Tasar?mlar?nda hikayeleri, kültürleri ve gelenekleri harmanlayarak günümüz sokak modas?na yans?tan Les Benjamins, ilk flagship ma?azas?n? Ni?anta??’nda açt?. Çok markal? bir sokak modas?, spor giyim, sanat ve teknoloji merkezi olan ma?aza, ?ehre yeni ve özgün bir konsept getirecek.

Akkavak Sokak 16 numaradaki 300 metrekarelik yeni Les Benjamins ma?azas?, al??veri? deneyimini yeniden yaratmay? ve ?stanbul’un kreatif çevrelerini modaya yeni gözlerle bakmaya te?vik etmeyi hedefliyor. Bu felsefe, markan?n foto?raf makinesinin telemetresini ça?r??t?ran yeni logosu ve Bünyamin Ayd?n’?n ya?am boyu foto?rafç?l?k tutkusunu da ifade ediyor.

Logonun anlam?yla ilgili soruya “Ben foto?raf makinesi koleksiyonu yap?yorum. LES BENJAMINS olarak sanatsal yönümüzün köklerinde de her zaman kültür, seyahat ve d?? mekan foto?rafç?l???n?n yer ald???n? hissediyorum. Kültürleri, foto?raf makinesinin objektifinden görüyorum” yan?t?n? veren Ayd?n, flagship ma?azas?n?n amac?n? “Çok kültürlü evrenimizin ruhunu yakalamak ve ?stanbul gençli?inin buna kat?lmas?na ve birlikte evrimle?mesine katk?da bulunmak” sözleriyle anlat?yor.

Çevresel mimarl?k stüdyosu FOOD New York ile yak?n i?birli?i içinde tasarlanan yeni ma?aza, Bünyamin Ayd?n’?n kültür ve topluma olan ba?l?l???n? yans?t?yor. Ça?da? moda, tasar?m, foto?rafç?l?k, teknoloji ve yeni yetenekleri desteklemeye ve sergilemeye odakl? ma?aza ayn? zamanda ?stanbul’un kreatif çevrelerinin bulu?abilece?i ve yarat?c? sinerjiler payla?abilece?i bir mekan sunuyor.

Dolay?s?yla, as?l hedef uluslararas? moda haritas?na bir lüks konsept ma?aza daha eklemek de?il, ürünlerin dü?ünmeyi tetikledi?i, yenilikçi ve yarat?c? deneyimler ya?amaya olanak verdi?i benzersiz bir platform önermek oluyor. Üç katl? binay? y?rtan bir uçurum hissi uyand?ran ma?azan?n yerle?im düzeni, s?n?rlar? zorlayan bu de?erlere sayg? gösterirken bir yandan da mimarinin y?k?c? bir nosyonuna dayanarak mekan? kullanman?n yeni yollar?n? ara?t?r?yor.

Bünyamin Ayd?n, ma?azan?n mü?terileriyle ki?isel ili?kilerini geli?tirmek, moda ve tasar?ma bak??lar?na meydan okumak amac?yla; kad?n ve erkek haz?r giyim, aksesuar, sneaker, teknoloji ve tasar?m objeleri dahil ma?azada sunulacak tüm ürünleri ?ahsen seçecek. ?stanbul’da al??veri? deneyiminin kapsay?c?l???n? her aç?dan art?rmak için çe?itli ve sürekli evrilen uluslararas? ve yerel markalardan seçkiler de dahil edecek.

 

“Buras? bir ke?if yeri. Buradan al??veri? yapmak zorunda de?ilsiniz. Sadece kendinizi e?itebilir, moda, teknoloji, tasar?m ve giri?imcilik gibi konularda bilgi edinebilirsiniz.” diyen Ayd?n, ma?azan?n ?stanbul’un yarat?c? potansiyelini yans?tan ve güçlendiren ortak bir platform sunmak amac?yla panellere, atölye çal??malar?na ve etkinliklere ev sahipli?i yapaca??n? da sözlerine ekliyor.

 

Daha detayl? bilgi için: @lesbenjamins

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.