Ciltte güne? hasar? ve çevresel faktörlere ba?l? zamanla olu?an leke,k?r???klar,geni? gözenekler gibi y?pranma izleri ; bizi yorgun gösteren ifadeye neden olan cilt sarkmalar? , göz çevresi koyu halkalar ve çizgiler yeni tedavi teknolojileri sayesinde tarihe kar???yor.

Estetik alan?nda ameliyats?z tedaviyi mümkün k?lan yeni teknolojiler ve ürünler, tüm bu dertlerden kurtulmak isteyen kad?nlar?n imdad?na yeti?erek “sihirli de?nek ” etkiyle k?sa sürede gençli?in ve güzelli?in geri kazan?lmas?n? sa?l?yor.

Ameliyats?z Cilt Gençle?tirme

Medikal Estetik Uzman? Dr. Pelin Ta?k?ran, “Ameliyats?z Estetik uygulamalarda ba?ar?n?n temeli cildi, yani üzerinde çal??aca??m?z kuma??, önce sa?l?kl? ???lt?s?na  kavu?turmak, hasarl? yap?y? onarmak. Ameliyats?z Estetik i?lemler ile güzellik kavram? sabah aynaya bakt???m?zda özgüvenimizi tamamlayacak bizi daha dinç,genç ve sa?l?kl? gösteren uygulamalar bütünüdür”

Medikal estetik alan?nda yeni teknolojiler ve inovatif ürünler sayesinde art?k k?sa i?lem ve iyile?me sürelerinde i? ve sosyal ya?amdan geri kalmadan klinik tedaviler ile genç ve sa?l?kl? kalmak mümkün. Gözalt? morluklar?, derinle?en mimik çizgileri, güne? hasar?na ba?l? cilt alt? destek doku kay?plar?, cilt sarkmalar?, lekeler sa?l?ks?z görünüme sebep olan önde gelen estetik sorunlar.

Tüm bu estetik sorunlara çözüm ararken; cilt tipine ve tedavi beklentisine uygun  olan i?lem protokollerini planlamak ve ula??labilir olmak önemli,  Cerrahi yöntemlerden  korkanlara, özellikle ‘ameliyats?z’ tercihler arayanlara yeni teknolojiler ile haz?rlad???m?z dinamik protokoller sürdürülebilir güzelli?in imkanlar?n? hastalar?m?z?n önüne seriyor” diyor. Dr. Ta?k?ran, cilt gençle?tirmede yeni bir sisteme geçildi?i müjdesini veriyor ve bu uygulama hakk?nda ?u bilgileri payla??yor:

Alt?n ??ne Fraksiyonel Radyofrekans, “Ameliyats?z Cilt Gençle?tirme” tedavilerinde gelinen en son fiber teknolojidir. ??lemde kullan?lan alt?n mikro i?neler; cilt alt?n? Radyo Frekans dalgalar?yla uyar?r, hedeflenen derinli?e epidermal (yüzeyel) ?s? hasar? meydana getirmeden ula??rlar .Hedef derinlikte yeni kolajen ve elastin üretimine sebep olur. Bu uyar?lar sayesinde ciltte onar?m ve yenilenme süreci ba?lar.

Cilt kaybetti?i elastikiyet ve s?k?l??? geri kazan?rken yüzeyde h?zla pürüzsüz ipeksi dokuya kavu?ur.

  •        

Alt?n ??ne Fraksiyonel Radyo frekans uygulamas? ile ilk seanstan itibaren ciltteki yenilenme gözle görülür ?ekilde farkedilir. Özellikle fla? lifting ve ???lt? etkisi nedeniyle özel günlerden önce rahatl?kla uygulayabiliyoruz

Ciltalt?nda yenilenme ve onar?m süreci uygulama sonras?nda da devam etmektedir. Hedeflenen sonuca ula?mak için gereken seans say?s? uygulama yap?lacak bölgeye ve ki?inin cildinin durumuna göre de?i?mektedir.

  • Ne için kullan?l?yor?

Gözenek S?k?la?t?rma  Akne ?zi Tedavisi

Cilt Gençle?tirme- s?k?la?t?rma

K?r???kl?k Tedavisi- Boyun ve dekolte gençle?tirme

Çatlak Tedavisi

Ciltteki Ton Farkl?l?klar?-Lekeler

Yara ?zleri-K?lcal damar ve k?zar?kl?klar

Çene Konturunun Belirginle?tirilmesi

G?d? Toparlanmas?

Ki?iye özel tedavi kombinasyonlar? ile ya?lanmay? geciktirmek mümkün

   Medikal Estetik uygulamalarda kombinasyon tedavilerinde amaç cilt ya?lanmas?na neden olan “oksidasyon” ve “enflamasyon” süreçlerini geriletmek,engellemektir.

  Oksidasyon bir tetikleme yaratarak cilt dokusunda enflamasyon reaksiyonunu ba?lat?r, bu yang? “inflammaging” olarak adland?r?l?r ve epidermal dokunun zay?flamas?na,kollajen hasar?na, zaman içinde elastikiyetinin ve parlakl???n?n kaybolmas?na neden olmaktad?r.

Kulland???m?z cihaz teknolojilerinin yan?s?ra ki?iye özel belirlenen ; hyaluronik asit bazl? cildin nem tutma kapasitesini ve kolajen sentezini art?rarak içeri?indeki antioksidanlar ve nanopeptidler sayesinde hasar? onaran özellikte enjeksiyonlar ciltte h?zl? toparlanma,ayd?nlanma ve s?k?la?ma etkisi sa?layarak klinik tedavilerimizin ba?ar?s?n? artt?rmaktad?r.   Yüz ve vücuttaki elastikiyet kayb?n?n ya? ilerledikçe daha büyük sorun oldu?unu, vurgulayan Dr Pelin Ta?k?ran, “Art?k t?pta estetik ve güzellik alan?nda teknoloji öyle ilerledi ki bunlar sorun olmaktan ç?kt?. Ça??m?z?n her anlamda kusursuz olmak isteyen kad?n?n?n, zaman? da de?erli. Sihirli de?nek etkisiyle, tedavi etkinli?ini sosyal ya?amdan geri kalmadan h?zla görmek istiyor. Ameliyats?z estetik teknolojisi de bu imkan? verecek düzeye geldi”

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.