Ya?lar, k?v?rc?k saçlar için oldukça önemli bir anahtard?r.

Asl?nda bukleleriniz hakk?nda -neredeyse- tüm ?ikayetleriniz do?ru ya? ile çözülebilir. K?v?rc?k saçlar, düz saçlardan daha az hidrasyon tutmaya e?ilimlidir. Bu hidrasyon eksikli?i de saç?n donukla?mas?na neden olur, sonuçta parlakl?k ortadan kalkar.

Hidrasyon eksikli?i ayn? zamanda saç?n k?r?lgan hissetmesine neden olur, bu da daha bölünmü? uçlara yol açar. Bunlar?n hepsi ise do?al e?ilimden ötürü de?il, daha kuru saçlara sahip sahip oldu?unuz için kaynaklan?yor.

Saç derisindeki ya?; saç? nemlendiren, parlakl?k veren, kabar?kl??? azaltan ve güç veren ?eydir. Düz saçlar? olanlar için, bu ya?lar ?aft? kolayca kayd?r?r. F?rçalar, ya?lar? saç derisinden a?a?? çekmeye yard?mc? olur ve tüm saçlara da??t?r. Ya?lar?n bir spiral boyunca a?a?? kaymas? zor oldu?u için k?v?rc?k saç dokular?n?n düz versiyonlardan daha kuru olmas?n?n nedeni de budur.

??te bu noktada tek ihtiyac?n?z olan ?ey do?ru saç ya??d?r. Bunun, saçlar? nemlendirmek için harika bir yol oldu?unu uutmay?n. Önemli bir hat?rlatma daha; en saf ya?lar?n saçtan ç?kar?lmas? her zaman için daha kolayd?r.


?ki ana tip ya? vard?r: s?zd?rmazl?k ve nemlendirme +

S?zd?rmazl?k ya?lar? (jojoba’y? dü?ünün) nemi kapat?r, yani gerçekten i?e yarayacaklar? için saç?n?za su veya saç kremi uygulaman?z gerekir.

Nemlendirici ya?lar (hindistancevizi, zeytin veya avokado akl?n?za gelebilir) s?zd?rmazl?k ya?lar?ndan daha a??rd?r ve saçlar? nemlendirmek için tek ba??na kullan?labilir. S?zd?rmazl?k ve nemlendirici ya?lar, farkl? zamanlarda, örne?in biri du?tan sonra, di?eri de bir derinlemesine ar?tma i?lemi s?ras?nda – ve her biri farkl? ?ekillerde uygulan?r.

Saç derisini nemlendirmek için bir ya? kullanabilir, masaj yoluyla da saç büyümesi te?vik edilebilir. Genel olarak, k?v?rc?k saçlar? olan ço?u insan, stillerini mükemmelle?tirmek ve bireysel ihtiyaçlar?n? kar??lamak için çok say?da ya? kullan?r.

Öncelikle, en yayg?n do?al ya?lardan baz?lar?n? ve bunlar?n nas?l kullan?laca??na dair ipuçlar?n? belirledik. Siz kendiniz için uygun olan? bulmak için a?a??da gezinmeye devam edin.

 

Zeytin Ya?? +

Mutfakta zeytinya?? kullanmaya daha al???ks?n?zd?r, fakat bu nemlendirici ya? ayn? zamanda harika bir güzellik ürünü. Yemek pi?irmede çok i?e yarayan zeytin ya??; saç?n nemlendirilmesine ve parlamas?na da yard?mc? olur.

Saç kreminizin içine biraz zeytin ya?? ilave ederek de kullanabilirsiniz.

+

+

+

Jojoba Ya?? +

Tamamen do?al bir parlakl?k elde etmek için Jojoba ya??ndan destek almay? atlamay?n.  Saçlar?n?z? nemlendirmek ve parlakl?l??? art?rmak için tercih edebilirsiniz. Ayr?ca, jojoba ya?? saç derisindeki gözenekleri t?kamamakta.

Bu s?zd?rmazl?k ya??n? kullanman?n en iyi yolu; yeni y?kanm?? ve saçlara uygulamakt?r. Saç kremi üzerine uygulayabilirsiniz ve böylece bu ?ekilde nemi kapatm?? olursunuz.

Ya??, saçlar?n?z?n uçlar?na ya??n daha fazla sürebilirsiniz. K?r?lma ve parçalara ayr?lmaya kar?? en yatk?n k?s?m uçlard?r çünkü. Ayr?ca jojoba ya??n? y?kama s?ras?nda da kullanabilirsiniz. Parlakl??? art?r?r ve kurulu?u önler. ?nce telli saçlar?n?z varsa, saç?n?z? ?ekillendirirken hindistan cevizi ve zeytinya?? gibi a??r ya?lardan uzak durmaya çal??abilirsiniz. ??te Jojoba ya?? burada hayat?n?z? kurtarabilir.

+

Hindistancevizi Ya?? +

Hindistancevizi ya?? kepe?i azaltmak ve kuru saç derisini iyile?tirmeye yard?mc? olmak için en çok tercih edilen ürünlerden biridir.

Hindistan cevizi ya?? ile çal??mak biraz zordur çünkü ço?u zaman oda s?cakl???nda kat?d?r. Saç ?aft?na nüfuz edecek kadar küçük moleküllü az ya?dan biridir ayn? zamanda.

Hindistan cevizi ya??n?n bir dezavantaj? ise oda s?cakl???nda kat? olmas? ve bu yüzden jojoba ya da gül ya?? gibi daha hafif bir ya? kullanman?zdan biraz daha dikkatli olman?z gerekti?idir.

+

+

Moringa Ya?? +

Buklelerinizi daha uzun süreli canl? tutmaya m? çal???yorsunuz? Moringa ya??, saçlar?n büyümesine yard?mc? olma yetene?i ile bilinen B vitamini içermekte.

 

Argan Ya??

Saç uzman? Ryan Richman, “Argan ya??; nem ve parlakl?k eklemek için bir tedavi olarak en iyi ?ekilde çal???r.”

Avuç içine birkaç damla sürün ve sa?l?kl? ve parlak bir görünüm için parmaklar?n?zla saç?n?z? taraklay?n.

 

Total
7
Shares