Mango, Madrid’de Sofía Sánchez de Betak, David Gandy, Eugenia Silva ve Christina Rosenvinge gibi uluslararas? sanat ve moda alan?ndan birçok ünlü siman?n bir araya geldi?i samimi bir ak?am yeme?i düzenledi.

Etkinlik, markan?n ?imdiki kampanyas? Together’?n de?erlerini vurgulad?: Topluluk ruhu, kültür ve tarz arac?l???yla ilham verme.

?konik top modeller Amber Valletta, Carolyn Murphy ile aktör Adrien Brody ve di?er isimlerin temsil etti?i duygusal ba?lar ve yarat?c?l??a övgü ?eklindeki Together kampanyas?n?n ba?ar?s?n?n ard?ndan Mango, davetlilerin ?ef Alberto Povedano’nun yemekleri, caz ritmine uyarlanan klasik müzikler ve dönemin filmlerinin keyfini ç?kard?klar? Noel temal? bir kutlamada en yak?n i?birli?i içerisinde oldu?u ki?iler ile bir araya geldi. Ak?am yeme?inin ard?ndan DJ ve müzik prodüktörü Pascal Moscheni, gerçekle?tirdi?i seans ile kutlamalar? devam ettirdi.

Mango’nun i?birli?i içinde oldu?u sanat yönetmeni ve it girl Sofia Sánchez de Betak, ?spanyol model Eugenia Silva ve di?er mankenler Mark Vanderloo, Oriol Elcacho ile David Gandy; Jeanne Damas, Daria Malagyna, Jeanette Madsen, Diletta Bonaiuti, Erika Boldrin ve Sylvie Mus gibi #MangoGirls; Blanca Miró, Nuria Val ve Miguel Carrizo gibi influencerlar; Luis Sendino, iç tasar?mc? Pascua Ortega, illüstratörler Jordi Labanda ve Miranda Makaroff, aktör Quim Gutiérrez ile ?ark?c? Christina Rosenvinge gibi kültür temsilcileri bir araya geldi.

A?a??da da, bu keyifli davete kat?lan Mango i?birlikçilerinden Diletta Bonaiuti ve Nuria Val ile gerçekle?tirdi?imiz keyifli röportaj? okuyabilirsiniz.

 

Jeanette Madsen – Nuria Val

Mango ile i?birli?i yapmak nas?l bir his? Mango senin için ne ifade ediyor?

 DILETTA BONAIUTI – Mango yeni bak?? aç?s?n? ve de?erlerini duyurmak için i?birli?i yapabilece?i isimleri ara?t?r?yordu. Benim iyi bir destekçi olabilece?imi dü?ündüler. Ben de ilham ald?m ve merak ettim. Bu yüzden neden olmas?n dedim!

NURIA VAL- Neredeyse 3 sene önce Mango ile i?birli?i yapmaya ba?lad?m. Benim için çok özel bir and? çünkü markan?n estetik anlay???n? her zaman çok be?endim. Mango girls projesini ve yarat?c?l???n? çok seviyorum. Bunun bir parças? olmak benim için gurur verici.

 

Büyük bir Mango ailesi gibi gözüküyorsunuz. Bu Christmas toplant?s? ile iglili dü?üncelerin neler?

DILETTA BONAIUTI – Çok heyecanl?y?m! Mango ekibi vve Mango k?zlar? ile her zaman çok güzel vakit geçirdim. Onlarla tekrar görü?ece?im için çok mutluyum. Bu kadar özel bir tatil için neler organize ettiklerini görmek için sab?rs?zlan?yorum. Bu insanlar?n ço?u art?k benim arkada??m ve bulu?maya her zaman can at?yorum.

NURIA VAL- Bence harika! Çok e?lenceli olaca??na hiç süphem yok ve birlikte vakit geçirmek çok e?lenceli ve i? dünyas?ndayken bu kadar güzel ili?kiler kurmak çok iyi hissettiriyor.

 

Kendi tarz?n? 3 kelimede anlatabilirmisin?

DILETTA BONAIUTI –  Feminen, temiz ve zamans?z.

NURIA VAL- Spesifik bir tarz?m oldu?unu dü?ünmüyorum. Bence tarz yarat?c?l?k ile ayn? ?ey. De?i?iklik gösterir oldu?unuz mekana veya hissiyat?n?za gore.

 

Tarz sahibi olmak isteyen kad?nlara ne önerirsin?

 DILETTA BONAIUTI –  Tarz olmak asl?nda ö?renilecek bir ?ey de?il. Tabii ki moda bilgini geni?letebilir ve bunu zevkine gore ?ekillendirebilirsin. Moda kitaplar? okuyarak, dergilere bakarak, belgeseller izleyerek ve moda sergilerine giderek. Moda hakk?nda genel bir culture sahip olduktan sonra kendi tarz?n?z? yarat?yorsunuz. Gördü?ünüz her ?eyden ilham almaya devam ediyorsunuz.

NURIA VAL- Onlara ?unu demek isterim: ‘De?i?ik kombinleri denemekten korkmay?n ve ki?ili?inizle bar???k olun’.

 

Moda endüstrisinde olmasayd?n hangi kariyeri seçerdin?

DILETTA BONAIUTI –  Ben her zaman moday? çok seviyordum. Di?er genç k?zlar gibi ben de bir k?yafet ma?azas?nda çal??arak ba?lad?m. Bu da bana bu sektöre giri? sa?lam?? oldu. Bir noktada kendimi geli?tirmeye ba?lamak istedim. Moda kampanyalar?n?n arkas?ndaki yarat?c? süreci görmek istedim. Styling ile kendimi ifade etme ?ans?n? yakalad?m. Ad?m ad?m, çok yo?un çal??arak ama sabr?m? hiç yitirmeden amac?ma ula?maya ba?lad?m.

NURIA VAL- Model olarak çal??maya ba?lad?m. 16 ya??ndayken seyahat etmeye ba?lad?m. Ba??ndan beri foto?raf çekmeyi çok seviyordum. Oldu?um mekanlar? ke?fetmek benim için çok keyifli. Maceralar?m? payla?may? seviyordum. ?nsanlar da maceralar?m? sevdi. Bir noktadan itibaren ya?ad?klar?m? göstermek beni germiyordu ve bu ?ekilde foto?rafç? oldum diyebilirim.

 

Total
0
Shares