Jüpiter Vedik Astroloji’de Akrep Burcuna Geçti

Jüpiter bolluk ve bereket göstergesi olarak hareket etti?i alanlarda her sene bir burç de?i?tirerek ve de?i?tirdi?i alanda bir y?l kalarak ilerleyen bir gezegendir. Vedik Astroloji’de en önemli iyicil olarak kar??lanmas? bir yana, haritalar?m?z?n büyük geli?me ve ilerlemeyi destekledi?i dönemlerin ba? aktörü olarak yer al?r.

Jüpiter, Vedik Astroloji’de k?sa bir süre önce Akrep burcunageçti ve bu alanda bir y?l kalacak, 2019 Kas?m ay?na kadar da öncelikle Akrep burçlar? için geli?im, bilgele?me ve büyüme enerjileri verecek.

Jüpiter Akrep burcundaki seyri s?ras?nda 30 Mart’la -24 Nisan aras?nda çok k?sa bir süre Yay burcundakalmas? ve sonra retro ile tekrar Akrep’e dönmesi d???nda Kas?m 2019 ba??na kadar olan dönemi tamamen Akrep burcunda geçirecek.

Astrolog ?ebnem Ek?ib, bu yolculu?un burçlar üzerindeki beklenen etkilerini anlat?yor…

Burçlara Göre Jüpiter Akrep Yolculu?u (Ekim 2018 – Kas?m 2019 aras?)

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç     +

Dönü?ece?iniz bir dönemden geçeceksiniz. Duygusal alanlarda yeni bir bak?? aç?s?na geçmeniz olas? iken spiritüel geli?im, artan hisler, fark?ndal?klar aç?s?ndan geli?meye dönük bir döneminiz olacak. Kendinizle ilgili  daha önce fark etmedi?iniz yönleri bulma, anlama ve ortaya ç?karma döneminden geçiyorsunuz. Maddi alanlarda krediler, ba?kalar?ndan gelebilecek faydalar, miras, nafaka, sigorta gelirleri, prim ve komisyonlu i?leriniz aç?s?ndan ?ansl? bir döneminiz var.

Bo?a Yükselen / Ay Burcu Bo?a +

?li?kiler alan?n?zdan geçecek olan Jüpiter ile evlenme niyeti geli?tirebilirsiniz. Evlilik kararlar?, ciddi bir ili?kiye geçme, devam eden ili?kinizde beraberli?i farkl? bir ?ekilde de?erlendirme söz konusu olurken, tutkulu bir a?k veya ili?kiye yelken açabilirsiniz. Duygusal konularda hisleriniz büyüyebilir ve daha derinden ve tutkulu davranman?z olas?. ?? ortakl?klar?, yeni projeler, yeni teklifler aç?s?ndan ?ansl? bir dönem geçireceksiniz. Yurtd??? ve yurtd??? kontaktlar?, ta??nma, yenilenme potansiyellerinizde hayli yükselecek.

?kizler Yükselen / Ay Burcu ?kizler +

Çal??ma alanlar?n?z geni?lerken, i? konular?nda bak?? aç?n?z? de?i?tirmeniz olas?. Meslekta?lar?n?zdan, size ba?l? çal??anlardan destek alman?z, ihtiyac?n?z olan bir yard?mc? ile tan??man?z veya hayat?n?za dahil etmeniz olas?. Aileden anne taraf?ndan gelebilecek destekler söz konusu olabilir. Bir yandan da dü?manlar?n?zda büyüyebilir ki rekabet etti?iniz ki?ilere, manipülatif hareket eden dü?manlar?n?za dikkat edin.

Yengeç Yükselen / Ay Burcu Yengeç +

A?k ve ili?kiler ad?na ?ansl? bir döneminiz var. Tutkulu bir a?k ya?aman?z, ili?kilerinizde a?k? öne ç?karman?z söz konusu veya duygusal beklentileriniz artabilirken, talipleriniz de artabilir. Yapt???n?z i?te isminizin duyulmas?, ününüzün artmas? da yine söz konusu. Çocuk sahibi olmak istiyorsan?z bu konuya daha fazla yo?unla?abilirsiniz. Çocuklar?n?zla ilgili güzel geli?meler ya?anabilir. Özellikle ilk çocu?unuzla ilgili ba?ar?l? bir süreç söz konusu olacak. Hobiler, ki?isel geli?im konular? ilgi alanlar?n?z haline gelebilir. Hobi olarak ba?lad???n?z bir konuda ciddi bir ilerleme ya?ayabilirsiniz. Spiritüel alanlarda, bioenerji ve benzeri konularda, ?ifada büyük ilerleme kaydedebilirsiniz.

Aslan Yükselen / Ay Burcu Aslan +

Aile ve ev alanlar?n?zda geni?leme, ta??nma, yeni mülk edinme, de?i?iklik ya?ama söz konusu. Ailenizden destek alman?z söz konusu. Kariyer ve i? alanlar?nda kendinizi geli?tirmek istedi?iniz konularda f?rsatlar önünüze gelebilir. ??inizde sezgileriniz, hissedi?leriniz artarken, sizin için daha do?ru olan seçimlere içsel olarak yönelebilirsiniz.

