Kate Middleton'un karde?i James Middleton, uzun zamand?r depresyonla sava?t???n? aç?klad?.

The Daily Mail’e konu?an 31 ya??ndaki James Middleton, 2016’dan bu yana  yo?un bir umutsuzluk hali içerisinde oldu?unu belirtti.

James içinde bulundu?u durumu “Ailem ve yak?n arkada?lar?m olmak üzere en sevdiklerimle bile ileti?imi kestim. Zengin biri olarak ayr?cal?kl? bir ya?am sürdü?ümün fark?nday?m. Ama bu durum beni depresyona kar?? koruyamad?. Bunu aç?klamak çok zor. Adeta bir hastal?k, ak?ldaki bir kanser” cümleleriyle aç?klad?.

James Middleton ayn? zamanda dikkat bozuklu?u ve disleksiden muzdarip oldu?unu belirtti. Durumu daha kötü hale gelmeden doktor deste?i alan James Middleton ?imdi kendisini çok daha güçlü hissetti?ini söylüyor.