Madonna‘n?n bir efsane oldu?unu hat?rlatmam?za gerek yok diye dü?ünüyoruz. Müzi?i herkesin hayat?na bir ?ekilde dokunan y?ld?z?n ayr?ca bir stil ikonu oldu?u da kesin; t?pk? her albüm döneminin ayr? ikonik oldu?u bilindi?i gibi…

Kim Kardashian ise 2007’den beri dijital dünyan?n en büyük y?ld?zlar?ndan. Özellikle son bir kaç y?ld?r tüm dünya kad?nlar?n?n benzemeye çal??t???; Yeezy koleksiyonlar?nda da ilham al?nan bir güzellik trendsetter’?.

?konik statüdeki bu iki kad?n; ayn? zamanda güzellik gurusu da…

Madonna 2014 y?l?nda MDNA Skin markas?n? kurarak cilt bak?m sektörüne yeni bir soluk getirdi. Kim Kardashian ise KKW Beauty markas?n? ç?kararak güzellik anlay???n? dünyaya daha da çok yayd?.

??te bu iki kad?n ikon geçti?imiz gece hem güzellik manifestolar?n? payla?mak hem de MDNA Skin’in yeni Reinvention Cream ürününü tan?tmak için bir konferansta bir araya geldi. ??te geceden öne ç?kan anlar.

Kim; Madonna ile ilk tan??t??? an hakk?nda konu?uyor

KKW: “Madonna, bir dönem menajeri ile birlikte büyüdü?ümüz evin yak?nlar?na ta??nm??t?. Ebeveynlerimiz; Madonna’n?n menajeri ile yak?n arkada?lard?. Bu yüzden Kourtney ile onlar?n köpe?ini de gezdiriyorduk. Yani her gün Madonna’y? görüyorduk ama bu her gördü?ümüzde titrememize engel de?ildi.

Madonna: “O dönemde biraz huysuzdum.”

KKW: “O dönem biraz huysuz bir dönemdi; evet. Hala dün gibi hat?rl?yorum; bir gün beyaz ti?örtü, ba?c?kl? botlar?, koyu renk k?sa saçlar? ve deri ceketiyle gelip “K?zlar ne var biliyor musunuz? Ben bu bileziklerden çok s?k?ld?m” deyip siyah lastik bilekliklerini bize vermi?ti!

Madonna: “Art?k o bilekliklerden üretmiyorlar”

KKW: “Bize bir kutu dolusu neon mücevher vermi?ti. Kourtney ile birlikte bir gün okula gitti?imizde arkada?lar?m?z “hepsi çok güzel, nereden buldunuz bunlar??” diye sormu?lard?. Madonna cevab?n? verdi?imizde ise tabii ki bize inanmad?lar!


Madonna, günlük güzellik rutini hakk?nda konu?uyor

Madonna: “Yüz üstü uyuyorum. Yani ?i? gözlerle uyan?yorum. Bu berbat bir ?ey; bu uyuyabilece?iniz en kötü pozisyon.”

KKW: “Ben hep yan yatar?m.”

Madonna: “Zekice. Mesela ben uyand???mda gözlerim küçük gezegenlere dönü?mü? oluyor. Bu yüzden serum yüklü bu göz maskelerini yapt?m. Onlar? buzlu?a at?p bekletiyorum. Bazen de cryo-stick’leri kullan?yorum. (Spa’larda kullan?lan?lan ka??k aparatlar). Gözlerim ?i?ken kimseyle konu?muyorum bile. ?i?li?im geçtikten sonra konu?abilirler ancak. Çocuklar?m bile. (Gülüyor.) Asl?nda çocuklar?n?z sizi çirkin görme hakk? olan tek insan grubu de?il mi? Umursamazlar genelde. Ama 12 ya??ndan sonra umursamaya ba?l?yorlar. Bu de?i?imi farkediyorsunuz. Bir gün o?lumla FaceTime yaparken yüzümde bir sivilcem vard?. Hemen bana “Anne yüzünde neler oluyor?” diye sordu.

Sonuç olarak bu benim saah rutinim. Gündüzleri bolca buz. Ve bolca kafein.”


Madonna’n?n güzellik ikonlar? hakk?nda

“Benim için bu Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Rita Hayworth gibi Hollywood y?ld?zlar? demek. Hepsinin isimlerini de ?ark?mda geöirdim. Benim için hepsi feminen güzelli?in tan?m?. Ayr?ca ciltlerine çok dikkat ettikleri de belli oluyor.”

En iyi güzellik tavsiyeleri hakk?nda

Madonna: “Güne?lenmeyi hep reddettim ve asla sigara içmedim. Bana göre bu iki kural; ayn? zamanda cildimi kurtaran iki unsur.”

KKW: “?imdiye dek annem ve büyükannemden pek çok cilt bak?m? tavsiyesi ald?m. Annem American Airlines’da bir hostesti ve ald?klar? e?itimlerden biri de güzellik konusunda oluyordu. Ondan ald???m en önemli öneri sabahlar? yüzü s?cak ?slak havlu ile temizlemekti. Onun da hala uygulad??? ?eylerden biri.


Kim; neden güzellik tavsiyesi vermekten ho?land??? hakk?nda konu?uyor

KKW: “Tavsiye vermeyi seviyorum. ?nsanlar her zaman tavsiye için bana gelir. ?nsanlar? yüzünü analiz etmeyi, onlarla birlikte doktora gitmeyi ve “aa demek burada biraz Botox önerdiler?” demeyi seviyorum. ?nsanlar bana yazarak bile soruyor. Kim oldu?unu söylemeyece?im ama sektörden ünlü isimler -ayn? zamanda daha önce hiç yüz yüze tan??mad???m ki?iler- bana “merhaba, benim ?u sorunum var, duydu?uma göre bu konuda iyiymi?sin; i?te foto?raflar?m, bana ne dü?ündü?ünü söyle, ne yapmal?y?m?” diye yazabiliyor.

Madonna: “Bu baya?? sorumluluk demek.”

KKW: “Evet bu bir sorumluluk.” (gülüyor)

Madonna, yeni ürünü Reinvention Cream’i nas?l olu?turdu?u hakk?nda konu?uyor

“Tüm dünyay? gezdim ve Tanr?’ya ?ükürler olsun ki çok uzun bir kariyerim oldu. Bu konuda çok mutluyum. Her ürüne eri?imim oldu; her türden özel bak?mlar, her türden spa’lar, her türlü ilginçlikte maskeler… Ama ço?u istedi?im performans? göstermedi bile. Sahnede saatlerce çok s?cak ???klar?n alt?nda kal?yoruz. Y?l?n 8 ay? boyunca yollarda olmak ve sonra bu s?cak ???klar?n alt?na geçmek… Sabahlar? uyan?yorsunuz, spor yap?yorsunuz, yüzünüzü y?k?yorsunuz… Sonras?nda biraz makyaj yap?yorsunuz çünkü soundcheck yapacaks?n?z. Sonra briaz daha makyaj yap?yorsunuz çünkü konseriniz var… Asl?nda bu mikrodalga f?r?nda ç?plak oturmak gibi bir ?ey… ??te tüm bunlar?n sonras?nda cildimi korumak için ne yapmal?y?m diye dü?ündüm. Bu krem de böyle do?du…”

Total
5
Shares

Bir cevap yazın