@topshelfbeaute

Veda etmek her zaman zordur, özellikle bu veday? yar?s? bile kullan?lmam?? olan kozmetik ürünlerinize etmeniz gerekiyorsa. Biliyoruz ki hepimiz kozmetik ürünlerini, elde tutulmas? gerekti?inden daha uzun bir süre boyunca sakl?yoruz. Fakat bu al??kanl??a cildimizin, saçlar?m?z?n ve vücudumuzun iyili?i için bir son vermeliyiz.

Tarihi geçmi? ürünler kullanmak sadece berbat bir ?ey olmamakla beraber ayn? zamanda çok zararl?d?r. Karanl?k ve nemli ortamlar bakterilerin üremesi için en elveri?li ortamlard?r, bu da demek oluyor ki kozmetik ürünlerimizin ?i?elerinin içi bakteriler için bir cennet niteli?inde. Ürünlerinizi ne kadar uzun süre bekletirseniz içinde o kadar çok mikrop ürer. Bekletti?iniz maskaray?, nemlendirici ya da du? jelini uygularken asl?nda kendinizi bakterilerle kapl?yor olabilirsiniz. ?

Geri say?m, bir ürünü açt???n?z an ba?lar, ne kadar çok ya da ne kadar az kulland???n?z?n pek bir önemi yoktur. Kozmetik ürünlerinin ömrü türüne göre de?i?mektedir, eve gelince açt???n?z yeni ürünlerin üzerine ne zaman açt???n?z? hat?rlatan küçük bir sticker yap??t?r?rsan?z o ürünü ne zaman atman?z gerekti?ini bilebilirsiniz.

@rachel.angele

 

MAKYAJ

Maskara ve s?v? / jel eyeliner: Aç?ld?ktan 3-4 ay sonra at?lmal?d?r.

Her makyaj yapt???n?zda f?rçan?za ve maskaran?za kirpiklerinizdeki ve göz kapaklar?n?zdaki bakteriler bula??yor. Bu da demek oluyor ki bu bakteriler ürünü kapatt???n?zda ürün ?i?enizin içine giriyor.

Ruj ve balmlar: Aç?ld?ktan 1 y?l sonra at?lmal?d?r.

Öncelikle e?er bir dudak ürününü 1 y?l boyunca kaybetmeden kullanabildiyseniz, tebrikler! ?imdi ona güle güle deme zaman?, 1 y?l boyunca gün içinde birkaç kez ona bula?an bakterileri dü?ünün.

S?v? fondöten: Aç?ld?ktan 1 y?l sonra at?lmal?d?r.

Fondöteni 1 y?l boyunca saklamak teknik olarak zararl? de?ildir fakat bozulmas?na engel olmak için yapabilece?iniz birkaç ?ey var. Öncelikle fondöteninizi direkt ?s?dan korumal?s?n?z,  yani güne? alan yerlerde saklamamal?s?n?z. Ayr?ca fondöteninizi uygulamak için her zaman bir f?rça ya da sünger kullan?n böylece ellerinizdeki bakteriler fondöteninizin formülüne i?lemez.

Pudra ürünler (all?k, far, fondöten): Aç?ld?ktan 2 y?l sonra at?lmal?d?r.

Pudra ürünler s?v? ürünlere k?yas daha az bakteri üretir çünkü nemli ortam pudra ürünlerde kolay kolay olu?maz. Sevdi?iniz pudra ürünlerinizi 2 y?l saklayabilirsiniz fakat garip kokular almaya ba?lad???n?z an güle güle demeyi de bilmelisiniz. Ayr?ca f?rçalar?n?z? düzenli olarak temizleyin ki sürekli olarak kirli f?rçalar?n?z? ürünlerinize bat?r?p sonra da yüzünüze uygulamay?n.

@beautyrewritten

C?LT BAKIMI

Temizleyiciler: Aç?ld?ktan 1 y?l sonra at?lmal?d?r.

Cildinizi düzenli olarak sabah ak?am y?kamal?s?n?z, her sabah olmasa bile her ak?am y?kamaya dikkat etmelisiniz. E?er düzenli olarak y?karsan?z yüz temizleyicileriniz 1 y?ldan uzun bir süre raf?n?zda kalmayacakt?r.

Serumlar: Aç?ld?ktan 6 ay sonra at?lmal?d?r.

En rahats?z edici haberlerden birini veriyor olabiliriz -çünkü bilirsiniz serumlar biraz cep yak?c? olabiliyor- fakat serumlar?n?z? y?lda en az 2 kere yenilemelisiniz. Çünkü su bazl? formüller bakterilerin üremesi için en elveri?li ortam? olu?turur ayr?ca zamanla serumunuzun içindeki baz? içerikler çözünmeye ba?layacakt?r ve etkisini yitirecektir (özellikle serumunuz C vitamini içeriyorsa).

Nemlendiriciler: Aç?ld?ktan sonra at?lma süreleri 6 ay – 1 y?l aras?nda de?i?im gösterir.

E?er su bazl? bir nemlendirici kullan?yorsan?z 6 ay sonra güle güle demelisiniz fakat e?er ya? bazl? bir nemlendirici kullan?yorsan?z bakterilerin ya?da h?zl? üreyemedi?ini göz önünde bulundurarak 1 y?l boyunca saklaman?zda bir sak?nca yok diyebiliriz.

Vücut Losyonu: Aç?ld?ktan sonra at?lma süreleri 6 ay – 2 y?l aras?nda de?i?im gösterir.

Losyonlar olarak kesin olarak söylenebilecek bir son kullanma tarihi yoktur, bu tamamen kulland???n?z ürünün içeri?ine ba?l?d?r. Genel olarak losyonlar?n?z? 2 y?l olarak saklamakta bir sak?nca yoktur, sadece su içermeyen ya? bazl? losyonlar?n?z? 18 aya kadar saklamal?s?n?z.

 

@lebellagypsy

BANYO ÜRÜNLER?

Du? jeli: Aç?ld?ktan 6 ay sonra at?lmal?d?r.

Du? jeli bizi temizledi?ine göre onun temiz kald???ndan emin olmal?y?z de?il mi? Du? jeli, du?umuzun içinde hem a??r? ?s?ya hem neme maruz kal?yor bu da bakteriler için cennet demektir. E?er bir ?i?eyi 6 ayda bitiremiyorsan?z eskisini at?p yenisini almal?s?n?z böylece hep temiz kalabilirsiniz!

Vücut Scrublar?: Aç?ld?ktan 6 ay sonra at?lmal?d?r.

Scrublar için en iyisi du? d???nda saklamak olabilir özellikle de scrub?n?z tüp ya da bir kavanozun içindeyse. Scrub?n içine giren su hem raf ömrünü azaltacak hem de daha kötüsü ölü derilerinizi bakterilerle birle?erek ay?klaman?za yol açacakt?r.

?ampuan ve saç kremi: Aç?ld?ktan 2-3 y?l sonra at?lmal?d?r.

?ampuan ve saç kreminizi kullanmad???n?z sürece kapaklar?n? kapal? tuttu?unuzdan emin olun böylece içine su girmesini ve bakterilerin olu?mas? için elveri?li olan ortam? yaratmay? engellemi? olursunuz.

 

 

 

Total
3
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.