Kova burcunun özelliklerini, Hint Astrolojisi'nden yola ç?karak Astrolog ?ebnem Ek?ib detayl?ca kaleme ald?. Keyifli okumalar.

KUMBHA

Kova burcunun Sanskritçe ismi olan Kumbha, nefes kelimesinden türemi?tir. Hint felsefesinde nefes, Prana’n?n önemli bir parças?d?r. Prana ise evrensel enerjiyi temsil eder. Nefesimizi kontrol etmek, düzenleyebilmek, evrensel enerjimizi de anlamak ve idrak etmek demektir. Zira sembolik olarak nefes, hayat?n?n gizemini ve ölümün s?rr?n? anlayabilmektir. ?lk nefes ile hayata ba?lar ve ya?amdan ayr?l?rken, önce nefes ile bedeni terk ederiz. Kova burcunun sembolü olan Testiden akan su, i?te bu evrensel enerjinin akmas?n?, bu hayatta evrensel enerji ile ba?lant? kurabilmeyi temsil eder. Kova burcu ba? Çakras? ile ba?lant?l?d?r. Ba? çakras? ise kozmik plan ile irtibat? anlat?r. Kova, gökyüzü ile yüksek ba?lant?da olan yegane burçtur. Bu nedenle Astroloji ile ba?lant?s? vard?r ve birçok astrolog Kova burcundan ç?kar. Kova, anlamak ve idrak etmek için gelmi?tir. Sahip oldu?u bilgeli?i ba?kalar?yla payla?mak ad?na bu hayattad?r. Ancak bunu yaparken, bireysellikten uzakla?arak, toplumun veya bütünün hayr?na olacak ad?mlar atmak ister. Çünkü o, eski bir ruh olarak buraya çok çal??mak (Satürn ile yönetilmesi), sahip oldu?u bilgeli?i ve bilgiyi (dolu testiden suyun dökülmesi) ba?kalar? ile payla?mak, yol göstermek, bir ki?iye veya bireye de?il, topluma mal olmak için gelmi?tir. Ruhsal olarak görevleri yo?un olan ki?iler olduklar?na inan?l?r. Hint Astrolojisinde yine zor burçlardan biri olarak aktar?l?r. Hayata bak??lar? kendilerine has, yarat?c? ama ekstrem ki?ilerdir.

***?ebnem Ek?ib / Vedik Astroloji – Kaderin ?ifrelerini Çözme Sanat? Kitab?ndan al?nt?d?r…Ayr?nt?lar? Vedik Astroloji kitab?nda bulabilirsiniz.

Astrolog ?ebnem Ek?ib

©?ebnem Ek?ib