Kâkül kestirmeyi içinizden hep geçirdiniz ama bir türlü cesaret edemediniz, de?il mi?

Sebeplerden biri; arad???n?z o ilham kayna??n? bulmu? olmaman?z olabilir mi? Peki, ?imdi sokaklardan hatta daha spesifik bir adresle Londra sokaklar?ndan esinlenmeye ne dersiniz?

Klasik modeller cepte dursun, sezonun patlamaya haz?r model önerileri de tam kar??n?zda. Daha çarp?c? ve zahmetsiz ??kl?k için Londra sokaklar?na,
kâkül kestirme iste?inin do?aca?? görünümlere göz atmaya ba?l?yoruz.

Kâkülün bob saç kesim için biçilmi? kaftan oldu?unu hat?rlatarak ba?layal?m. ?htiyac?n?z olan tek ?ey ise; saç tokalar?.

Yüzün etraf?n? çerçevelemek için en ideal kâkül kesimi.

Ka? hizas?na kadar uzanan kâkülünüz ile imza ve güçlü bir görünü? yakalaman?z mümkün.

Uzun ve güçlü saçlar için aran?lan çarp?c? etki.

Yüzünüzün önüne dü?en perçemlerinizi ?ekillendirme yönlülü?ü aç?s?ndan mükemmel bir görünüm.

Total
0
Shares