Hobilerini, favori mekanlar?n? ve buraya nas?l geldi?ini ö?renmek için Londra’l? MANGO Girl ile bir gün geçirdik.

?ngiltere’de k?rsal bir yerde, çiftlikte büyüyen Lucy’nin çocuklu?unda moda yer alm?yordu. Çok sonralar?, moda gazetecisi olarak çal???rken, yapt??? kombinleri belgelemek ve seyahat günlü?ü olarak ‘’Fashion Me Now’’ adl? blog’unu kurdu.

 

Lucy’nin blog ve instagram? moda dünyas? ve ya?am ?eklinden ilham almak için vazgeçilmez bir araç. O k?rsal k?z? içinde hala bar?nd?ran Lucy, jean, kazak ve botlarla kendini çok rahat hissediyor.

Güne ba?larken Portobello etraf?nda bir yürüyü?.

‘’?üphesiz kendimle en çok gurur duydu?um ?ey i?imi b?rak?p tek ba??ma ba?ka bir yola ba?lamak. Ba?larda çok korktu?um bir karard?. Fakat ?imdiye kadar hiç pi?man olmad?m. Bilinmeyeni seçebildi?im için kendimle gurur duyuyorum.’’

Meyve, sebze ve ba?ka ?eyler sat?n almak için organik ma?azaya u?ray??.

‘’ Her ?eyi, her zaman n’olur n’olmaz diye saklar?m. Ben böyle tip bir insan?m.’’

Lucy için olmazsa olmaz kitaplar? ke?fetmek için mahalle kitapç?s?ndan geçi?.

‘’ Seyahat ederken kitap okumay? çok seviyorum. Bu tip kitapç?larda kitap aramak ve kitap kapaklar?n? okuyarak zaman geçirmek.’’

‘’ Seyahat etmeye bay?l?yorum. Buradan kaçmay? da seviyorum. Ama ne zaman Heatrow’a gelsem bana çok iyi gelen, evde oldu?um hissi beni ku?at?yor.’’

Total
0
Shares

Bir cevap yazın