Uluslararas? programatik sektörel sitesi AdExchanger, Mindshare Türkiye’nin MAC Cosmetics’in Retro Matte ürünü için yürüttü?ü programatik aç?khava kampanyas?n? man?etlerine ta??d?.

“Ma?azalar?na trafi?i art?rmak için MAC Cosmetics’ten programatik OOH kullan?m?” ba?l???yla verilen haberde, markan?n üç AVM’deki ma?azas?n?n trafi?ini art?rmak için AVM’deki dijital envanterin Awarion üzerinden programatik ?ekilde kullan?ld???, optimizasyonun ma?azalar?n saatlik sat?? ve ziyaret verisi sayesinde yap?ld??? ve sat??lar?n haftal?k ortalama %28 artt?r?ld???na dikkat çekildi.

MAC dijital planlama ve strateji ajans? Mindshare; Perakende ortam?nda birinci parti ma?aza verisi kullan?larak geleneksel bir mecra olan OOH’un optimize edildi?i ilk kampanya özelli?ini ta??yan bu çal??man?n OOH kullan?mlar?nda yeni bir ça? ba?latacag?n? soylerken, geleneksel mecralar?n da giderek digitalle?ece?ini ve tüm medya yat?r?mlar?n?n da marka hedefleri do?rultusunda anl?k optimize edilebilece?ine parmak bas?yor.

Mindshare Digital ekibini temsilen Bahar Karaburun, ünlü markan?n bundan böyle AVM dijital aç?khava envanterine farkl? ?ekilde bakaca??n? dile getirdi. “Kampanya stratejisinin en önemli ve heyecanl? aya?? olan ‘programmatik aç?khava’ kullan?m?n?n marka hedeflerine büyük katk? sa?layaca??na inand?k. Bu kullan?m ma?aza trafi?ini anl?k takip ederek hem kampanya kreatiflerinin hem de medya kullan?mlar?n?n anl?k optimize edilmesine olanak sa?layacakt?. Örne?in, ma?aza trafiklerinin art?? gösterdi?i zamanlarda indirimleri ve ücretsiz ürün ileti?imine devam ederken, ma?aza trafiklerinin azald??? zamanlarda ise, görevli sat?? dan??manlar?n?n ve makyözlerin ilgilenebilece?i bir zaman dilimi kendili?inden yarat?ld??? için ücretsiz makyaj servislerinin ileti?imi yap?ld?. Ücretsiz makyaj servisini deneyen bir çok tüketici ürün sat?n ald?. Nitekim çok çarp?c? sonuclar elde ettik; PrOOH kullan?mlar?n?n yap?ld??? AVM’lerdeki ma?aza trafi?i önceki döneme k?yasla %29 artt?? gösterdi. Sadece ma?aza trafi?ine de?il i? sonuçlar?na da oldukça iyi hizmet eden bu kampanyada; geleneksel aç?khava kullan?mlar?n?n yap?ld??? AVM’lerdeki ma?azalara k?yasla ortalama %21 sat?? art??? elde edildi.”

AdExchanger’a konu?an MAC Pazarlama Müdürü Tu?ba Çete?in, geleneksel aç?khava sat?n al?m?n?n takip ve ölçümünün zor oldu?unu, ama art?k markan?n daha optimize ilerleyerek “ma?aza ziyaretini art?rmaya yönelik” kampanyalar yürütmek istedi?ini belirtti. Çete?in, ayn? haberdeki demecinde, ileride daha lokal içeri?e sahip ve dinamik kreatifleri de kullanan kampanyalarla devam edeceklerini belirtti.

Aç?khava mecras?ndaki ara?t?rmalar, perakande ortam?nda envanterin ma?azaya yak?nl???n?n tüketici ziyaretini daha olas? k?ld???n? gösteriyor. Awarion CEO’su Alp Ayhan’a göre, bu gerçek ve DOOH envanterinin programatik sat?n alma platformlar? olan DSP’ler üzerinden sat?n al?nabilmesi ile beraber de?erlendirildi?inde, birinci veya üçüncü parti veri sayesinde h?zl? optimizasyonun mümkün oluyor.

“MAC kampanyas? bir markan?n ma?azas?ndan gelen birinci parti verisinin bu mecrada nas?l kullan?labilece?ini gösteriyor. Bunun d???nda gerçek-zamanl? üçüncü parti hedef kitle verisi de özellikle AVM’lerde ilgi gören bir kullan?m olacak.”

Core OOH ve LookScreens gibi kapsaml? networklerle çal??an Awarion, Ayhan’a göre 2018’de yeniliklerine devam edecek: “Dijital yakla??mla DOOH’u birle?tirdi?imiz zaman farkl? mecralar? birbirine ba?layabiliyor, yarat?c?, ölçülebilir ve verinin yön verdi?i kampanyalara imza atabiliyoruz. Çevresel veri, hedef kitle verisi ve genel olarak kampanyan?n kontrolünün ajans?n önündeki DSP’de olmas? verimli ilerlemek isteyen ekipler için cezbedici faktörler. Mindshare’in bu konudaki vizyonu ve fikirleri muazzam. Birlikte daha fazla yenilikçi i?lere imza ataca??z.”

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.