Massimo Dutti, ?stanbul’daki en önemli sat?? noktalar?ndan biri olan ?stinye Park Al??veri? Merkezi’nde yer alan  ma?azas?n?n kap?lar?n? yeniden açt?. Yeni ma?aza, Inditex Grubu’nun en ileri eko-verimli ma?aza konsepti olmas?yla beraber, mü?terilere yeni al??veri? deneyimleri sunmak için moda ve teknolojiyi bütünle?tiren Magic Mirror (Ak?ll? Ayna), Interaktif Deneme Kabinleri ve Scan&Shop gibi yenilikçi unsurlara sahip olacak.

Her zaman moda ve teknolojiyi birle?tirmekte öncü olan Massimo Dutti, ?stanbul’da ma?azas?n?n kap?lar?n? yeniden açarak, mü?terileri ile bulu?tu. ?stanbul’un en önemli sat?? noktalar?ndan biri olan ?stinye Park Al??veri? Merkezi’nde tek katta konumland?r?lan ma?aza, Massimo Dutti’nin Kad?n ve Erkek koleksiyonlar?n?n sunuldu?u 555 m2’nin üzerinde alana sahip.

Moda ve inovasyondan yola ç?karak, her zaman mü?terilerilerinin ihtiyaçlar?na öncelik veren ve en iyi al??veri? deneyimini sunma hedefi olan Massimo Dutti; ma?aza ekiplerinin ki?iselle?tirilmi? hizmette uzmanla?t?r?lmas?n?n yan? s?ra yenilikçi teknolojik cihazlar?n geli?tirilmesine de büyük önem veriyor.

Ma?aza mü?terilerine sürekli olarak yenilikçi al??veri? deneyimleri sunmak için markan?n ç?k?? noktas? olan moda ve teknolojiyi bütünle?tiren bir dizi yenilikçi unsura sahip olacak.

Mü?terinin arad??? giysinin ma?azada mevcut olmamas? durumunda, do?rudan ma?azadan online sipari?te bulunabilmek ve sipari?in 48 saat içinde ayn? ma?azadan ya da tercih edilen adresten teslim al?nabilmesi için bütün çal??anlar mobil cihazlar ta??yor. Bunun d???nda yeni ma?azan?n öne ç?kan teknolojik hizmetleri aras?nda birçok yenilikçi sistem bulunuyor:

Ak?ll? Ayna: Ak?ll? ayna mü?terilerin farkl? ?ekillerde etkile?ime girmesine, görmek istediklerini seçmesine ve en yeni koleksiyonlardan ilham almas?na ya da markan?n lookbook’lar?nda gezinmesine imkân sa?l?yor. RFID teknolojisi sayesinde, giysi aynaya yakla?t?r?ld???nda bedeni, rengi, bile?imi vs. konusunda bilgilere eri?ilebiliyor. Ayr?ca, mü?terilerin telefon aplikasyonunda taray?p, al??veri? sepetine ekleyebilmesi için barkodlar da sergileniyor.

?nteraktif Deneme Kabinleri: Mü?teri, deneme kabinine ula?t??? anda giysiler taran?yor ve her bir kabinde yer alan dokunmatik ekranda beliriyor, böylece tarat?lan her bir giysinin ihtiyaç duyulan bilgileri görüntülenebiliyor. Ayr?ca ekranlar tamamlay?c? aksesuarlar ve seçilen giysilerin yerini alabilecek parçalar öneren bir ‘Visual Search Technology’ sistemine de sahip.

Tara ve Al??veri? yap: Mü?teri ma?azada istedi?i ürünleri bulabilecek ve Massimo Dutti telefon aplikasyonu yoluyla bu ürünlere dair bütün bilgileri edinip, kendisine en uygun adrese teslim edilecek online al??veri? sepetini haz?rlayabilecek.

EKO-VER?ML? MA?AZA

Inditex Grubu’nun en ileri eko-verimli ma?aza konseptine göre tasarlanan bu yeni ma?aza geleneksel bir ma?azaya k?yasla elektrik enerjisi tüketimini %30 ve su tüketimini de %40 oran?nda azalt?yor. Eko-verimlilik önlemleri aras?nda mobilyalar?n ayd?nlatmas?n? optimum seviyeye ç?kartmaya ve özel Led (Light-Emiting Diode) kullan?m?na uygun sistemlerle, ma?azan?n ayd?nlatmas?n? do?ru kullanma gibi özellikler öne ç?k?yor.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın