Sadece Kore de?il son zamanlarda Japon güzellik trendlerinin de izindeyiz!

J-Beauty denen Japon güzellik trendlerinin de yükseli? etkisiyle birlikte; Japonlardan ö?rendi?imiz 5 güzellik s?rr?: 

 

 

 

 

Güne? Korumas? Tüm Y?l Gerekli

T?pk? su içmek gibi; cilt için önemli oldu?unu bilsek de pek ço?umuz için s?kl?kla atlanan bir madde. Japonya’da ise 12 ay boyunca kusursuz ciltlerinin bir koruyucusu olarak aktif ?ekilde uyulan bir kural.

Güne? koruma kremleri d???nda kendilerini her türlü aksesuar ile y?l boyu zararl? UV ???nlar?ndan koruyorlar.

Cildin Süper Yiyece?i: Somon

Japonlar?n sa?l?kl? beslenme rutinleri art?k tüm dünyada bir marka haline gelmi? durumda. Bunun cilde yans?mas? ise, diyetlerinde s?kl?kla sebze ve bal?k tüketmeleri ile alakal?. Peki en cilt dostu olan besin hangisi mi? Tabii ki somon!

Yap?lan ara?t?rmalar taraf?ndan cilt için çok sa?l?kl? oldu?u kan?tlanan somon; cildinizin daha genç görünmesini sa?layan Koenzim Q10 ve ya?lar aç?s?ndan da zengin. Haftada 1 kez tüketmeye çal???n.

Ye?il Çay I??lt?n?z? Yükseltecek

Japonya’da ye?il çay?n olmad??? bir yer bulman?z imkans?z.

Cilt bak?m? için faydalar? kan?tlanm?? olan ye?il çay; içeri?indeki antioksidanlar ile cildi inflamasyona kar?? korumakla kalm?yor, polifenoller ile de güne? hasar?na kar?? önlem sa?l?yor. Starbucks’taki buzlu latte seçiminizi ?imdiden buzlu ye?il çay ile de?i?tirmekte yarar var!

Nail Art Kendinizi ?fade Etmenin En ?yi Yoludur

Japonya’da her kad?n?n ortak aksesuar? olarak nitelendirilebilecek nail artlar; 3D formatlar?na kadar pek çok farkl? ?ekilde kar??m?za ç?k?yor.

Makyaj Do?al Güzelli?inizi Ortaya Ç?karmak ?çin Yap?lmal?

J-Beauty ürünlerinin tümünün hafif yap?da ürünler oldu?unu söylesek yan?lmay?z diye dü?ünüyoruz.

J-Beauty trendinin renkli kozmetik yerine daha çok cilt bak?m?na yönelik olmas?n?n sebeplerinden biri olarak da bu gösterilebilir.

Total
3
Shares