E?siz tarz? ve vintage arabalara olan tutkusuyla tan?nan süper model David Gandy’nin ilgi alanlar? asl?nda çok daha fazla. Giri?imci kimli?i ve hay?r i?lerine ilgisiyle de tan?nan David Gandy yeni projelere at?lmaktan keyif al?yor.

Tarz sahibi olmak için genel bir bak?? aç?s?na sahip olmak gerekti?ine inanan David Gandy bunun sadece k?yafetlerle ilgili olmad???n? söylüyor.

Materyelleri, renkleri veya tasar?m ile ilgili olan her ?eye duyulan ilgi insan?n genel tarz?n? yans?tt???na inan?yor. Arabalara olan tutkusunu ise ?u sözlerle anlat?yor; ‘araba al?rken bunu yat?r?m amaçl? yapm?yorum. Be?endi?imi al?yorum ve onu yenileyerek gelecek 60 y?l boyunca ya?atmaya devam ettirmek istiyorum’ diyor.

Hay?r i?lerine olan ilgisine de köpe?i Dora arac?l??? ile anlat?yor. Sokak hayvanlar?na yard?m eden ve kar amac? gütmeyen kurumlara destek olan David Gandy köpe?i Dora’y? da bu ?ekilde evlat edindi?ini anlat?yor.

‘Kendime sürekli meydan okumay? seviyorum. Bilinmeyenin korkusunu hissetmek kendimi geli?tirmeme izin veriyor. ?? için, bir proje için olsun ya da ki?isel hayat?m ile ilgili olsun – pi?manl?k duymamak için elimden geleni yap?yorum’ diyen David Gandy herkese ilham verebilecek bir süper modelden çok daha fazlas?.

Total
0
Shares