Bildi?iniz üzere, günlerdir yerli ve özellikle de yabanc? bas?n, ülkemizi etkileyece?ini öngördükleri K?rbaç Kas?rgas? ismi verilen bir hava olay?n?n alarm?n? veriyor.

Gerçekle?ecek olan bu kas?rgan?n Türkiye’yi nas?l etkileyece?i ise endi?e ile beklenen önemli noktalardan.

Runner’s World Türkiye’nin haberini kaynak alarak K?rbaç Kas?rgas?’na dair gerçekleri a?a??da payla??yoruz.

Türkiye’de Nereyi, Nas?l Etkileyecek?

Birkaç rota ihtimali var. Yunanistan ana karas?yla Rodos aras?ndan giri? yaparak Bodrum‘a ve Mu?la‘ya do?ru ilerleyece?i ilk ihtimal. Bu da en çok etki alan?na sahip olan?. Çünkü sistem Yunanistan kara parças? üzerinden geçmeyece?i için enerjisini de bo?altamayaca?? gibi beslenmesi de kesilmeyecek.

Di?er rotada ise Mu?la’da Fethiye çevrelerine kadar bir alandan giri? yaparak Ayd?n, ?zmir, yukar? Marmara’ya do?ru ilerliyor. Üçüncü tahmindeki seyir ise Rodos’un güneyinden geçip Ka?FethiyeDalaman civar?ndan giri? yap?p Kuzey Ege’ye do?ru de?il de ?ç Anadolu’da ilerleyece?i. Kas?rgan?n ilk geldi?i andaki h?z?n?n 130 km olaca??n? üstüne basa basa hat?rlatal?m.

Metre kareye 100 kg ya?mur ya?aca?? öngörülen K?rbaç Kas?rgas?‘n?n ya???? b?rakaca?? bölge için uyar? Mu?la’dan Ka?’a kadar girip Ege’nin kuzeyine do?ru ilerleyece?i yönünde. Sadece giri? yapt??? yerde de?il, Ege k?y?s? boyunca Marmara’ya kadar uzan?yor. Sel riskinin en yüksek oldu?u yerler ?zmir, Ayd?n, Denizli (k?smen). Mu?la’n?n k?y?ya yak?n alanlar? da riskli say?l?yor.

Cumartesiden itibaren rüzgarla ve ya???la kendini göstermeye ba?layacak olan sistemin 30 Eylül saat 21:00 itibar?yla Türkiye’ye giri? yapaca?? bekleniyor.

Al?nabilecek Önlemler Neler?

Kas?rgan?n vurmaya ba?lad??? andan itibaren elektri?i kapatmak al?nmas? gereken en önemli önlemlerin ba??nda yer al?yor. Bununla birlikte dü?ebilecek e?yalar? da sabitlemeyi unutmay?n. Dü?ebilecek kiretmitlere, çökebilecek duvarlara ve tabi ki ta?k?nlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dalgalarla birlikte kas?rgan?n denizi de yükseltebilece?ini unutmayal?m.

Total
8
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.