yap?yorlard? ve bu yeterdi. Bu be? genç k?z? biraraya getiren, ünlü olma iste?i de?il, tamamen müziklerini payla?malar? iste?iydi.


Adventureland

8/8 +

1987 yaz?d?r. James Brennan kolejden yeni mezun olmu?tur. Mezuniyet sonras? hayalindeki Avrupa turu planlar?n? yaparken ailesi bu tatil için ona para veremeyece?ini ö?renir. Ailesi taraf?ndan New Yok’ta bulunan Adventureland isimli lunaparkta çal??maya zorlanan James, dünyadaki en kötü i?i bulmu?tur. Orada ba??na türlü belalar gelecektir. Fakat orada çal??an Em Levin’in hayat?na girmesiyle bu yaz asl?nda dü?ündü?ünden güzel sonuçlanacakt?r.


The Rolling Stones – Ride ‘Em On Down

Listedekilerden fark? olarak bir müzik klibi olsa da; bunu katmasak olmazd?. Rolling Stones’un Ride ‘Em On Down parças? için kamera kar??s?na geçen Stewart, burdaki performans?yla uzun süre konu?ulmu?tu.

Total
2
Shares

Bir cevap yazın