Bir kraliyet üyesi gibi ???ldayan kusursuz bir cilt pe?indeyseniz do?ru yerdesiniz! En az?ndan kraliyet üyelerinin cilt bak?m rutinlerini takip ederek ayn? ???lt?ya kavu?man?z mümkün.

?ngiliz The Sun gazetesinin aç?klad???na göre; Kate Middleton’?n vazgeçilmez kremi do?al bir k?r???kl?k kar??t? krem olarak bilinen Biotulin. Biotulin; yüz kaslar?n? dondurup k?r???kl?klar? engelleyen lokal anestezi içeriyor. E?er bu size biraz olsun botoksu an?msatt?ysa, genel olarak konsepti anlad???n?z? söyleyebiliriz. Zira krem kendi internet sitesinde de botoksa alternatif olarak tan?mlan?yor.

“Biotulin yüz yat??t?r?c? bir losyon olarak uygulan?r.H?zl? bir ?ekilde absorbe edilir, cildi yumu?at?p yumu?ak ve esnek hale getirir.??ne enjeksiyonlar?ndan farkl? olarak, yüzünüzü uyu?turmaz veya yüz ifadelerini k?s?tlamaz. Yüz mimikleriniz Özellikleriniz hala hareketli ve güzel kalacakt?r. “

The Sun’?n belirtti?ine göre Middleton bu kreme ki?isel makyaj artisti Arabella Preston’?n önerisiyle ba?lam??.

Yine de doktora dan??madan kullan?lmamas? yerinde olacakt?r.

Total
0
Shares