Güzel bir ?ekilde dekore edilmi?, ayd?nlat??m?? ve etkileyici düzene sahip bir makyaj çekmecesi için haz?rl?klara ba?laman?n tam zaman?. Çünkü bahar ruhu ve temizli?i bunu gerektirir.

Makyaj çekmecenize sadece bir geçi? mevsimi rutini olarak “çeki düzen vermek”ten daha fazlas?n? bahsediyoruz. Mevsimsel depresyon kal?nt?lar?na da veda etmenin tam zaman?.

View this post on Instagram

I’m moved by each and every illustration, comic and #mykonmari moment you have shared. Portrait by @PattiPiu. ✨

A post shared by Marie Kondo (@mariekondo) on

Netflix’in Tidying Up with Marie Kondo program?ndan ilhamla, devrimci harektlerle kollar? s?vaman?n tam zaman?.

?imdi, baz?lar? kullan?lm?? ve baz?lar? da aç?lmam?? bir ?i?e y???n?na bak?yorsunuz de?il mi? Güzellik alan?n?z? temizlemenin sihirli bir tedavisi yok, e?er siz de sadece tembellik yapt???n?z? hissediyorsan?z 4 ad?ml?k KonMari Metodundan ilham alan a?a??daki rehbere göz atman?z? tavsiye ederiz.

Son Kullanma Tarihlerini Kontrol Edin +

Güzellik ürünlerinin son kullanma tarihini hat?rlaman?n kolay olmad???n? biliyoruz çünkü meyve ya da ekmek gibi küflenmiyorlar ama bunun bir benzerini yap?yorlar. Cildinizin kullan?m süresinin dolmu? bile?enlere maruz b?rak?lmas?, unutmay?n ki kal?c? hasar b?rakan enfeksiyonlara veya bozulmalara yol açar.

Ço?u kategoride güzellik ürünlerini ne kadar süre kullanman?z gerekti?i konusunda tam bir aç?klamam?z var.

S?v? Makyaj Malzemesi: 6-12 ay

Pudra: 24 ay

Eyeliner: 12 ay

Maskara: 3 ay

Ruj: 12-24 ay

Cilt temizleyicileri: 12-24 ay

Cilt nemlendiricileri (kremler ve jeller): 12-24 ay

Amaç ??levsel Depolama +

Zaman kazand?ran depolama süreci karma??k gibi görünse de, sonunda kollar? s?vad?n?z ve vedala??lmas? gereken ürünleri belirlediniz diye dü?ünüyoruz. Bir avuç güzellik ürününün yetmeye haz?r oldu?unu da vurgulayal?m.

Elinizde kalan ürünlere göz att???n?zda, her ?eyi seyahat çantan?za ya da çekmecinizin içine atamayaca??n?z gerçe?i ortada.

Ikea’da da sat?lan ve oldukça i? bitiren çekmece içi düzenleyiciler bu konuda size yard?m etmeye haz?r. Tek yapman?z gereken ne kadar alana ihtiyac?n?z oldu?unu belirlemek.

Ne Yapt???n?zdan Emin Olun +

S?rf bahar temizli?ine giri?ti?iniz için her ?eyi atman?za gerek yok elbette. Gerçekçi olun ve ihtiyac?n?z olan? koruyun. Ama önce att???n?z andan itibaren o ürüne ihtiyac?n?z olacakm?? hissiyle vedala??n.

Aylard?r kapa?? aç?lmayan göz far? paletinizi gelece?e saklaman?n size ne faydas? oalcak. Sat?n ald???n?zda iyi bir fikir gibi görünüyordu ancak gerçek ?u ki görünümünüze uymuyor, öyle mi?

Çok Amaçl? Güzellik Ürünleri +

Sonunda, eskiyi att???n?za, yeniyi kullanmaya ba?lad???n?za ve yaln?zca teoride çal??an ürünleri emekli etti?inize göre yeni yapaca??n?z al??veri?ler için bir-iki not eklemekte fayda var.

En iyi i?i ç?karan çok amaçl? güzellik ürünleiryle hayat?n?za devam etmeye haz?r m?s?n?z? Makyaj çekmecenizdeki da??n?kl??? giderecek ve sonuç olarak paran?z?n kar??l???n? daha fazla alabilmenize yard?mc? olacak çok görevli ürünlere ?ans vermeyi ihmal etmeyin.

Total
0
Shares