Yarat?c? çizgisiyle öne ç?kan, ilham?n? geometrik form ve ?ekillerden  alan renkli ve enerjik triko markas? KNITSS, bu sene dördüncüsü gerçekle?ecek olan Fashion Film Festival ?stanbul’un ana sponsoru oldu.

Trikoya yeni bir yorum getiren, etkileyici bir duru? sergileyen ve ilham?n? sanat ak?mlar? ve mimariden  alan KNITSS, bu y?l sanat ve filmin bulu?tu?u Fashion Film Festival ?stanbul’un ana sponsorlu?unu üstlendi. 3-4 Kas?m 2018 tarihlerinde Zorlu Performans Sanatlar? Merkezi‘nde dördüncü kez gerçekle?ecek olan festival, bir kez daha moda ve film du?nyalar?n? bir araya getiriyor. Dünyan?n dört bir kö?esinden hem büyük moda evlerinin, hem de ba??ms?z ve yenilikçi tasar?mc?lar?n filmlerinin seyirciyle bulu?tu?u bu festivalde film ve sanat üzerine söyle?i ve atölyeler de gerçekle?tiriliyor.

KNITSS’in kurucusu ve kreatif direktörü Duygu Boz, “Knitss, ilham?n? insanl?k geli?iminde kilometre ta?? olan sanat ak?mlar?ndan al?yor. Ça?da? sanata özel olarak önem veren markam?z kendisini zaten ‘contemporary knitwear’ olarak tan?ml?yor. Günümüzde art?k bir sanat dal? olarak kabul edilen sinemay? moda ile bulu?turan ve uluslararas? bir festival olarak öne ç?kan Fashion Film Festival Istanbul, gerek sahiplendi?i de?erlerle, gerekse içeri?i ve hitap etti?i kitleyle markam?zla mükemmel bir ?ekilde örtü?üyor. Bu festivali sahiplenerek sanata verdi?imiz önemi ve markam?zla bütünle?en yans?mas?n? vurgulad???m?z? dü?ünüyorum.” sözleriyle bu i?birli?inden duydu?u heyecan? dile getirdi.

Ayr?ca, Fashion Film Festival Istanbul bu y?lki edisyonunda moda filmleri yar??mas? yaparak 7 farkl? kategoride ba?ar?l? isim ve projeleri ödüllendiriyor. Moda editörleri, fotog?rafç?lar, oyuncular, tasar?mc?lar ve festival direktörleri gibi farkl? disiplinlerden ünlü isimlerin bulundu?u jüri üyeleri aras?nda  KNITSS kurucu ve kreatif direktörü Duygu Boz da yer al?yor.

Total
0
Shares