15 May?s Sal? günü Uranüs Koç burcundan Bo?a burcuna geçiyor. Bu geçi?le beraber baz? burçlar? ani geli?meler bekliyor. Daha mant?kl? kararlar al?nacak bir dönem ya?anacak.

??te Astrolog Dinçer Güner’den may?s ay? astroloji yorumunuz.

 

BO?A (21 Nisan – 20 May?s)
15 May?s Sal? günü Uranüs Koç burcundan Bo?a burcuna geçi? yapacak. Bu geçi?le beraber ani geli?meler ya?ayacaks?n?z. Bu ay sizi sürprizler bekliyor, desek yeridir. Kendinizi do?ru ifade etmenin tam zaman?. May?s ay? boyunca uyumlu davranman?n etkili olaca?? bir ay sizi bekliyor. Birçok konuda öncülük yapacak ve öne ç?kacaks?n?z.

?K?ZLER (21 May?s – 21 Haziran)
Bu ay, bugüne kadar k?s?tland???n?z? dü?ündü?ünüz durum veya olaylarla ilgili kendinizi özgür hissedeceksiniz. Daha tinsel dü?ünüp hareket edeceksiniz. Maneviyat?n?z? güçlendirecek bir süreç sizi bekliyor. Geçmi?te, size dair dürüst ve kartlar?n? aç?k oynamam?? insanlar varsa onlarla yüzle?menin tam zaman?.

YENGEÇ (22 Haziran – 22 Temmuz)
Sosyal mecralarda aktif olaca??n?z bir ay sizi bekliyor. Bu süre zarf?nda çevrenizle ili?kilerinizde daha uyumlu bir döneme gireceksiniz. Uzun zamand?r ileti?im kurmad???n?z, mesafeli durdu?unuz arkada?l?k ve dostluk ili?kileri var ise buzlar? eritmek ve zeytin dal? uzatmak için harika bir dönem.

ASLAN (22 Temmuz – 22 A?ustos)
Bu ay Uranüs Koç burcundan Bo?a burcuna geçecek. Bu geçi? ile beraber mesleki ve kariyer konular?nda ani de?i?imler ya?amaya haz?r olmal?s?n?z. Size statü kazand?racak yeni i? f?rsatlar? kar??n?za ç?kacak. ?mza ataca??n?z ba?ar?l? projeler sizi di?er çal??ma arkada?lar?n?z?n bir ad?m önüne ta??yacak. May?s sizin için ?ansl? bir ay olacak.

BA?AK (23 A?ustos – 22 Eylül)
Bu ay plans?z, programs?z kendinizi yurt d??? seyahatleri yaparken bulabilirsiniz. Bu seyahatler i? sebebiyle olabilece?i gibi yo?unlu?unuza k?sa bir mola vermek için yapaca??n?z bir tatil de olabilir. Bunun haricinde mesleki kurslar ve dil kurslar? gibi kendinizi geli?tirece?iniz konularda da at?l?mlar yapabilirsiniz.

TERAZ? (23 Eylül – 22 Ekim)
Kendinizi yeni bir yap?lanma içinde bulaca??n?z bir döneme giriyorsunuz. Bu süre zarf?nda hiç ummad???n?z yerlerden gelebilecek sürprizler sizi ?a??rtabilir. Daha önceden ödemesi yap?lmam?? vergilendirmeler, unutulmu? borçlar ve benzeri durumlar varsa aniden kar??n?za ç?kabilir. Haz?rl?kl? olun.

AKREP (23 Ekim – 22 Kas?m)
15 May?s Sal? günü Uranüs’ün Koç burcundan Bo?a burcuna geçmesiyle evlilik ve ortakl?klar?n?z? tecrübe edeceksiniz. Mevcut i? orta??n?zla anla?mazl?klar ya?ay?p yollar? ay?racaks?n?z. Sonras?nda yeni bir ortakla i? hayat?n?za devam edeceksiniz. ?kili ili?kilerde de yenileyici, ba?l?l??? kuvvetlendiren, daha dengeli ve uyumlu geçirilecek zamanlar sizi bekliyor.

YAY (23 Kas?m – 21 Aral?k)
Bu ay günlük hayat?n?zla, çal??ma ko?ullar?n?zla ve rutin olarak yapt???n?z her türlü dinamikle ilgili majör ve yap?c? kararlar alacaks?n?z. Kendinize yeni ufuklar yaratmak isteyebilirsiniz.
Bu uzun soluklu yolculuk size ilaç gibi gelecek, motive edecek geli?melerin de ya?anaca?? bir süreç sizi bekliyor. K?sacas? bu ay ?ans sizin yan?n?zda.

O?LAK (22 Aral?k – 20 Ocak)
Bu ay Uranüs Koç burcundan Bo?a burcuna geçecek. Özel hayat?n?zda ve sosyal aktivitelerde son derece faal olaca??n?z bir döneme gireceksiniz. Yarat?c?l?k gerektiren konularda ise
?ans y?ld?z?n?z oldukça yüksek olacak. Hayat?n?zla ilgili ald???n?z kararlarda son derece istikrarl? bir portre çizeceksiniz.

 

KOVA (21 Ocak – 19 ?ubat)
15 May?s Sal? günü Uranüs Koç burcundan Bo?a burcuna geçecek. Bu geçi?le beraber ya?am tarz?n?zda etkin olan tüm dinamiklerle ilgili yeni kararlar alacaks?n?z. Aile ve ev temalar?yla yo?un bir gündeme sahip yeni bir döngüye de gireceksiniz. Duygusal güven konusunda çok daha hassas olup korumac? davranaca??n?z bir may?s ay? sizi bekliyor.

 

BALIK (20 ?ubat – 20 Mart)
?leti?im kanallar?n?n ço?alaca??, yo?un olarak arkada?lar?n?z ve aile bireyleriyle haberle?ece?iniz bir ay sizi bekliyor. Bu süre zarf?nda size iyi gelecek k?sa seyahatler planlayabilirsiniz. Kariyer hayat?n?zda daha uzun süreli projelerden çok k?sa vadeli ve size ba?ar?y? daha h?zl? getirecek i?lerde etkin
rol üstleneceksiniz.

 


KOÇ (21 Mart – 20 Nisan)
Bu ay Uranüs Koç burcundan Bo?a burcuna geçecek. Finansal konular?n?z?, geçim kaynaklar?n?z? nas?l idareli ve planl? yönetmeniz gerekti?iyle ilgili alternatif yap?lanmalar içine girebilirsiniz. Bu süre zarf?nda maddi kay?plara sebebiyet verecek risklerden uzak durman?zda ve temkinli olman?zda fayda var.

Total
6
Shares

Bir cevap yazın