Ba?ak Yükselen / Ay Burcu Ba?ak +

Yak?n çevreniz, yak?n arkada?lar?n?zdan gelebilecek destekler sizi güzel yerlere ta??ma, önemli kontaktlar elde etme ?ans?na tabi tutacak. F?rsatlara aç?k bir dönem geçirirken, giri?imleriniz artabilir. Kitap ve benzeri bir konuda yazmay? istedi?iniz bir projeniz varsa bu süreçte h?zlanacaks?n?z. Bir giri?iminizi, projenizi büyütme, geli?tirme ?ans?n?z söz konusu olacak. Karde?ler ve yak?n çevrenizle ba?lant?l? güzel geli?meler ve destekler söz konusu olacak.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi +

Maddi konularda geli?me ve büyüme dönemine geçiyorsunuz. Parasal f?rsatlar yakalama, maddi alanlarda, de?er verdiklerinizde büyüme döngünüz söz konusu. Çevrenizden destek alaca??n?z, bir süredir yapt???n?z bir i?inizde t?kanan bir konunun aç?laca?? ve h?zl? ilerleyebilece?iniz bir dönem var önünüzde. Kendinizi ifade etme, ortaya koyma anlam?nda ?ansl? bir dönemden geçiyorsunuz. Özellikle parasal konularda rahatlama ve ilerlemeye destek verecek Jüpiter, ayn? zamanda f?rsatlar da getirecek.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep +

Burcunuzda ilerleyecek Jüpiter hayata bak???n?z, ili?kileri ele al???n?z, de?i?tirmek istediklerinize daha cesur ve güçlü biçimde yürümeniz konusunda size destek verecek. Ortada olma, büyüme, ilerleme anlam?nda size büyük destek verecek. Maddi, manevi geli?im döneminden geçeceksiniz. Kendinizi ve derinliklerinizi fark etme veya bir süredir görmediklerinizi çok daha iyi anlamland?rma ?ans?n?z var. Bu süreçte fiziksel olarak da büyüme potansiyeliniz oldu?u için bu transit boyunca kiloya ve yeme düzeninize önem verin.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay +

Öncelikleriniz de?i?ebilir. Biraz daha içe dönerek, kendinizle ilgili planlamak, düzenlemek gereken alanlar? ele almak için güzel bir dönem olacak. Ortaya ç?kmak için 2019 sonbahar? Jüpiter burcunuza geçince daha rahat hareket edeceksiniz ama bu süreçte haz?rl?k yapmak, kendinize yönelerek, eksiklerinizi düzenlemek ad?na k?ymetli bir dönem geçireceksiniz. Yurtd??? konular?, yabanc? dil ve benzeri alanlarda yapmak istediklerinizde ad?m atmak için güzel bir dönem olacak. Seyahatler, uzun yolculuklar f?rsatlar? gelebilir. Ancak gelir gider dengelerinizi iyi ayarlamal?s?n?z.

O?lak Yükselen / Ay Burcu O?lak +

Hedefleriniz de?i?iyor. Hedefleriniz büyüyor ve istekleriniz art?yor. Bu hedeflere giderken daha planl? olmak kayd?yla önemli geli?meler elde edecek ve büyütmek istedi?iniz alanlarda yükseli? ya?ayacaks?n?z. Maddi konular, kazançlar?n?z ad?na güzel bir dönem olacak. Maddi ve duygusal alanlarda uzun süredir bekledi?iniz f?rsatlar, imkanlar birden önünüze gelebilir. Aile büyükleri, sizden ya?ça büyük ve deneyimli ki?ilerden destek alma imkanlar?n?z olacak.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova +

Kariyer ve i? alanlar?n?zda f?rsatlar yakalama, i?inizi büyütme, yeni alanlara girme ve kendinizi geli?tirme döneminden geçeceksiniz. Bekarsan?z evlilik de gelebilir. Bir süredir beraber oldu?unuz bir partneriniz varsa sürpriz bir kararla evlili?e geçmeniz söz konusu. ??inizde maddi alanlarda güzel ba?ar?lar elde edeceksiniz ve i? büyütme, geli?tirme anlam?nda destekli bir süreç geçireceksiniz. Daha önce att???n?z ad?mlar?n, uzun süredir sabrettiklerinizin sonucunu alman?z ad?na Jüpiter size büyük destek verecek.

Bal?k Yükselen / Ay Burcu Bal?k +

Hayata bak???n?z?, hayat felsefenizi de?i?tirme, yeniden bir yol haritas? belirleme döneminden geçiyorsunuz. E?itim, akademik konular, yurtd??? ve yabanc?larla ilgili kontaktlar ad?na f?rsatlar ve olanaklar kap?n?z? çalabilir. Jüpiter ?ans alanlar?n?z? büyütürken, sizi beklemedi?iniz f?rsatlar ve imkanlarla kar??la?t?rabilir. ?li?kiler, a?k ve maddi alanlarda ummad???n?z güzelliklerle kar??la?abilirsiniz. Bugüne kadar devam eden bak?? aç?n?z de?i?irken, de?i?ime uyum sa?laman?z, kendinizde ba?layan bu farkl?la?may? hayat?n?za iyi adapte etmeniz çok güzel sonuçlar alman?za neden olacak.

 

Total
19
Shares