Köpük teknolojisindeki en son yenilik olan Nike React teknolojisiyle geli?tirilen ilk ko?u ayakkab?s? olan Nike Epic React, ko?ucular?n ihtiyaç duyduklar? her özelli?e kar??l?k veriyor. 

Nike, köpük teknolojisindeki en son yenilik olan Nike React teknolojisiyle geli?tirdi?i ilk ko?u ayakkab?s? Nike Epic React’i tan?tt?. Her ad?mda darbeyi yumu?atan ve ko?unun sonuna dek gereken enerjiyi sa?lamak üzere tasarlan Nike Epic React, 22 ?ubat’ta piyasa ç?kacak.

Ko?ucular?n ihtiyaçlar?na yan?t veren Nike Epic React, her ad?mda ayakta hissedilen darbeyi yumu?at?yor, ko?unun sonuna dek ihtiyaç duyulan enerjiyi sa?l?yor. Ayr?ca daha hafif, a??nma ve y?pranmalara kar?? da dayan?kl? bir ayakkab? olarak kar??m?za ç?k?yor.

Ayakkab?n?n üst k?sm? oldukça sade. Nike Flyknit Racer’dan ilham alan ve ko?ucular?n ayaklar?na gereken noktalarda hassas destek, esneklik ve nefes alabilirlik sunan tek parça Nike Flyknit gövde sayesinde, ayakkab?n?n ön, kemer ve burun k?sm? incelikle ?ekillendirilmi? durumda. Sade ve ince olan üst k?s?m, yine de gereken deste?i sa?l?yor.

K?yasla, ayakkab?n?n taban k?sm? nispeten daha kal?n ve çarp?c?. Nike React köpük, geçmi?te kullan?lan EVA bazl? köpük malzemelere k?yasla kayda de?er ölçüde daha yumu?ak oldu?u için, yoldaki pürüz ve engebelere kar?? daha etkili bir yast?klama sa?l?yor, ancak yine ayn? sebeple orta taban?n yass?la?mamas? için daha yüksek, ko?ucular?n yere daha sa?lam basmalar?n? sa?lamak için ise daha geni? olmas? gerekiyor. Bu amaçla tasar?mc?lar, orta taban? üst çizgisi boyunca topu?un ötesine uzatarak, ko?uculara istedikleri yast?klamay? ve ihtiyaç duyduklar? dengeyi sa?lad?lar.

Ta??y?c?, ba?lay?c? ya da tutkal kullan?lmadan tek parça Nike React köpü?ünden üretilen orta taban?n görünümü, elde edilen verilerin h?zla yeni fikirlere dönü?türülmesine imkân tan?yan bilgisayar tabanl? tasar?m yard?m?yla geli?tirildi. Bu sayede orta taban?n yüzeyi, ko?u s?ras?nda istenen noktalara yast?klama ve destek sa?layacak ?ekilde tasarlan?rken, ihtiyaç duyulmayan bölgelerde daha az materyal kullan?larak ayakkab?n?n toplam a??rl??? en dü?ük seviyede tutuldu. Görsel aç?dan oldukça karma??k olan taban yap?s?, farkl? kal?nl?ktaki yüzeylerden olu?uyor. Daha kal?n noktalarda taban daha üstün yast?klama sa?larken, daha ince noktalar ise taban?n sa?laml???n? art?rmakta kullan?l?yor.

Ayakkab?n?n üst k?sm? tek parça köpük üzerinde yer ald???ndan, d?? taban ile orta taban hemen hemen ayn?. Bunun tek istisnas?, ön k?sm?nda ve topukta yer alan, ayakkab?n?n yeri daha iyi kavramas?n? sa?layan ve dayan?kl?l??? art?ran iki kauçuk k?s?m.

Nike Epic React 22 ?ubat tarihinden itibaren nike.com üzerinden ve seçkin ma?azalarda ko?u tutkunlar?yla bulu?uyor.

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın