Kim Kardashian ve o dönemdeki sevgilisi Ray J.'nin 2003 y?l?nda seks kasetleri ortaya ç?km??t?. Bu hafta yay?nlanan Keeping Up with the Kardashians ?ovunda Kim Kardashian bu kaseti çocuklar?na nas?l aç?klayaca??n? payla?t?.

Kardashian'lar?n hayat?na mercek tutan reality show Keeping Up with the Kardashians'ta merak edilen bir konuya parmak bas?ld?. Kourtney ve Khloe ile konu?an Kim'e, karde?leri "Çocuklar?na bir an önce aç?klamay? dört gözle bekledi?in bir an var m??" diye sordu. Ve Kim Kardashian bunun cevab?n?n çok aç?k oldu?unu belli ederek seks kasetini kastetti. Kim, çocuklar?na tam olarak nas?l bir aç?klama yapaca??n? bilmedi?ini ancak ?imdilik planlad??? tek ?eyin onlarla dürüst ve gerçekçi bir konu?ma yapmak oldu?unu söyledi.

Üç çocuk sahibi Kim Kardashian ?u s?ralar ta??y?c? anne ile dünyaya gelecek dördüncü çocu?unun do?umunu bekliyor.