Louis Vuitton, ilk parfüm filmi kampanyas?n? büyük bir gururla sunuyor. Academy ödüllü sanatç?lar, Louis Vuitton
marka elçisi Emma Stone ve yönetmen Sam Mendes, bu etkileyici film için bir araya geliyor.

Film, bir kad?n?n hayat yolculu?u boyunca ya?ad??? farkl? anlardan ve duygulardan yola ç?karak, Louis Vuitton’un seyahat ruhunu tutku ile bulu?turuyor. De?i?en fon görselleri, Louis Vuitton parfüm koleksiyonundaki ayr?cal?kl? kokular?n birbirleriyle z?t karakterlerine at?fta bulunuyor. Louis Vuitton’un bu k?sa filmi, ayn? zamanda markan?n Britanyal? yönetmen Sam Mendes ve Foto?raf Yönetmeni Hoyte Van Hoytema ile i? birli?inden do?an ilk çal??ma niteli?i de ta??yor.

Mendes, geçmi?te “Cabaret” isimli Broadway müzikalinde birlikte çal??t??? Emma Stone ile bir kez daha bulu?maktan mutluluk duydu?unu belirtiyor. 2017 y?l?nda Damien Chazelle’in yönetti?i “La La Land” filmindeki rolüyle Academy Ödülleri’nde En ?yi Kad?n Oyuncu ödülüne lay?k görülen Emma Stone, tüm ???lt?s?n? bu k?sa filmdeki çok yönlü kad?n tasvirine yans?t?yor.

Louis Vuitton Yönetim Kurulu Ba?kan? ve CEO’su Michael Burke, filmle ilgili dü?üncelerini “Ba?rolünde müthi? yetenek Emma Stone’un yer ald???, Louis Vuitton parfüm koleksiyonu için çekti?imiz ilk k?sa filmimizi izleyicilerin be?enisine sunmaktan gurur duyuyoruz.

Bu film, parfüm koleksiyonumuzun ba?ar?s? aç?s?ndan bir ba?ka kilometre ta?? olma özelli?ini ta??yor” sözleriyle ifade etti.

Ödüllü yönetmen Sam Mendes, ola?anüstü filmi “American Beauty”yi 1999 y?l?nda çekmi?ti. Film, En ?yi Film ve En ?yi Yönetmen dahil 5 dalda Academy Ödülü kazanm??t?. Mendes, psikolojik drama “Revolutionary Road, Jarhead” ve büyük ba?ar? yakalayan son iki James Bond filmi “Sykfall” ve “Spectre” ile ça?da? sinema için yol gösterici yap?mlar üretti. Sam Mendes, bugün New York Broadway ve Londra West End’deki tiyatro çal??malar?na devam ediyor.

K?sa film, Les Parfums Louis Vuitton’un dokuzuncu parfümü olma özelli?ini ta??yan, parlak ve duygusal notalar içeren yeni kad?n parfümü Attrape-Rêves’in lansman?yla e?zamanl? olarak 13 Eylül 2018’de yay?nlanacak. Moda editörlü?ünü Marie-Amélie Sauvé’nin yapt??? ve Craig Mc Dean taraf?ndan foto?raflanan kampanya görselleri ise uluslararas? dergilerin Ekim say?lar?nda yay?nlanacak.

louisvuitton.com

Total
0
Shares