Geçen y?l 1 senedir süren ili?kilerini sonland?ran Katy Perry ve Orlando Bloom; a?klar?na kald?klar? yerden devam etme karar? alm?? gibi görünüyor!

Çifte yak?n bir kayna??n “Yeniden birlikteler. Katy, onu kestirip atmay? denedi ama ba?aramad?. Onu fazlas?yla önemsiyor. Bu kez i?leri a??rdan al?yorlar ama yeniden bir araya geldiler” aç?klamas?n?n ard?ndan  Perry ve Bloom; Maldivler’de bir arada görüntülendi.

Bir di?er kaynak “Katy ve Orlando ileti?imlerini asla kesmemi?lerdi. Sürekli temas halindeler ve ?imdi Orlando; Katy’nin yo?un takvimini daha iyi tolere edebiliyor.” ?eklinde aç?klama yapt?.

Ayn? zamanda çiftin hayranlar? da Instagram’da ikisi aras?nda ya?anan flörtöz yorum ve be?enileri bu y?l?n ba?lar?nda sosyal medyada payla?m??lard?.

Hatta yak?n zamandan bir Instagram story’sinde Perry’yi; geçti?imiz y?l Orlando Bloom’un 40. ya? günü için tasarlad??? özel yap?m uyku tulumu içerisinde görmek mümkün.

 

Total
5
Shares

Bir cevap yazın